Гражданское право

Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с.
§ 2. Гроші та валютні цінності
Гроші — це паперові та металеві знаки, що служать мірою вартості речей, робіт, послуг та інших матеріальних і нематеріальних благ, виконуючи функцію загального еквівалента, засобу платежу, обігу і нагромадження.

В Україні гроші використовуються у готівковій та безготівковій формах. Гроші у безготівковій формі зберігаються на банківських рахунках суб'єктів цивільних правовідносин і мають назву «грошові кошти». Правове регулювання як готівкового, так і безготівкового грошового обігу в нашій державі здійснюється Конституцією, законами України, підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема нормативними актами Національного банку України. Відповідно до ст. 99 Конституції України грошовою одиницею України є гривня. Указом Президента України від 25 серпня 1996 р. № 762/96 «Про

1 Див.: Збірник поточного законодавства. - 1998. - № 31, 33. - С. 30,<28.

120

грошову реформу в Україні»1 у готівковий обіг в Україні введено банкноти номінальною вартістю 1,2,5,10,20,50 і 100 гривень та розмінну монету вартістю 1,2,5,10,25 і 50 копійок. Згідно з чинним законодавством України виключне право введення в обіг гривні і розмінної монети, організація їх обігу і вилучення з обігу належить Національному банку України.

Обіг безготівкових грошових коштів здійснюється в Україні згідно з інструкцією Національного банку України №7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України»2. Ця інструкція передбачає можливість проведення безготівкових розрахунків за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог — доручень, чеків, акредитивів та векселів.

Правове значення грошей як об'єктів цивільних прав доцільно розглядати у декількох аспектах.

По-перше, гроші є цінністю, за допомогою якої забезпечується обіг грошових коштів у нашій країні. З огляду на це правове значення грошей полягає у виконанні ними їх головної функції — забезпечення платежів, розрахунків, кредитів тощо.

У цивільному обороті гроші оцінюються не кількістю грошових знаків (банкнот і монет), а загальною сумою виражених у них грошових одиниць. Ця ознака грошей дає підстави визнавати їх подібними до родових і подільних речей.

Банкноти можуть бути індивідуально визначені шляхом переліку їх серій та номерів у банківських документах або у відповідних протоколах при проведенні оперативно-слідчих дій. Гроші як об'єкти цивільних прав є замінними. Виходячи з цього, боржник у разі посилання ним на те, що гроші, які він одержав від кредитора, загинули (вкрадені, загублені, фізично знищені і т. ін.), не може бути звільнений від цивільно-правової відповідальності. Це правило знайшло своє відображення у положеннях ст. 212 ЦК, згідно з якою божник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання.

Гроші можуть бути самостійним предметом деяких цивільно-правових угод. Це договори позики (ст. 374 ЦК), банківської позички (ст. 383 ЦК), кредитування (ст. 382 ЦК), дарування (ст. 243 ЦК), схову (ст. 413 ЦК) та ін.

1 Див.: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1997. - № 9, 10.-С. 545.

2 Див.: Банківська справа в Україні. - 1998. - Т. 2. - С. 4(Б). 6.

121

Розділ 2 ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Глава 8 ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Окремо слід зазначити, що гроші у деяких випадках можуть виступати у цивільно-правових угодах як товар. Йдеться про гроші, які не є законним платіжним засобом на території України, а, маючи нумізматичну цінність (наприклад, старовинні монети або банкноти), становлять предмет колекціонування.

Незважаючи на велике значення грошей для приватноправових відносин, вони є публічно-правовим інститутом. Тому держава забезпечила довіру всіх суб'єктів цивільного права до національної грошової одиниці та стабільність готівкового грошового обігу шляхом закріплення положень, що містяться у ст. 147 ЦК, відповідно до якої гроші, а також цінні папери на пред'явника не можуть бути витребувані від добросовісного набувача. Це правило поширюється і на випадки, коли гроші були індивідуалізовані шляхом переліку їх серій та номерів у відповідному документі. Наприклад, якщо грабіжник, пограбувавши банк, одержав банкноти, інформація про серії та номери яких збереглась у банку, і до затримання встиг частину грошей витратити на власні потреби, ці кошти не можуть бути вилучені у добросовісного набувача з посиланням на те, що вони потрапили в обіг незаконно. Добросовісність набувача визначається згідно зі ст. 145 ЦК.

По-друге, гроші є загальною мірою цінності всіх речей, робіт, послуг, інших суспільне корисних дій суб'єктів цивільного права та інших матеріальних і нематеріальних благ. Правове значення грошей у цьому аспекті полягає в тому, що без використання єдиної міри цінності була б неможливою охорона більшості цивільних прав. Гроші як єдина міра цінності, як загальний еквівалент необхідні для оцінки суспільної корисності того чи іншого матеріального або нематеріального блага або відповідних правомірних дій суб'єктів цивільних правовідносин. За допомогою грошей також визначаються роз-4 мір заподіяної матеріальному чи нематеріальному благу шкоди або збитків та обсяг відповідальності винної особи. Так завдяки використанню грошей як загального еквівалента здійснюються відшкодування матеріальної та моральної шкоди (ст. ст. 440, 440' ЦК), стягнення неустойки і збитків (ст. 204 ЦК) у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, відшкодування вартості незамінних речей у разі їх загибелі тощо.

Перелік валютних цінностей міститься в Декреті Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р.

№ 15-93 «Про систему валют-

122

ного регулювання і валютного контролю»', відповідно до ст. 1 якого валютними цінностями в Україні визнаються:

1) валюта України — грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України;

- платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;

2) іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України;

- платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або монетарних металах;

3) монетарні метали — золото і метали іридієво-платинової групи в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і побутових виробів з цих металів і брухту цих металів.

Згідно із Законом України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»2 металами іридієво-платинової групи є паладій, іридій, радій, осмій, рутеній.

Здійснення валютних операцій на території України, загальні засади їх правового регулювання, повноваження органів державної

1 Див.: Зібрання законодавства України. -1998. - № 4. - Сер. № 2. - Ст. 240. 1 Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 9. - Ст. 34.

J23

Розділ 2 ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Глава 8 ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

влади та управління, банків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права та обов'язки суб'єктів цих відносин, порядок здійснення контролю за валютними операціями та відповідальність за правопорушення у цій сфері встановлюються чинним законодавством України.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 2. Глава 8. ОБ´ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ - Гражданское право
 3. § 2. Гроші та валютні цінності - Гражданское право
 4. §2. Речі як об´єкти цивільних прав. - Гражданское право
 5. § 5. Особливості окремих видів купівлі-продажу - Гражданское право
 6. § 3. Спадкування за законом - Гражданское право
 7. § 1. Речі - Гражданское право
 8. 2.1 Поняття кредитних зобов´язань. - Курсовые работы по праву
 9. § 2. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом - Трудовое право
 10. § 5. Підвищена матеріальна відповідальність - Трудовое право
 11. Характеристика елементів правовідносин (суб´єкти, об´єкти та зміст правовідносин) - Теория государства и права
 12. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 13. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 14. § 1. Зміни в західноєвропейській риториці нового часу - Риторика
 15. § 4. Промова державного обвинувача - Риторика
 16. § 1. Суть майнових правовідносин в сім´ї - Семейное право
 17. 4.4. Класифікація засобів ; нетарифного регулювання - Таможенное право
 18. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 19. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 20. 1.2. Джерела формування та склад майна господарської організації/підприємства - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1995
  4. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  5. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1997