Правоохранительные органы

Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с.
§ 4. Предмет і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» та її співвідношення з іншими юридичними дисциплінами
Предметом будь-якої навчальної дисципліни є коло питань і проблем, що в ній вивчаються. Предмет навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» містить у собі характеристику правоохоронної діяльності, відомості про органи, що здійснюють правоохоронну діяльність, їх структуру і повноваження, а також про статус посадових осіб, що працюють у цих органах.

Таким чином, предметом навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» є положення про основи організації, систему, завдання і повноваження правоохоронних органів та статус посадових осіб, що працюють у цих органах.

Система навчальної дисципліни взагалі становить собою перелік тем, які вивчаються в ній.

До системи навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» включаються теми, в яких розглядаються загальні питання, пов'язані з поняттям правоохоронної діяльності, характеристикою органів, що здійснюють цю діяльність, аналізом принципів, що лежать в основі їх побудови* і діяльності.

Визнання судової влади одним з напрямків державної влади призвело до включення в систему цієї дисципліни питань про поняття судової влади, її ознаки і функції. Значна увага приділяється вивченню сутності і принципів організації та діяльності судової влади, а також викладенг ню відомостей про побудову судової системи в цілому, характеристиці повноважень Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції.

Система дисципліни, що вивчається, охоплює також теми, присвячені організаційному забезпеченню діяльності судів, прокурорському нагляду та іншим напрямкам роботи прокуратури, виявленню і розслідуванню злочинів, наданню юридичної допомоги та інших правових по-

слуг, а також побудові органів, що виконують ці правоохоронні функції.

Організація судових та правоохоронних органів — один із початкових навчальних курсів, що дають вихідні знання про правоохоронну діяльність і органи, що її здійснюють. Ці знання перебувають у тісному зв'язку і взаємозалежності з відомостями, що даються студентам юридичних вузів при вивченні деяких суміжних навчальних дисциплін.

До таких дисциплін належить теорія держави і права. Пізнання багатьох питань організації і діяльності суду, органів прокуратури, органів внутрішніх справ, органів Служби безпеки, адвокатури, юстиції, нотаріату вимагає загально-правового підходу до них, що дозволяє вивчити конкретні правові явища не у відриві від інших явищ, не в статиці, а в динаміці, розвитку, на фоні історичних подій, в порівнянні з нагромадженим юридичним досвідом як в Україні, так і за її межами. Вихідні знання, необхідні для такого підходу, на-буваються саме при вивченні основ теорії держави і права. Не ізольована дисципліна, що вивчається, і від конституційного права. В рамках конституційного права поряд з висвітленням багатьох інших проблем дається загальна картина ролі і місця правоохоронних органів у системі всіх органів держави, характеризуються взаємозв'язки між ними, визначаються конституційні принципи їх побудови і діяльності. Робиться це, зокрема, на базі положень Конституції України, в тому числі й спеціально присвячених правам і свободам людини і громадянина, судовій владі, прокуратурі, адвокатурі та ін.

Чимало точок зіткнення має дисципліна, що вивчається, і з адміністративним правом, одним із завдань якого є вивчення закономірностей організації функціонування всіх органів виконавчої влади, а також процедури застосування адміністративної відповідальності за відповідні проступки.

Такі органи виконавчої влади, як Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх справ України та підпорядковані їм органи, здійснюють свої управлінські (виконавчі) функції одночасно з функціями правоохоронними. Тому аспекти їх організації і здійснення правоохо-

ронних повноважень одержують необхідне висвітлення в курсі «Організація судових та правоохоронних органів».

Дисципліна, що розглядається, тісно стикається з цивільним процесом і арбітражним процесом. У курсі цивільного процесу переважно вивчається діяльність суду по розгляду цивільних справ, а в курсі арбітражного процесу — порядок розгляду спорів в арбітражних судах.

Дуже тісно організація судових та правоохоронних органів пов'язана з кримінальним процесом, основне призначення якого — глибокий аналіз змісту діяльності всіх правоохоронних органів, що здійснюють провадження по справах про злочини. Ця дисципліна дає уявлення про те, як повинні діяти правоохоронні органи при розкритті злочинів, викритті осіб, винних в їх вчиненні, і призначенні заходів правового впливу до таких осіб, а так само при реабілітації осіб, незаконно притягнутих до кримінальної відповідальності. Вона також дає орієнтацію, як мають взаємодіяти ці органи між собою і з громадянами, інтереси яких порушені злочином. Організація правоохоронних органів значною мірою залежить від змісту виконуваної ними діяльності, порядку (процедури) провадження конкретних дій. І навпаки, зміст їх діяльності істотно залежить від вирішення організаційних питань, тобто від того, як, наприклад, повинні будуватися і фактично будуються відносини1 між'прокурором і слідчим, прокурором і судом, адвокатом — захисником обвинуваченого і слідчим.

На старших курсах юридичних вузів викладається також «Прокурорський нагляд» — предмет, що дає відомості; про зміст, форму і методи здійснення всіх напрямків; діяльності прокуратури, які істотно розвивають і допов-< нюють матеріал теми дисципліни «Організація судових та! правоохоронних органів», присвячений прокуратурі.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 2. § 4. Предмет і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» та її співвідношення з іншими юридичними дисциплінами - Правоохранительные органы
 3. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 4. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 5. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 6. § 5. Джерела навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» - Правоохранительные органы
 7. Список використаної літератури - Теория государства и права
 8. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 9. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 10. Глава 1. Предмет, метод і система курсу «Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність» - Правоохранительные органы
 11. Глава 2. Законодавство про правоохоронні органи. Концепція судово-правової реформи в Україні та її етапи - Правоохранительные органы
 12. §1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ДРІБНИМ ХУЛІГАНСТВОМ - Административное право
 13. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 14. § 4. Предмет дисципліни Суд, правоохоронні та правозахисні органи України та її місце серед інших юридичних дисциплін - Правоохранительные органы
 15. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 16. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 17. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 18. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 19. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 20. 4.1. Методи державного управління - Административное право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  2. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002