• Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002
  • У навчальному посібнику висвітлено основні положення сучасної української доктрини щодо правового статусу правоохоронних органів України та основних напрямків правоохоронної діяльності. Зміст теоретичних положень з метою більш легкого їх сприйняття ілюструється за допомогою нормативно-правових актів, які наводяться у додатках. Крім того, у додатках міститься максимально повний перелік міжнародних договорів з питань правоохоронної діяльності і список літератури. Навчальний посібник підготовлено в рамках курсу «Правоохоронні органи України». Разом з тим, у ньому зроблено спробу на підставі ґрунтовного аналізу чинного законодавства визначити науково обгрунтовані критерії віднесення відповідних державних органів до категорії правоохоронних, а також запропоновано своє бачення щодо основних напрямків розвитку законодавства про правоохоронні органи та правоохоронну діяльність. Розрахований на студентів, курсантів і слухачів, аспірантів, викладачів вищих юридичних закладів освіти, а також на абітурієнтів. Може бути корисним для працівників суду, прокуратури, органів міліції, державної податкової і державної митної служб. Служби безпеки, Управління державної охорони, Прикордонних військ, представників інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування.
  • B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002
  • У посібнику висвітлюється діяльність суду, правоохоронних і правозахисник органів. Дано юридичне визначення основних понять відповідного курсу, структури та організаційні питання діяльності суду, правоохоронних і правозахисник органів. Розглянуто законодавство, державна політика у цій сфері. Докладно розглядається організація суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, податкових органів, юстиції, адвокатури, нотаріату. Розраховано на викладачів і студентів юридичних вузів і факультетів, юристів, практичних працівників і широке коло читачів, які цікавляться діяльністю суду, правоохоронних і правозахисник органів.
  • І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  • У навчальному посібнику розглядаються статус судових та правоохоронних органів та порядок їх формування. Значна увага приділяється дослідженню природи судової влади в Україні, розкривається зміст принципів правосуддя, аналізуються функції і повноваження суду, прокуратури, органів внутрішніх справ та інших пра воохоронних органів. Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти України. {google}
  • Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  • Пособие написано в полном соответствии с программой учебного курса «Правоохранительные органы Российской Федерации» для высших юридических учебных заведений. Авторами освещены практически все вопросы учебной дисциплины с учетом последних изменений и дополнений, внесенных в российское законодательство. Для студентов юридических вузов, практических работников правоохранительных органов.