Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 1. Статус господарського суду. Система господарських судів
Відповідно до Конституції України та Закону України "Про господарські суди" правосуддя у господарських відносинах здійснюється господарським судом1.

Особливості статусу господарського суду визначаються тим, що він є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, які виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також у розгляді спорів про банкрутство (ст.

З Закону України "Про господарські суди").

Завданням господарських судів є:

• захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин;

• сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин;

• внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.

Господарські суди входять в систему судів загальної юрисдикції як спеціалізовані і становлять єдину триланкову систему судів:

— місцеві господарські суди;

— апеляційні господарські суди;

— Вищий господарський суд України.

Господарські суди, в яких працює 427 суддів, сприяють зміцненню законності і протидіють проявам злочинності в економічній сфері. З цією метою постійно направляються окремі ухвали на адресу керівників підприємств, установ і організацій, в діяль-

1 Див. додаток — табл. 4.

ності яких виявлено недоліки, а також повідомлення до органів прокуратури та внутрішніх справ. Щороку майже на 50% збільшується кількість звернень суб'єктів господарювання за захистом своїх порушених прав та інтересів1.

Діяльність господарських судів базується на принципах:

— законності;

— незалежності, у тому числі й від органів законодавчої та виконавчої влади, і підкорення лише законові;

— рівності усіх учасників процесу перед законом і господарським судом;

— гласності та відкритого розгляду справ, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної та комерційної таємниці або за наявності обгрунтованих заперечень однієї із сторін;

— обов'язковості виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду;

— змагальності сторін та свободи у наданні ними господарському суду своїх доказів та у доведенні перед судом їх переконливості;

— повного фіксування судового процесу технічними засобами у порядку, встановленому законом;

— забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень господарського суду, крім випадків, встановлених законом.

Господарські суди є юридичними особами, мають самостійний кошторис, поточний, а при необхідності — й інші рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Працівники апарату господарських судів є державними службовцями, на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу".

Фінансування господарських судів здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

Розмір асигнувань на утримання господарських судів затверджується Верховною Радою України за поданням Голови Вищого господарського суду України.

1 Притика О. Зміцнення законності та протидія проявам злочинності в економічній сфері // Право України. — 1999. — № 5. — С. 14—17.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 1. Статус господарського суду. Система господарських судів - Правоохранительные органы
 3. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 4. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 5. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 6. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 7. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 8. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 9. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 10. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 11. Глава 2. Законодавство про правоохоронні органи. Концепція судово-правової реформи в Україні та її етапи - Правоохранительные органы
 12. Глава 1. Судова влада за концепцією розподілу влад. Правосуддя - Правоохранительные органы
 13. Глава 2. Судовий устрій України. Статус суддів - Правоохранительные органы
 14. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 15. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 16. § 3. Підсудність справ з іноземним елементом - Гражданский процесс
 17. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 18. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 19. § 1. Суддя — носій судової влади. Гарантії незалежності суддів - Правоохранительные органы
 20. § 1. Місцевий суд — основна ланка системи судів загальної юрисдикції - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002