Правоохранительные органы

Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с.
§ 3. Права i обов'язки нотаріуса
У Закон! «Про HOTapiar» визначен! основн! права i обов'язки HOTapiyciB. Вони можуть зд!йснювати вс! нота-р^альн! д1У, дозволен! I'M чинним законодавством, склада-ти проекти угод i заяв, виготовляти копп документе та виписки з них, а також давати роз'яснення з питань вчинення нотар1альних д!й i консультащТ правового характеру. 1м издано право витребувати вщ пщприемств, уставов, орган1зац!й вщомост! та документа, необхщш для вчинення нотар!альних дш. До основних обов'язк!в HOTapiyciB вщнесено сприяння особам, як! звернулись до них, у здш-сненн! Ух прав та захисп законних 1нтерес1в, роз'яснення i'x прав i обов'язив, попередження про наслщки вчинених

му міських управліннях юстиції утворюється кваліфікаційна комісія нотаріату, Положення про яку затверджується Мін'юстом України.

На підставі результатів складеного іспиту кваліфікаційна комісія приймає рішення про можливість допуску особи до нотаріальної діяльності. Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складання не раніше ніж через один рік.

Рішення кваліфікаційної комісії може бути оскаржено у Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату в місячний строк зі дня вручення його копії зацікавленій особі. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату затверджується Кабінетом Міністрів України. До складу комісії входять чотири нотаріуси, три представники від Мін'юсту України і два представники від Української нотаріальної палати. За результатами розгляду справи комісія може ухвалити такі рішення: а) про залишення рішення кваліфікаційної комісії нотаріату без зміни, а скарги — без задоволення; б) про допуск до складання повторного іспиту особи, яка подала скаргу; в) про скасування рішення кваліфікаційної комісії нотаріату і про можливість допуску особи до заняття нотаріальною діяльністю.

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату є остаточним.

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю видається Мін'юстом України на підставі рішення кваліфікаційної комісії нотаріату1.

Відмова у видачі свідоцтва може бути оскаржена до суду в місячний строк зі дня її одержання. За видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України2.

1 Див.: Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю: Затверджено Наказом Мін'юсту України від 20 січня 1994р.

2 Положення про розмір плати за видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 р. // Законодавство про нотаріат. - 1994.-№ 6.

Організація судових та правоохоронних органів

Призначення на посаду державного нотаріуса та звіль нення з посади здійснюється Головним управлінням юстиц Міністерства юстиції України вАРК, обласних, Київськом і Севастопольському міських управліннях юстиції.

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності також про водиться Головним управлінням юстиції Міністерства юстиц; України в АРК, обласних, Київському і Севастопольськом міських управліннях юстиції за заявою особи, яка має свідо цтво про право на заняття нотаріальною діяльністю.

Реєстраційне посвідчення видається управлінням юстиції у 15-денний строк з моменту подачі заяви. Відмо ва у реєстрації приватної нотаріальної діяльності не допу скається. Після одержання реєстраційного посвідченні приватний нотаріус зобов'язаний у тримісячний строї розпочати нотаріальну діяльність.

З 1993 р. в Україні діє добровільна громадська організація нотаріусів — Українська нотаріальна палата, якг є юридичною особою і організує свою діяльність на засадах гласності, самоврядування і відповідно до Конституції України, чинного законодавства, а також Статут) Української нотаріальної палати1.

Основна мета Української нотаріальної палати — об' єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для за доволення та захисту їх соціальних та інших спільних інте ресів, сприяння підвищенню їх професійного рівня т; вдосконалення правової допомоги, що надається органа ми нотаріату громадянам, підприємствам, організаціям Для здійснення своїх цілей Українська нотаріальна пала та використовує такі повноваження:

- подає до республіканських або місцевих органів вла ди і управління пропозиції щодо вдосконалення діяль ності нотаріату;

- сприяє науковій розробці питань вдосконалень нотаріальної діяльності, впровадженню ефективних фор обслуговування;

1 Див.: Статут Української нотаріальної палати: Затвердженні Установчою конференцією нотаріусів України 22 квітня 1993 р.

//За конодавство про нотаріат. — 1994. — № 6. — С. 35.

Розділ ХНІ. Нотаріат

- самостійно або спільно з державними органами і громадськими організаціями проводить конференції, семінари та інші заходи, сприяє підвищенню кваліфікації нотаріусів, забезпеченню їх відповідною літературою;

- займається видавничою діяльністю;

- організує професійні та наукові контакти членів нотаріальної палати з нотаріусами зарубіжних країн, здійснює обмін делегаціями нотаріусів.

Взаємовідносини нотаріусів і Української нотаріальної палати засновані на взаємних правах і обов'язках. Нотаріус зобов'язаний сплачувати членські внески на утримання палати, брати участь в її роботі, додержуватися Статуту Української нотаріальної палати тощо.

Контрольні запитання

1. Назвіть органи та посадових осіб, що мають право вчинювати нотаріальні дії.

2. Які вимоги ставляться до осіб, що призначаються на посади нотаріусів?

3. Що таке нотаріальна таємниця?

4. Які права і обов'язки має нотаріус?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 2. § 1. Загальна характеристика та основні завдання нотаріату - Правоохранительные органы
 3. § 3. Статус, правовий та соціальний захист нотаріусів - Правоохранительные органы
 4. § 3. Права i обов´язки нотаріуса - Правоохранительные органы
 5. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 6. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 7. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 8. Адвокатура Польщі - Адвокатское право
 9. Адвокатура Словенії - Адвокатское право
 10. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 11. Глава 82 Загальні положення сімейного права - Семейное право
 12. Заповіт - Юридические документы
 13. §5. Представництво і довіреність - Гражданское право
 14. § 5. Порядок реалізації спадкових прав - Гражданское право
 15. § 1. Речі - Гражданское право
 16. § 2. Умови дійсності угод - Гражданское право
 17. § 2. Довіреність - Гражданское право
 18. § 8. Погашення та зняття судимості - Уголовное право
 19. § 5. Докази і доказування в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 20. § 2. Право на позов. Право на пред´явлення позову і процесуальний порядок його реалізації - Гражданский процесс

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  2. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002