Гражданское право

О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с.
§ 5. Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт
Поняття і предмет договору. Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт укладається між замовником і підрядчиком (або провідною проектною організацією як генпідрядчиком). Він є консесуальним, двостороннім і сплатним. Предметом догово-

182

ру виступає передусім проектно-кошторисна документація — техніко-економічні обгрунтування (техніко-економічні розрахунки), проекти, робочі проекти, робоча документація на будівництво нових, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, будов, споруд, а також закінчені інженерні дослідження для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів, проекти організації будівництва і проекти виконання робіт тощо.

Склад проектно-кошторисної документації (робочих проектів на будівництво об'єктів як виробничого, так і соціально-побутового призначення, робочої документації, кошторисної документації), а також технічні вимоги до неї та порядок її узгодження і затвердження визначаються відповідно до Інструкції про склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будов і споруд, яка затверджена Постановою Держбуду СРСР від 23 грудня 1985 р., введена в дію з 1 січня 1986 р. і є чинною.

Проектування може здійснюватися в дві стадії (технічний проект, робочі креслення) або в одну стадію (техноробочий проект— технічний проект, поєднаний з робочими кресленнями).

Сторони в договорі. Порядок укладення договору. Як у будь-якому підрядному договорі, у договорі на виконання проектних і розвідувальних робіт сторонами є замовник і підрядчик. Якщо підрядчик увесь обсяг договірних робіт виконує власними силами, залучаючи до цього інші спеціалізовані організації, то використовується складна структура договірних робіт, якою охоплюється замовник, генеральний підрядчик (провідна підрядна організація), а також субпідрядчик.

За умов планового характеру договору замовником проектних робіт, виконуваних за рахунок коштів капітального будівництва або бюджетних асигнувань, виступала організація, якій були виділені ці кошти.

В інших випадках, коли роботи виконували за рахунок коштів від основної діяльності державних підприємств або власних коштів кооперативної, громадської або іншої організації-власника (господарської асоціації, акціонерного товариства, орендного підприємства тощо), — замовником виступала будь-яка організація, яка була наділена правами юридичної особи. Нині у питаннях правового регулювання суб'єктного складу договору на виконання проектних і розвідувальних робіт зняті обмеження щодо участі окремих громадян як на боці замовника, так і на боці підрядчика. Учасниками такого договору в принципі можуть бути будь-які особи.

У разі проектування об'єктів, спільних для групи підприємств, замовником проектної документації виступає головний забудов-

183

ник — найбільше підприємство серед підприємств-забудовників. Головний забудовник затверджується відповідним міністерством, якщо будівництво здійснюється за рахунок державних асигнувань, або за згодою забудовників — у інших випадках.

Підрядчиком щодо виготовлення проектно-кошторисної документації в усіх випадках є проектна (розвідувальна) організація, для якої така робота становить зміст виробничої діяльності. Якщо при виконанні робіт застосовується система генерального підряду, то генеральний підрядчик (провідна проектна організація) виконує функції замовника з виконання певного обсягу робіт, який передається іншій проектній організації на підставі окремого договору. Правовий статус проектної організації, як правило, визначається нормативним актом та її статусом.

Договори на виконання проектних і розвідувальних робіт укладаються на весь період проектування. Якщо виникає потреба уточнити обсяг робіт на наступний рік або додатково внести непередбачені раніше роботи, то між сторонами укладається додаткова угода.

При незначних обсягах проектних робіт та їх невеликій вартості замовник подає підрядчику — проектній організації — письмову заявку з гарантією оплати і на цій підставі підрядчик починає виконувати роботи.

У договорі зазначаються строк і вартість виконання робіт, а в тих випадках, коли виконання передбачених договором робіт виходить за межі календарного року, в договорі також зазначаються обсяги і вартість робіт на перший рік. До договору додаються як його невід'ємна частина кошторис на передбачені договором проектно-розвідувальні роботи, довідка замовника про забезпечення фінансування цих робіт, графік строків надання замовником необхідних для проектування вихідних даних і строків закінчення передбачених договорами робіт і, в необхідних випадках, документ про особливі умови виконання проектних робіт. Крім зазначених документів, також додається завдання проектування.

