Гражданское право

О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с.
§ 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
У цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю, багато істотних відмінностей. Передусім це різні об'єкти відносин. Так, об'єктом авторських відносин є твори в галузі літератури, науки, мистецтва, наприклад: стаття, монографія, дисертація, картина, музичний твір, скульптура, твір архітектури, фотографія.

Об'єкти промислової власності охороняє патентне законодавство. Питання про те, чи всі відносини, що виникають у сфері науково-технічної творчості, регулюються патентним законодавством, не безспірне. Наприклад, Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» (1993) передбачає правову охорону сортів у формі патенту, хоча новий сорт не можна назвати винаходом, проте це результат тривалого творчого пошуку.

Науково-технічна інформація як результат науково-технічної творчості є об'єктом права власності, проте на неї не видаються правоохоронні документи.

Коло цивільно-правових відносин, що складаються в сфері науково-технічної діяльності, досить широке. Воно охоплює відносини по створенню і використанню винаходів, промислових

379

зразків, раціоналізаторських пропозицій, товарних знаків, корисних моделей, знаків обслуговування, нових сортів рослин, нових порід тварин і птиці, науково-технічної інформації, комплекс результатів творчої діяльності, що стосується електронно-обчислювальних машин, тощо. Цей перелік невичерпний, він

ПОСТІЙНО ПОПОВНЮЄТЬСЯ.

Відмінність об'єктів зумовлює особливості правової охорони 'їх. Для надання правової охорони об'єктам промислової власності чинне законодавство передбачає їх попередню кваліфікацію як таких і наступну державну реєстрацію. Лише після виконання цих процедур заявникам видаються правоохоронні документи у формі патентів або свідоцтв.

Отже, для одержання правової охорони об'єкта промислової власності необхідно подати заявку до Держпатенту України (або на підприємство, де може бути використано раціоналізаторську пропозицію). Заявка має пройти належну експертизу, пропозиція має пройти відповідну кваліфікацію. Після державної реєстрації авторові видається відповідний правоохоронний документ. Без здійснення вказаних операцій об'єкту промислової власності правова охорона не надається.

Об'єкти, що охороняються авторським правом, для одержання правової охорони не потребують подання спеціальної заявки, проведення експертизи і державної реєстрації. На результати духовної творчості правоохоронні документи не видаються. Для одержання правової охорони цих об'єктів досить надання їм об'єктивної матеріальної форми.

Істотною відмінністю цивільно-правової охорони результатів духовної і науково-технічної творчості є різні строки дії авторського і патентного права.

Права авторства, право на ім'я, право на недоторканість твору не обмежуються строком. Автор будь-якого твору науки, літератури і мистецтва чи об'єкта промислової власності залишається таким незалежно від того, коли його створено. Права авторства охороняються вічно.

Право на ім'я також ніяким строком не обмежене. Як і право авторства, воно діє безстрокове. Різниця полягає лише в тому, що за авторським правом автор може випускати свій твір у світ під власним іменем, під псевдонімом або анонімно. Що стосується об'єктів промислової власності, то автор має лише право просити присвоїти своєму витвору своє ім'я чи спеціальну назву.

Інші авторські права та права промислової власності обмежені певним строком дії.

Так, Закон України про авторське право і

380

суміжні права у статті 24 передбачає, що авторське право діє протягом усього життя автора і 50 років після його смерті, рахуючи з 1 січня року, який настає за роком смерті автора.

Строки дії прав промислової власності для різних об'єктів промислової власності чинним законодавством встановлені різні. Патенти на винаходи і нові сорти рослин діють протягом 20 років з дня надходження заявки до Держпатенту України. Патент на промисловий зразок видається на 10 років від дати надходження заявки до Держпатенту України. Проте патент на промисловий зразок може бути продовжений, але не більш як на п'ять наступних років. Свідоцтво на знак для товарів і послуг діє протягом 10 років від дати надходження заявки до держпатенту України і на прохання його власника дія свідоцтва може бути продовжена на наступні 10 років.

Авторське право, на яке чинне законодавство встановило певні строки його дії, зводиться до права на винагороду за використання твору чи об'єкта промислової власності. Автори результатів творчої діяльності мають право на винагороду, якщо зазначені результати будуть використані протягом строку дії авторського права. Так, письменник має право на винагороду, якщо твір використовується за його життя, а спадкоємці автора — в межах 50 років після його смерті. Винагорода за використання винаходу чи іншого об'єкта промислової власності виплачується за умови, що використання мало місце в межах строку дії патенту.

Після закінчення строку дії авторського права чи права промислової власності твір чи об'єкт промислової власності стають суспільним надбанням і можуть використовуватися будь-ким без згоди автора і без виплати авторської винагороди.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 2. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 3. §3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, ! пов´язаних з творчою діяльністю - Гражданское право
 4. § 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов´язаних з творчою діяльністю - Гражданское право
 5. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 6. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 7. 1.2. Договір поставки - Хозяйственное право
 8. §2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов´язаних з творчою діяльністю - Гражданское право
 9. § 2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов´язаних з творчою діяльністю - Гражданское право
 10. Тема 12. Радянська Україна – реалізована - История государства и права
 11. Гражданское право Учебники по праву
 12. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 13. § 3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України - Трудовое право
 14. § 5. Функції трудового права України - Трудовое право
 15. ПЕРЕДМОВА - Международное право, европейское право
 16. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 17. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 18. Адвокатура Англії - Адвокатское право
 19. ДОДАТКИ - Адвокатское право
 20. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1995
  4. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000