Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 1. Місце Верховного Суду України

у судовій системі. Його повноваження,

склад та порядок обрання

У Конституції України визначено, що найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції е Верховний Суд України (ст.
125).

Місце і роль Верховного Суду України у системі судів визначаються покладеними на нього обов'язками. В першу чергу — це забезпечення однакового застосування законодавства судами загальної юрисдикції.

Відповідно до ст. 47 Закону України "Про судоустрій України" Верховний Суд України:

1) розглядає у касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом; переглядає в порядку повторної касації усі інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції в касаційному порядку; у випадках, передбачених законом, розглядає інші справи, пов'язані з виключними обставинами;

2) дає судам роз'яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; у разі необхідності визнає нечинними роз'яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду, зазначені у п. 1 ч. 2 ст. 44 Закону України "Про судоустрій України";

3) дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; надає за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

4) звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними

112

113

Розділ її. Суд України •

Глава 6. Верховний Суд України

правосуддя сумнівів щодо койституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів;

5) веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, знайомиться в судах з практикою застосування законодавства;

6) у межах своїх повноважень вирішує питання,, що випливають з міжнародних договорів України; представляє суди загальт ної юрисдикції у зносинах з судами інших держав;

7) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Верховний Суд України складається з обраних до нього Верховною Радою України суддів.

Розгляд та перегляд справ, віднесених законом до підсудності Верховного Суду України, відбувається у судових палатах. Судові палати Верховного Суду України вивчають і узагальнюють практику, аналізують судову статистику та здійснюють інші повноваження, надані їм законом,

Для забезпечення ефективної роботи Верховного Суду України діє апарат суду, структура і штатна чисельність якого затверджуються Головою Верховного Суду України. Голова Верховного Суду також затверджує положення про відділи та інші структурні підрозділи апарату суду.

Верховний Суд України є юридичною особою, має печатку з зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Судді Верховного Суду України обираються Верховною Радою безстроково. Кількісний склад Верховного Суду України встановлюється Верховною Радою України.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 1. Місце Верховного Суду України у судовій системі. Його повноваження, склад та порядок обрання - Правоохранительные органы
 3. Адвокатура США - Адвокатское право
 4. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 5. § 6. Верховний Суд України - Правоохранительные органы
 6. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 7. РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ СУДІВ - Курсовые работы по праву
 8. Адвокатура Англії - Адвокатское право
 9. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 10. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 11. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право
 12. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 13. § 4. Засоби доказування Пояснення сторін і третіх осіб - Гражданский процесс
 14. § 10. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні - Гражданский процесс
 15. Тема 15. Становлення незалежної України - История государства и права
 16. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 17. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 18. § 3. Атестація та дисциплінарна відповідальність суддів - Правоохранительные органы
 19. § 1. Порядок обрання, склад та повноваження апеляційних судів - Правоохранительные органы
 20. § 4. Склад та повноваження Вищого господарського суду України - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002