Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 3. Голова Верховного Суду України та його заступники
Голова Верховного Суду обирається на посаду та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування.

До компетенції Голови Верховного Суду України входить вирішення таких питань:

— організація діяльності Верховного Суду України, його матеріально-технічне та фінансове забезпечення, затвердження. штатного розпису і кошторису витрат на утримання Верховного Суду України, затвердження положення про його структурні під-

116

117

Розділ II.

Суд УкраїІ

ражи

ГХава'6. Верховний Суд України

розділи, видання наказів і розпоряджень, прийом на роботу та ззільненця працівників апарату суду, присвоєння їм рангів дер* жавного службовця, застосування щодо них заохочення та накладення дисциплінарних стягнень відповідно до закону;

— звернення з поданням до Президента України щодо утво-; рення судів, затвердження переліку штатних посад суддів військових судів, Військової колегії Верховного Суду України і відповідних цим посадам військових звань та присвоєння цим суддям військових звань;

— організація роботи з вивчення та узагальнення судової Практики, аналізу судової статистики; внесення подання в державні органи, громадські організації і службовим особам про усунення порушень закону, причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень, а також організація роботи зі здійснення контролю за виконанням роз'яснень Пленуму Верховного Суду України і внесення матеріалів на розгляд Пленуму;

— скликання Пленуму Верховного Суду України і головування, на його засіданнях, внесення питань на розгляд Пленуму Верховного Суду України; головування на засіданнях судових палат Верховного Суду України при розгляді будь-якої справи;

— скликання президії Верховного Суду України і внесення на розгляд президії питань, що потребують її рішення; головування на засіданнях президії;

— внесення на розгляд Пленуму Верховного Суду України подання про обрання першого заступника Голови, заступників Голови — голів судових палат, їх заступників і Секретаря Пленуму Верховного Суду України;

— внесення подання до Верховної Ради України про обрання суддів судів загальної юрисдикції безстрокове, якщо інше не передбачено законом, а також пропозицій щодо встановлення кількісного складу Верховного Суду України;

— внесення на розгляд Пленуму Верховного Суду України подання про невідповідність роз'яснень Пленуму Верховного Суду України законодавству України;

— розподіл обов'язків між заступниками Голови Верховного Суду України;

— керівництво організацією роботи судових палат та роботою апарату Верховного Суду України;

— проведення особистого прийому, організація роботи суду з прийому громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг,

— здійснення інших повноважень, наданих йому законом.

Голова Верховного Суду України має 'заступників,які згідно зі ст.

52 Закону України "Про судоустрій України" наділені та» кими повноваженнями: т ;

— можуть головувати на засіданнях судових палат Верховного Суду-України; >: — організують роботу відповідних судових палат; .

— у межах своїх повноважень видають накази і розпорядження; ІІу>-7 здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату Верховного Суду України;

— виконують інші обов'язки, визначені .розпорядженням Голови Верховного Суду України, -••,-.,.•

.Перший заступник Голови Верховного Суду України за відсутності Голови Верховного Суду України здійснює його повноваження, а за відсутності першого заступника — заступник Голови Верховного Суду України, який має більший суддівський стаж.

Верховний Суд України має своє друковане видання — "Бюлетень Верховного Суду України", в якому публікується вся інформація про здійснення правосуддя в Україні та організацію і діяльність судової системи.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте статус Верховного Суду України в системі судів загальної юрисдикції.

2. Якими е повноваження Пленуму, судових палат Верховною .Суду України?

3. Назвіть повноваження Голови Верховного Суду України та його заступників.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 1. Поняття і види підсудності - Гражданский процесс
 3. § 2. Наслідки порушення правил про підсудність. Зміна підсудності - Гражданский процесс
 4. § 2. Пленум Верховного Суду України. Судові палати, Військова судова колегія Верховного Суду України. Президія Верховного Суду України - Правоохранительные органы
 5. § 3. Голова Верховного Суду України та його заступники - Правоохранительные органы
 6. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 7. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 8. Адвокатура США - Адвокатское право
 9. Адвокатура України - Адвокатское право
 10. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 11. 7.3. Основні напрями державного регулювання економіки - Административное право
 12. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 13. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 14. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 15. § 1. Правове становище арбітражних судів - Хозяйственное право
 16. § 3. Відстрочка виконання вироку та відстрочення виконання вироку військовослужбовцеві або військовозобов´язаному у воєнний час - Уголовное право
 17. Міжнародне право:7. Регіональні міжнародні організації - Международное право, европейское право
 18. § 10. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні - Гражданский процесс
 19. Тема 15. Становлення незалежної України - История государства и права
 20. § 2. Голова місцевого суду - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002