Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 3. Склад та повноваження апеляційних

господарських судів. Голова апеляційного

господарського суду та його заступники

Важливі функції щодо здійснення правосуддя у господарських правовідносинах виконують апеляційні господарські суди.

Відповідно до Закону України "Про господарські суди" (ст.

9і) апеляційні господарські суди утворюються Президентом України за поданням Голови Вищого господарського суду України з визначенням території, на яку поширюються повноваження апеляційних господарських судів, їх місцезнаходження.

Правосуддя в апеляційних господарських судах здійснюється колегією суддів. До складу апеляційних господарських судів вхо-

т

122

Розділ II. Суд України

Глава 7. Господарські суди

123

дять голова суду, перший заступник голови, заступники голови та судді.

В апеляційному господарському суді може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ.

З метою виконання завдань зі здійснення правосуддя апеляційний господарський суд наділений такими повноваженнями:

— переглядає в апеляційному порядку рішення місцевих господарських судів, які включені до території, на яку поширюються його повноваження;

— переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення;

— вивчає й узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, подає пропозиції Вищому господарському суду України щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів та щодо порушення перед Конституційним Судом України питання про офіційне тлумачення законів України;

— проводить роботу, спрямовану на запобігання правопорушенням у сфері господарських відносин;

— здійснює інші повноваження, передбачені законом. Організацію діяльності апеляційного господарського суду покладено на його голову, який у межах своєї компетенції:

— здійснює функції судді у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України;

— формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;

— розподіляє судові справи між колегіями суддів;

— розподіляє обов'язки між заступниками голови та суддями апеляційного господарського суду;

— забезпечує добір і підготовку кандидатів у судді;

— затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання апеляційного господарського суду;

— організовує діяльність апеляційного господарського суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на апеляційний господарський суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату апеляційного господарського суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;

— вносить Голові Вищого господарського суду України подання щодо призначення та обрання суддів, встановлення чи-

сельності працівників і асигнувань відповідного апеляційного господарського суду;

— здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Заступники голови апеляційного господарського суду здійснюють:

— повноваження судді у порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України;

— відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату апеляційного господарського

суду;

— інші повноваження, передбачені законом.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 3. Склад та повноваження апеляційних господарських судів. Голова апеляційного господарського суду та його заступники - Правоохранительные органы
 3. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 4. Адвокатура Ізраїлю - Адвокатское право
 5. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 6. Адвокатура Польщі - Адвокатское право
 7. Адвокатура США - Адвокатское право
 8. Адвокатура України - Адвокатское право
 9. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 10. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 11. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 12. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 13. § 1. Правове становище арбітражних судів - Хозяйственное право
 14. § 1. Поняття і види підсудності - Гражданский процесс
 15. § 10. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні - Гражданский процесс
 16. § 1. Місцевий суд — основна ланка системи судів загальної юрисдикції - Правоохранительные органы
 17. § 2. Голова місцевого суду - Правоохранительные органы
 18. § 1. Порядок обрання, склад та повноваження апеляційних судів - Правоохранительные органы
 19. § 2. Голова апеляційного суду та його заступники - Правоохранительные органы
 20. § 3. Організація роботи апеляційних судів - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002