Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 2. Склад та повноваження місцевого господарського суду Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя. Голова місцевих

господарських судів Автономної Республіки Крим,

обласних, міст Киева і Севастополя та Його заступники

У системі місцевих господарських судів-України діють господарський суд Автономної Республіки Крим, господарські суди областей, міст Києва і Севастополя.
,

Президент України за поданням голови Вищого господарського суду України може утворювати інші місцеві господарські суди (міські, міжрайонні, спеціальних (вільних) економічних зон тощо). Господарський суд Автономної Республіки Крим, господарські обласні суди, міст Києва і Севастополя діють у складі голови, першого заступника голови, заступників голови та суддів. Законом України "Про господарські суди" передбачено (ст. 7), що у місцевих господарських судах може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду справ окремих категорій (наприклад, фінансово-господарська, податкова, господарська тощо).

Місцеві господарські суди є виключно судами першої інстанції, до компетенції яких належить:

— вирішення господарських спорів, розгляд справ про банкрутство;

— перегляд за нововиявленими обставинами прийнятих ним рішень;

— вивчення й узагальнення практики застосування законодавства, аналіз статистики вирішення господарських спорів, внесення пропозицій Вищому господарському суду України, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності та практики вирішення господарських спорів;

— проведення роботи, спрямованої на запобігання правопорушенням у сфері господарських відносин;

— здійснення інших повноважень, наданих їм законодавством.

Очолює місцевий господарський суд голова, який за своїми повноваженнями:

— здійснює функції судді у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України;

— розподіляє обов'язки між заступниками голови та суддями господарського суду у випадках, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;

: ..—забезпечує добір і підготовку кандидатів у судді;

— затверджує структуру, штатний розпис та кошторис ритрат на утримання господарськогр суду;

— організовує діяльність господарського суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на господарський суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату господарського суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;

...— вносить Голові Вищого господарського суду України по дання щодо призначення та обрання суддів, встановлення чи сельності працівників і асигнувань відповідного господарського суду; • ' •'- :

— здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

; Заступники голови місцевого господарського суду: 1 — здійснюють функції судді у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України;

— здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату господарського суду;

— здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством.

Матеріально-технічне, транспортне забезпечення та обслуго^ вувалня господарського суду Автономної Республіки Крим здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інших місцевих господарських судів — міські державні адміністрації.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 2. Склад та повноваження місцевого господарського суду Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя. Голова місцевих господарських судів Автономної Республіки Крим, обласних, міст Киева і Севастополя та Його заступники - Правоохранительные органы
 3. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 4. § 7. Арбітражний суд України - Правоохранительные органы
 5. § 1. Правове становище арбітражних судів - Хозяйственное право
 6. § 1. Місцевий суд — основна ланка системи судів загальної юрисдикції - Правоохранительные органы
 7. § 1. Порядок обрання, склад та повноваження апеляційних судів - Правоохранительные органы
 8. § 4. Склад та повноваження Вищого господарського суду України - Правоохранительные органы
 9. § 2. Система органів юстиції та організація їх роботи - Правоохранительные органы
 10. § 3. Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні суди, суди міст Києва та Севастополя - Правоохранительные органы
 11. РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ І РОЛЬ МІСЦЕВИХ СУДІВ У ЗАГАЛЬНІЙ СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИИ - Курсовые работы по праву
 12. Зразок заяви про перевірку рішення арбітражного суду в порядку нагляду - Юридические документы
 13. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 14. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 15. Адвокатура України - Адвокатское право
 16. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 17. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 18. § 3. Система прокуратури та організація її роботи - Правоохранительные органы
 19. 3.4. Державні службовці - Административное право
 20. 8.4. Управління юстицією - Административное право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002