Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 3. Організація роботи місцевого суду
Належна організація роботи місцевого;суду має велике знаг ня для забезпечення виконання покладених на ньрго функцій. Завдання організувати роботу,;суду покладенр на голову

СУДУ; . ..: ,'. :... . , . :.:•:•' . . . ' - , : Г І

„ Голова суду розподіляє обов'язки між суддями.

Якщо до складу суду обрано кілька суддів, то розподіл обов'язків між ни ми можливий за такими принципами: . ,

, «зональний або територіальний (суддя розглядає всі справи в межах своєї зони);

• предметний або функціональний (суддя розглядає тільки кримінальні чи цивільні справи або навіть певну категорію справ);

• предметно-зональний (суддя розглядає лише кримінальні чи цивільні справи у межах своєї зони);

» поточний (кримінальні справи розглядаються по черзі, цивільні — суддею, який прийняв заяву під час прийому громадян).

Для забезпечення ефективної роботи місцевих судів по здійсненню правосуддя діє апарат суду, структуру і штатну чисельність яких затверджує Міністерство юстиції в установленому порядку за поданням голови суду.

Голова суду добирає, приймає на роботу і звільняє з посади працівників, які не обираються: консультантів, секретарів суду та судового засідання, завідувача канцелярії, діловода, архіваріуса тощо. Він здійснює загальне керівництво роботою канцелярії су^ ду, своєчасно вживає заходів щодо усунення недоліків і упущень •в її роботі.

Завідувач канцелярії організовує роботу канцелярії, керує роботою секретарів, діловода, архіваріуса. На завідувача канцелярії покладається: розподіл роботи між працівниками канцелярії суду і контроль за виконанням ними своїх обов'язків; розподіл кореспонденції, що надійшла до суду; контроль за веденням документів первинного обліку, нарядів, обліку і реєстрації звернень qx> мадян і юридичних осіб; організація обліку і зберігання судових справ, речових доказів; контроль за своєчасним відправленням справ зі скаргами, поданнями, протестами до вищої ланки суду; забезпечення збереження та правильного заповнення трудових книжок працівників суду, особових справ та карток обліку тощо.

На секретарів суду покладається ведення діловодства з судових справ, зокрема: реєстрація, облік і зберігання справ (кримінальних, цивільних, про адміністративні правопорушення та іи-

IL

98

Роадм II.

Суд УІ

ших); ведення картотек, журналів, нарядів; оформлення документів щодо повернення вироків до виконання, рішень, ухвал, постанов суду і контроль за одержанням повідомлень про виконання; підготовка і передача до архіву закінчених провадженням справ, картотек, журналів, нарядів та ін.

Крім того, секретар судового засідання виконує необхідну роботу під час прийому суддею громадян; викликає учасників процесу і свідків; перевіряє явку осіб, викликаних у судове засідання, та зазначає час перебування їх у суді; веде протоколи судових засідань, оформляє справи після їх розгляду; веде журнал судових засідань; виписує виконавчі листи у справах, щодо яких судом допущено негайне виконання рішень, та ін.

Консультант суду веде облік законодавства та узагальнення судової практики; інформує працівників суду про чинне законодавство та судову практику судів вищої інстанції; обліковує окремі ухвали та контролює їх виконання.

На архіваріуса суду покладається: ведення архіву; видача копій судових документів у справах, що є в архіві; облік і зберігання архівних справ та ін.

Питания для самоконтролю

1. Охарактеризуйте статус місцевого суду.

2. Які повноваження має голова місцевого суду?

3. Як організовано роботу місцевого суду?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 3. Організація роботи місцевого суду - Правоохранительные органы
 3. § 4. Підприємство як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 4. § 9. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 5. §11. Порядок звільнення з роботи - Трудовое право
 6. § 4. Судовий порядок розгляду трудових спорів - Трудовое право
 7. § 6. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) - Трудовое право
 8. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 9. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 10. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 11. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 12. Адвокатура Китайської Народної Республіки - Адвокатское право
 13. Адвокатура Латвії - Адвокатское право
 14. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 15. Адвокатура США - Адвокатское право
 16. Адвокатура України - Адвокатское право
 17. Адвокатура Японії - Адвокатское право
 18. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 19. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 20. 3.4. Державні службовці - Административное право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002