Відповідно до статті 10 Арбітражного процесуального кодексу України розбіжності, що виникають під час укладення господарських договорів, розглядаються керівниками підприємств та організацій або уповноваженими ними особами.

За наявності заперечень щодо умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться позначка в договорі, і в 20-денний строк направляє іншій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.

184

Сторона, яка одержала протокол розбіжностей, зобов'язана також протягом 20 днів розглянути його, докласти зусиль до врегулювання розбіжностей з іншою стороною, ввести в договір усі прийняті пропозиції, а ті, що залишилися неврегульованими, передати в той самий строк на вирішення арбітражного суду.

Якщо сторона, що одержала протокол розбіжностей, щодо умов договору, який заснований на державному замовленні, не передасть неврегульовані розбіжності на розгляд арбітражного суду у встановлений строк, пропозиції іншої сторони вважаються такими, що прийняті. В інших випадках договір вважається не укладеним.

Зміст договору. Права і обов'язки замовника. Відповідно до договору на виконання проектних і розвідувальних робіт на замовника покладається обов'язок забезпечити підрядчику можливість виконання робіт, насамперед, у строки, передбачені договором, а також у визначеному обсязі надати підрядній організації необхідні для проектування вихідні дані. Замовник також зобов'язаний протягом п'яти днів від дня підписання договору визначити свого відповідального представника і повідомити про це підрядчика. На відповідальну особу покладаються обов'язки, пов'язані з прийманням виконаних робіт, а також координація поточних питань виконання проектних робіт. Якщо договір передбачає виконання розвідувальних робіт, у разі потреби замовник також зобов'язаний надати підрядчику робочу силу, будівельні матеріали, транспортні засоби, приміщення для збереження інструментів і матеріалів. Ці послуги надаються за договірними цінами. У тих випадках, коли проектні роботи виконуються на місці будівництва, замовник має безоплатно надати робочі приміщення, а також з оплатою в установлених розмірах житлові приміщення для розташування проектувальників. На замовника покладається обов'язок одержання відповідних документів про відчуження і відведення земельних ділянок, а також оформлення права проведення вирубок лісу під час виконання розвідувальних робіт (у тому числі й одержання відповідних документів). Замовник зобов'язаний забезпечити затвердження виконаних підрядчиком проектних робіт і повідомити проектувальника про розгляд документації, що її затверджує, не пізніш як за 5 днів до встановленого строку. Як і за будь-яким сплатним договором, замовник повинен своєчасно оплатити рахунки за виконані роботи. Крім того, замовник має розрахуватися з підрядчиком за всі виконані роботи в разі 'їх припинення або консервування, а також компенсувати підрядчику всі його додаткові витрати, викликані припиненням робіт.

185

Права замовника полягають у тому, що він може вимагати від проектної організації-підрядчика виконання всіх покладених на нього договором обов'язків.

Права і обов'язки підрядчика.

Згідно з договором підряду проектна організація зобов'язана виконати проектні роботи в межах установлених строків і вартості, якщо інше не зазначене в договорі. Протягом п'яти днів від дня підписання договору проектна організація повинна призначити головного інженера проекту (головного архітектора), який є відповідальним представником проектної організації з питань, пов'язаних з виконанням передбачених договором робіт, і сповістити про це призначення замовника. Підрядчик повинен погодити виконувані роботи із зацікавленими організаціями, а також захищати їх у відповідних інстанціях, де вони затверджуються. Підрядчик зобов'язаний забезпечити належну якість документації і всіх виконаних робіт, відповідність їх установленим технічним вимогам. Проектна організація на вимогу замовника зобов'язана своїми силами і за свій рахунок усунути всі виявлені недоліки в роботах, які були виконані.

