Правоохранительные органы

Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с.
§ 2. Природа і поняття судової влади
У роботах останнього часу постійно висвітлюються різні аспекти історичного розвитку судової влади, порушуються особливості цього феномена, пов'язані насамперед з устроєм судової системи, методом реалізації судової влади.
Однак ще немає досліджень узагальнюючого характеру, в яких судова влада розглядалася б як інститут політичної системи сучасного суспільства.

Одні дослідники визначають судову владу як сукупність діючих в Україні судів, що здійснюють правосуддя; інші ототожнюють судову владу з методом її реалізації — правосуддям. Поняття «судова влада», «судова система», «правосуддя» — родинні, але не тотожні. Влада — категорія багатогранна, тому її слід розглядати як функцію управління, засіб нав'язувати свою волю, примус, нарешті, владовідносини. Таким чином, судовій владі притаманні всі складові, що лежать в основі власне влади. Здійснення права допустиме лише тоді, коли відбулося становлення влади. Право санкціонується владою, нею гарантується та оформлюється. Для судової влади харак-

Розділ II. Судова влада

терна наявність, як правило, не менше двох суб'єктів відносин, одним з яких є суд.

Основу судової влади складає сукупність судових органів, які наділені різною компетенцією. Головним їх призначенням є вирішення правових конфліктів, що виникають в суспільстві між людьми, між людиною і державою, між різними структурами держави. Отже, судовій владі належить особлива роль — роль арбітра в спорах про право. Суб'єктом, який здійснює судову владу, виступає не будь-який державний орган, а тільки суд з притаманними лише йому можливостями впливу на поведінку людей та соціальні процеси.

Владовідносини як елемент судової влади, крім цього, характеризуються наявністю правових норм, що надають можливість суду виносити рішення, обов'язкові до виконання, вираженням волі суду до всіх учасників відносин, яке забезпечується застосуванням правових санкцій у разі невиконання цієї волі.

Роль судової влади в механізмі поділу влади полягає ще й у стримуванні двох інших гілок влади в межах конституційної законності шляхом здійснення конституційного судочинства і судового контролю за ними.

Таким чином, судова влада — це специфічна гілка державної влади, яка реалізується уповноваженими на те спеціальними органами — судами, її призначенням є вирішення всіх виникаючих у суспільстві правових конфліктів.

Наведене визначення судової влади не є вичерпним, сутність цього феномена можна розуміти лише при дослідженні його ознак і функціональної спрямованості.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 2. Природа і поняття судової влади - Правоохранительные органы
 2. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 3. § 6. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю - Трудовое право
 4. Список використаної літератури - Теория государства и права
 5. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 6. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 7. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 8. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 9. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 10. § 4. Промова державного обвинувача - Риторика
 11. І. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВПЛИВУ - Теория государства и права
 12. Міжнародне право:2. Поняття міжнародного правопорушення - Международное право, европейское право
 13. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 14. § 1. Поняття та види витрат та їх значення - Гражданский процесс
 15. Тема 5. ЛАТЕНТНА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (ЛИТОВСЬКО-РУСЬКА ДЕРЖАВА) - История государства и права
 16. § 3. Ознаки судової влади - Правоохранительные органы
 17. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 18. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 19. Правоохранительные органы Учебники по праву
 20. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  2. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002