Правоохранительные органы

Док
ументи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, — на дипломатичні представництва України.

• Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України, Закон України «Про нотаріат», інші законодавчі акти України.

Законодавством про нотаріат передбачено 20 видів нотаріальних дій, перелік яких не є вичерпаним. Законодавством України на нотаріусів може бути покладено вчинення й інших нотаріальних дій1.

Нотаріальні дії забезпечують охорону та захист безспір-них прав та інтересів громадян і юридичних осіб у тому разі, коли ці дії здійснюються відповідно до встановлених законом правил. Між учасниками нотаріального провад-

1 Стаття 34 Закону України «Про нотаріат», ст. 1 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 1994 р.

Організація судових та правоохоронних органів

ження виникають взаємні права та обов'язки, які склада ють зміст нотаріальних правовідносин.

Права та обов'яз ки учасників цих правовідносин, з одного боку, гаранту ють захист прав і охоронюваних законом інтересів громадян та організацій при здійсненні нотаріальних дій, а : іншого — забезпечують реалізацію нотаріальних функцій Нотаріальна функція не зводиться лише до одних нотаріальних послуг. Посвідчення фактів, копій документ» та інші нотаріальні дії щодо громадян і організацій здійснюються таким чином, щоб при цьому не були обмежені права третіх осіб, державні та суспільні інтереси. Нотаріальна функція є юрисдикційною функцією. Нотаріус зобов'язаний, встановивши фактичні обставини щодо певної нотаріальної дії за допомогою доказів, застосувати відповідну правову норму. Всі дії здійснюються у встановленій законом послідовності та за суворо регламентованими правилами, відступ від яких веде до недійсності нотаріального акта.
Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, — на дипломатичні представництва України.

• Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України, Закон України «Про нотаріат», інші законодавчі акти України.

Законодавством про нотаріат передбачено 20 видів нотаріальних дій, перелік яких не є вичерпаним. Законодавством України на нотаріусів може бути покладено вчинення й інших нотаріальних дій1.

Нотаріальні дії забезпечують охорону та захист безспір-них прав та інтересів громадян і юридичних осіб у тому разі, коли ці дії здійснюються відповідно до встановлених законом правил. Між учасниками нотаріального провад-

1 Стаття 34 Закону України «Про нотаріат», ст. 1 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 1994 р.

Організація судових та правоохоронних органів

ження виникають взаємні права та обов'язки, які склада ють зміст нотаріальних правовідносин.

Права та обов'яз ки учасників цих правовідносин, з одного боку, гаранту ють захист прав і охоронюваних законом інтересів громадян та організацій при здійсненні нотаріальних дій, а : іншого — забезпечують реалізацію нотаріальних функцій Нотаріальна функція не зводиться лише до одних нотаріальних послуг. Посвідчення фактів, копій документ» та інші нотаріальні дії щодо громадян і організацій здійснюються таким чином, щоб при цьому не були обмежені права третіх осіб, державні та суспільні інтереси. Нотаріальна функція є юрисдикційною функцією. Нотаріус зобов'язаний, встановивши фактичні обставини щодо певної нотаріальної дії за допомогою доказів, застосувати відповідну правову норму. Всі дії здійснюються у встановленій законом послідовності та за суворо регламентованими правилами, відступ від яких веде до недійсності нотаріального акта.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 2. § 1. Поняття нотаріату - Правоохранительные органы
 3. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 4. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 5. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 6. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 7. § 4. Професійна культура юриста - Правовая деонтология
 8. § 1. Поняття недійсності шлюбу - Семейное право
 9. § 1. Поняття та зміст підприємництва - Хозяйственное право
 10. § 1. Правоздатність - Гражданское право
 11. § 1. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій - Гражданский процесс
 12. § 3. Поняття судової та правозахисної діяльності - Правоохранительные органы
 13. § 3. Система і загальна характеристика органів, що здійснюють правоохоронну діяльність - Правоохранительные органы
 14. § 4. Предмет і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» та її співвідношення з іншими юридичними дисциплінами - Правоохранительные органы
 15. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 16. Правоохранительные органы Учебники по праву
 17. Семейное право Учебники по праву
 18. Курсовые работы по праву Учебники по праву
 19. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 20. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  2. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002