Відповідальність сторін. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на них договором, сторони несуть взаємну майнову відповідальність як у формі сплати неустойок, так і в формі відшкодування збитків. Генеральний підрядчик несе відповідальність перед замовником за виконання всіх умов, передбачених договором або додатковою угодою. Таку саму відповідальність перед генеральним підрядчиком несе субпідрядчик.

У разі порушення встановлених договором строків виконання робіт генеральний підрядчик сплачує замовнику, а субпідрядчик — генеральному підрядчику за кожний прострочений день, але не більш як за ЗО днів, пеню в розмірі 0,01% від вартості робіт, не виконаних у встановлений договором строк. У разі прострочення виконання робіт понад ЗО днів подальше нарахування пені припиняється, і генеральний підрядчик (субпідрядчик) сплачує замовнику — генеральному підрядчику неустойку в розмірі 1% від вартості робіт за договором.

Замовник несе відповідальність перед генеральним підрядчиком за передачу вихідних даних у строки, передбачені договором, а також за своєчасну оплату рахунків генерального підрядчика і акцептованих ним рахунків субпідрядчика за роботи, виконані за договором. У разі порушення цих строків замовник сплачує підрядчику (субпідрядчику) за кожний прострочений день, однак не більш ніж за ЗО днів, пеню в розмірі 0,01% від вартості робіт, не виконаних через несвоєчасне надання даних для проектування. У разі прострочення понад ЗО днів подальше

186

нарахування пені припиняється і замовник одноразово сплачує неустойку в розмірі 1 % від вартості відповідних робіт.

У разі прострочення замовником платежів генеральному підрядчику або його субпідрядчикам він сплачує їм пеню в розмірі 0,01% від суми простроченого платежу. Аналогічні санкції застосовуються до замовника і в тих випадках, коли проектні роботи виконуються на його письмове замовлення.

Такі види і розміри неустойки випливають із вже згадуваних Правил про договори на виконання проектних і розвідувальних робіт, затверджених у 1959 р. Вони є чинними для випадків, коли проектування здійснюється в межах державного замовлення. В інших випадках сторони можуть визначати в договорі будь-які розміри неустойки за порушення окремих зобов'язань (в тому числі формулювати їх з урахуванням Правил).

Проектна організація відшкодовує замовнику фактичні збитки, завдані неналежною якістю проектної документації, в сумі, що не покривається неустойкою, але не більше ніж вартість передбачених договором проектних робіт. Встановлена на цей випадок неустойка має бути в межах 4% від вартості робіт, які підлягають виправленню. Неустойка стягується у випадку, якщо підрядчик не усуне недоліки в роботах у зазначені сторонами строки.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 2. § 3. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв´язків. - Гражданское право
 3. § 5. Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт - Гражданское право
 4. § 6. Договір на виконання будівельних і монтажних робіт. Договір субпідряду - Гражданское право
 5. §1. Поняття і структура цивільного законодавства - Гражданское право
 6. § 2. Система цивільно-правових договорів - Гражданское право
 7. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 8. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 9. § 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки - Экологическое право
 10. 3. Класифікація господарських договорів - Хозяйственное право
 11. 1. Поняття і види капітального будівництва - Хозяйственное право
 12. 2. Способи та стадії капітального будівництва - Хозяйственное право
 13. 4. Будівельне законодавство - Хозяйственное право
 14. 5. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва - Хозяйственное право
 15. 3. Інноваційні правовідносини - Хозяйственное право
 16. §2. Право на селекційні досягнення в галузі тваринництва - Гражданское право
 17. § 2. Зміст договору підряду - Гражданское право
 18. § 2. Поняття і значення підрядних договорів у капітальному будівництві - Гражданское право
 19. § 4. Джерела регулювання підрядних відносин у будівництві - Гражданское право
 20. § 5. Договір про охорону об´єктів - Гражданское право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1995
  4. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000