Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 2. Судова система України
Судову владу представляють незалежні суди1, які від імені держави, в порядку, встановленому законом, здійснюють право-суддя, наділені владними повноваженнями, метою яких є поновлення порушеного права і справедливості шляхом застосування заходів державного примусу до осіб, які посягають на інтереси, що охороняються законом.

Судова система України являє собою сукупність усіх судів держави, основаних на єдиних засадах організації і діяльності, що здійснюють судову владу2.

Характерними ознаками судової системи України є її пристосованість до адміністративно-територіального устрою, різні рівні провадження, стабільність та єдність.

Єдність судової системи зумовлена метою та завданнями організації і діяльності судових органів, єдиними засадами судочинства для всіх ланок судової системи, незалежністю суддів у відправленні судочинства. В основному судова система може змінюватися тільки у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої.

Відповідно до адміністративно-територіального устрою судова система України поділяється на ланки.

Поняття "ланка судової системи" пов'язане з компетенцією кожного конкретного судового органу. Суди, які належать до певної ланки судової системи, мають однакову предметну компетенцію, ті самі функції і

1 Див. додаток — табл. 1. Політологічний енциклопедичний словник. — К.: Генеза, 1977. — С. 344.

Глава 1. Основи здійснення правосуддя

79

Роаділ II. Суд України

78

здебільшого розташовані у межах територіальних одиниць, прирівняних одна до одної за адміністративним поділом.

Судова система судів загальної юрисдикції складається з чотирьох ланок:

1) місцеві суди району, району в місті, міськрайонні, військові суди гарнізонів;

2) апеляційні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя; апеляційні військові суди регіонів і Військово-Морських Сил; Апеляційний суд України;

3) Касаційний суд України;

4) Верховний Суд України.

Господарські та адміністративні суди є спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції.

Діяльність ланок судової системи визначається тим, які функції виконує суд залежно від стадії розгляду справи, тобто в якій інстанції розглядається справа. Отже, судова інстанція — це стадія розгляду справи в суді з певною компетенцією. Справи в судах розглядаються в першій інстанції, другій інстанції — апеляційній та третій інстанції — касаційній. Справи також можуть переглядатися в порядку виключного провадження.

Місцевий суд розглядає як суд першої інстанції цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні та інші справи у передбачених законом випадках, за винятком справ, віднесених законом до підсудності інших судів.

У передбачених законом випадках місцевий суд розглядає справи про адміністративні правопорушення.

Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції щодо рішень місцевих судів, як суди першої інстанції в адміністративних, кримінальних та цивільних справах, що віднесені до їх підсудності законом.

Для забезпечення права на апеляційне оскарження судових постанов, ухвалених апеляційними судами у першій інстанції, відповідно до Закону України "Про судоустрій України" (ст. 26) утворено Апеляційний суд України.

Апеляція — це основний спосіб перегляду судових рішень у цивільних, кримінальних та господарських справах, закріплений у законодавстві більшості країн світу. Інститут апеляції здавна відомий і в Україні, зокрема його досить докладно врегульовано у "Правах, за якими судиться малоросійський народ" (1743 p.), де апеляція визначалась як "правильне відкликання і перенесення з нижчого суду до вищого справи сторін, що судяться, коли

одна якась із них вважала себе скривдженою вироком, винесеним у її справі в цьому нижчому суді"1.

Як універсальний спосіб оскарження судових рішень, що не набрали законної сили, апеляція набула законодавчого закріплення у Статуті цивільного судочинства Російської імперії (1864 р.) і деякий час застосовувалась у судочинстві України після проголошення нею незалежності в 1917 році. Згодом, у радянський період, інститут апеляції припинив своє існування, а натомість було введено інститут касації, що за змістом істотно відрізнявся від однойменного інституту європейського та світового процесуального законодавства2.

В результаті проведення так званої малої судово-правової реформи апеляція зайняла належне місце в процесуальних кодексах країни.

Відповідно до Указу Президента України "Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України" від 11 липня 2001 року № 511/2001 утворено систему і визначено територію, на яку поширюються повноваження апеляційних господарських судів України. Найменування апеляційного господарського суду

Територія, на яку поширюються повноваження апеляційного господарського суду

Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області

Донецький апеляційний господарський суд

Донецька, Луганська області

Київський апеляційний господарський суд

Вінницька, Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ

Львівський апеляційний господарський суд

Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області

1 Юридична енциклопедія. — К.: Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 1998. - Т. 1. - С. 131.

Шевчук П. І. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих пострадянських країгі // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 4 (20). - С. 50.

т

Глава 1. Основи здійснення правосуддя

80

Розділ II. Суд України

81

Найменування апеляційного господарського суду

Територія, на яку поширюються повноваження апеляційного господарського суду

Одеський апеляційний господарський суд

Миколаївська, Одеська, Херсонська області

Севастопольський апеляційний господарський суд

Автономна Республіка Крим, місто Севастополь

Харківський апеляційний господарський суд

Полтавська, Сумська, Харківська області

Всі суди України є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть ланки судів загальної юрисдикції.

2. Як розподіляються і на які території поширюються повноваження кожного з апеляційних господарських судів?

3. Дайте характеристику судової системи.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 2. Судова система України - Правоохранительные органы
 3. Список використаної та рекомендованої літератури - Правоохранительные органы
 4. § 1. Загальна характеристика судової системи України - Правоохранительные органы
 5. § 2. Районний (міський) суд - Правоохранительные органы
 6. § 5. Військові суди - Правоохранительные органы
 7. РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ І РОЛЬ МІСЦЕВИХ СУДІВ У ЗАГАЛЬНІЙ СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИИ - Курсовые работы по праву
 8. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 9. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 10. Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с. - Правоохранительные органы
 11. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 12. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 13. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 14. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 15. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 16. § 2. Конституція України як основне джерело трудового права - Трудовое право
 17. § 6. Профспілковий орган підприємства як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 18. § 3. Підстави виникнення трудових правовідносин - Трудовое право
 19. § 5. Переведення на іншу роботу - Трудовое право
 20. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002