Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 3. Органи суддівського самоврядування
Незалежність судів і суддів України забезпечується належним функціонуванням органів суддівського самоврядування, метою діяльності яких є колективне вирішення професійними суддями питань внутрішньої діяльності суддів.

До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов'язані із здійсненням правосуддя. Рішення із зазначених питань не пов'язані із здісненням правосуддя. Рішення із зазначених питань органами суддівського самоврядування приймаються відповідно до закону.

Завданням органів суддівського самоврядування є:

— забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади; зміцнення незалежності суддів, захист від втручання в їх діяльність;

— участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням встановлених нормативів зазначеного забезпечення;

— погодження призначення суддів на посади в судах загальної юрисдикції, призначення частини суддів Конституційного Суду України та суддів до складу Вищої ради юстиції і обрання до кваліфікаційних комісій суддів;

— заохочення суддів та працівників апарату судів;

— здійснення контролю за організацією діяльності судів та інших структур у системі судової влади.

Організаційними формами суддівського самоврядування є: і) збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, Апеляцій-

Т

82

Розділ II.

Суд України

Глава 1. Основи здійснення правосуддя

83

ного суду України, Касаційного суду України, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України:

2) конференції суддів загальних (крім військових) місцевих та апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

3) конференції суддів військових судів;

4) конференції суддів спеціалізованих судів;

5) з'їзд суддів України.

Відповідно до ст. 105 Закону України "Про судоустрій України" збори суддів — це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

Крім того збори суддів місцевих та апеляційних судів обирають делегатів на відповідні конференції суддів, а збори суддів Апеляційного суду України, Касаційного суду України, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України — делегатів на з'їзди суддів України. Вони скликаються у міру необхідності, але не рідше одного разу на шість місяців головою відповідного суду як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів даного суду. Збори суддів апеляційних судів та Касаційного суду України скликаються президією відповідного суду за власною ініціативою або за пропозицією голови суду, або на вимогу не менш як однієї третини від загальної кількості суддів даного суду не рідше одного разу на три місяці. Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду скликаються у міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

На голову відповідного суду покладається обов'язок виконувати рішення зборів суддів, а у судах, в яких діють президії суду, покладається на ці президії.

Відповідно до ст. 108 конференція суддів — це зібрання представників суддів (делегатів) відповідних судів, на якому вони обговорюють питання діяльності цих судів та приймають колективне рішення з обговорюваних питань.

До повноважень конференції суддів входить вирішення та* ких питань:

— обговорення і вирішення питання, що стосується фінансування та організаційного забезпечення діяльності відповідних суддів;

— заслуховування звітів виконавчих органів конференції, інформації відповідних управлінь державної судової адміністрації;

— визначення кількісного складу ради суддів та обрання її членів;

— обрання членів відповідної кваліфікаційної комісії суддів;

— розробка пропозицій на розгляд з'їзду суддів України;

— звернення з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

— обрання делегатів на з'їзд суддів України;

— обговорення інших питань, віднесених до повноважень органів суддівського самоврядування.

У період між конференціями суддів функції суддівського самоврядування виконує відповідна рада суддів, яка організовує виконання та контроль рішень конференції, а також вирішує питання про скликання конференції суддів.

З'їзд суддів України — найвищий орган суддівського самоврядування.

На з'їзді суддів України:

— заслуховується звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів;

— заслуховується інформація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність, може висловлюватися недовіра голові Державної судової адміністрації України;

— призначаються та звільняються судді Конституційного Суду України;

— призначаються члени Вищої ради юстиції та приймається рішення про припинення їх повноважень;

— обираються члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

— обговорюється необхідність звернення з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів і посадових осіб державної влади;

— визначається кількісний склад Ради суддів України та обирається Рада суддів України;

— розглядаються інші питання суддівського самоврядування.

З'їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз на три роки.

Для участі в роботі з'їзду суддів України можуть бути запрошені Президент України, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ра-

84

Розділ II.

Суд України

ди юстиції, представники Уряду, інших центральних органів державної влади, представники навчальних і наукових закладів та установ, громадських організацій, інші особи.

Обрання делегатів на з'їзд суддів України відбувається на конференціях суддів, а делегатів від Апеляційного суду України та Касаційного суду України — на зборах суду, за нормою представництва, визначеною Радою суддів України. Збори суддів Конституційного Суду України обирають на з'їзд трьох делегатів з числа суддів цього суду.

У період між з'їздами суддів України вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів України, яка обирається з'їздом. До складу Ради суддів України мають бути обрані не менш як по одному представнику від суддів Апеляційного суду України, Касаційного суду України, конференції суддів військових судів, конференцій суддів відповідних спеціалізованих судів, суддів Верховного Суду України, а також суддів Конституційного Суду України. Представники суддів загальних місцевих та апеляційних судів мають становити не менш як половину від загальної кількості членів Ради суддів.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть організаційні форми суддівського самоврядування.

2. Завдання органів суддівського самоврядування.

3. Повноваження конференцій суддів.

4. Повноваження з'їзду суддів України.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 3. § 3. Органи суддівського самоврядування - Правоохранительные органы
 4. Список використаної та рекомендованої літератури - Правоохранительные органы
 5. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 6. § 2. Місцеві управління Міністерства юстиції України, їх система та повноваження - Правоохранительные органы
 7. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 8. Глава 2. Судовий устрій України. Статус суддів - Правоохранительные органы
 9. Додатки - Правоохранительные органы
 10. Глава 1. Державні органи і установи, діяльність яких безпосередньо пов´язана з діяльністю правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 11. Додатки - Правоохранительные органы
 12. 1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя - Хозяйственное право
 13. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 14. § 1. Суддя — носій судової влади. Гарантії незалежності суддів - Правоохранительные органы
 15. § 1. Правозахисна діяльність юстиції - Правоохранительные органы
 16. § 3. Ознаки судової влади - Правоохранительные органы
 17. § 2. Права та обов´язки судці - Правоохранительные органы
 18. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 19. Правоохранительные органы Учебники по праву
 20. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002