Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 3. Організація роботи апеляційних судів
Організацію роботи судів другої ланки покладено на голову суду та його заступників. Голова суду здійснює загальне керівництво. Заступники голови суду відповідають за стан діловодства у відповідних структурних підрозділах апарату суду:

До апарату апеляційного суду і прирівняних до нього судів входять помічник голови суду, завідувач канцелярії, секретарі суду, секретарі судового засідання, консультант, діловод, судовий розпорядник, архіваріус, завідувач господарства.

Завідувач канцелярії організовує роботу канцелярії; керує роботою секретарів, діловодів, друкарок, архіваріуса; організовує прийом відвідувачів, доповідає голові суду або заступникам про

103

102

Глава 4.

Апеляційні суди

Розділ II. Суд України

кореспонденцію, що надійшла до суду; здійснює контроль за веденням документів первинного обліку, нарядів, обліку і реєстра-ціі звернень громадян і юридичних осіб та строками їх вирішення; контролює відправку справ зі скаргами, поданнями, протестами до вищої ланки судової системи.

На секретарів суду покладається: виконання доручень голови суду, заступників голови суду та завідувача канцелярії; реєстрація, облік і зберігання кримінальних, цивільних, про адміністративні правопорушення та інших справ і матеріалів; ведення картотек, журналів, нарядів; оформлення документів щодо повернення вироків до виконання, рішень, ухвал, постанов суду і контроль за одержанням повідомлень про виконання; облік і зберігання речових доказів (також може бути покладено на судового розпорядника) тоща

Секретарі судового засідання ведуть протокол судового засідання; оформляють справи після їх розгляду; ведуть журнал судових засідань; викликають засідателів і обліковують їхню роботу, складають і вивішують списки справ, призначених до розгляду в судовому засіданні, тощо.

Консультант суду проводить роботу з обліку законодавства та судової практики; бере участь в узагальненні судової практики та обліковує цю роботу.

Голова обласного суду може мати у складі суду помічника, на якого покладається: збирання, узагальнення пропозицій та підготовка проекту плану роботи суду; контроль за виконанням плану роботи суду; організація та аналіз роботи з вирішення звернень громадян і юридичних осіб; діловодство по кадрах, ведення книги наказів; ведення судової статистики (може виконувати консультант з питань статистики), правильне та своєчасне складання звітів; підготовка даних судової статистики та інших матеріалів для розгляду на оперативних нарадах, засіданнях президії; контроль за виконанням рішень оперативних нарад та засідань президії; забезпечення зв'язку із засобами масової інформації, правоохоронними органами та підготовка відповідних матеріалів.

Судовий розпорядник, про якого згадувалося раніше, забезпечує додержання порядку в залі судового засідання та приміщенні суду; контролює наявність наочної довідкової інформації, а саме: покажчиків кабінетів, графіків прийому громадян, зразків процесуальних документів, списків розгляду справ; забезпечує виконання розпоряджень головуючого щодо порушників у судовому засіданні — складання відповідного протоколу; у разі потреби викликає працівників міліції для наведення порядку в залі судово-

го засідання та приміщенні суду; запрошує свідків до залу, стежить за тим, щоб недопитані свідки не спілкувалися з допитаними; у виняткових випадках для забезпечення оперативного розгляду справ терміново доставляє листи, запити, інші документи; контролює своєчасну доставку до суду конвойною службою осіб, які перебувають під вартою, та своєчасне виготовлення і вручення конвойній службі необхідних документів; обліковує і зберігає речові докази; у разі потреби забезпечує доставку речових доказів у встановленому порядку на судове засідання.

Діловод веде облік вхідної і вихідної кореспонденції.

Питання для самоконтролю

1.

Назвіть склад та повноваження апеляційного суду.

2. Перелічіть повноваження голови та заступників Голови апеляційного суду.

3. Як організовано роботу апеляційного суду?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 3. Організація роботи апеляційних судів - Правоохранительные органы
 3. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 4. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 5. Адвокатура США - Адвокатское право
 6. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 7. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 8. Глава 2. Законодавство про правоохоронні органи. Концепція судово-правової реформи в Україні та її етапи - Правоохранительные органы
 9. Додатки - Правоохранительные органы
 10. РОЗДІЛ II ДОСТУП ДО УРЯДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРАВА ТА ОБМЕЖЕННЯ Гарольд РЕЛЕЯ - Теория государства и права
 11. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 12. § 3. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ - Гражданский процесс
 13. § 1. Суть і значення апеляційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої інстанції - Гражданский процесс
 14. Тема 7. ГЕТЬМАНЩИ- НА. ЗАПОРІЗЬКА СІЧ. СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА. - История государства и права
 15. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 16. § 2. Голова апеляційного суду та його заступники - Правоохранительные органы
 17. § 3. Військовий суд регіону (Військово-Морських Сил) та його повноваження. Голова військового суду регіону (Військово-Морських Сил) - Правоохранительные органы
 18. § 3. Склад та повноваження апеляційних господарських судів. Голова апеляційного господарського суду та його заступники - Правоохранительные органы
 19. § 4. Склад та повноваження Вищого господарського суду України - Правоохранительные органы
 20. § 2. Організація діяльності Вищої ради юстиції України - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002