Правоохранительные органы

Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с.
§ 12. Спеціалізовані прокуратури
Спеціалізовані прокуратури будуються за загальними для всіх органів прокуратури принципами; вони Керуються тими ж законами, що й територіальні прокуратури; перед ними стоять загальні для всіх органів прокуратури завдання; вони використовують ті ж засоби проі<урорсь-кого реагування на виявлені порушення закону. Однак в їх системно-структурній побудові, а також в об'єктах по здійсненню нагляду є певні особливості.

Військові прокуратури. До них належать військові прокуратури регіонів і військова прокуратура ВіЙськово-Морських Сил України (на правах обласних), військові прокуратури гарнізонів (на правах міських) (ст. І з Закону «Про прокуратуру).

Організація і порядок діяльності військової Прокуратури визначаються ч. 2 ст. 13 Закону «Про прокуратуру»

Військові прокуратури здійснюють нагляд за додержанням законів органами військового управлінні^ військовими об'єднаннями, з'єднаннями, частинами, підрозділами, установами і військовими навчальними закладами та посадовими особами Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Управління державної охорони, Служби безпеки України та інших військових формувань, дислокованих на території України.

На органи військової прокуратури покладено здійснення нагляду за виконанням законів при провадженн; дізнання та попереднього слідства, яке здійснюється в цих установах і формуваннях. Вони також розслідують злочини, вчинені військовослужбовцями, службовцями військових установ та закладів у зр'язку з виконанням службових обов'язків або вчинені в розташуванні військових ча-

Організація судових та правоохоронних органів

Розділ VII. Органи прокуратури України

стин, установ, навчальних закладів, підприємств чи організацій Збройних Сил України та інших військових формувань, а також військовозобов'язаними під час проходження ними зборів.

Військовій прокуратурі підслідні також справи про вчинення злочинів групою осіб, якщо один із злочинців є військовим, або вчинені за участю військовослужбовця на території військової частини.

На органи військової прокуратури покладений обов'язок щодо підтримання державного обвинувачення у військових судах, участі в межах своїх повноважень у розгляді судами цивільних і арбітражних справ, а також внесення подань у касаційному порядку або протестів у наглядовому порядку на вироки, рішення, постанови та ухвали військових судів.

Транспортні прокуратури.

Транспортна прокуратура як одна з структурних ланок прокуратури колишнього СРСР була заснована водночас з територіальними прокуратурами, а згодом у 1927 р. були створені лінійні суди по розгляду кримінальних справ, що розслідувалися транспортною прокуратурою. Однак Указом Президії Верховної Ради СРСР від 3 березня 1960 р. «Про скасування транспортних прокуратур» їх було ліквідовано. Функції транспортних прокуратур були передані територіальним прокурорам.

Погіршення стану законності на транспорті, збільшення аварійності, зростання кількості розкрадань вантажів, особливо імпортних і експортних, які перевозилися транспортом, викликали необхідність створення транспортних прокуратур. Такі прокуратури були утворені наказом Генерального прокурора СРСР від 28 лютого 1977 р. № 9 «Про організацію роботи транспортних прокуратур». Ці прокуратури були підпорядковані безпосередньо прокурорам союзних республік, хоча і мали правовий статус районних прокуратур.

Новий період у діяльності транспортних прокуратур розпочався з прийняттям у 1991 р. Закону України «Про прокуратуру».

У теперішній час в Україні транспортні прокуратури діють на правах міських прокуратур з підпорядкуванням

Організація судових та правоохоронних органів

обласним територіальним прокуратурам (наприклад, прокуратурі Харківської області підпорядкована Харківська транспортна прокуратура, прокуратурі Полтавської області — Кременчуцька транспортна прокуратура). Вони здійснюють нагляд за додержанням та правильним застосуванням законів підприємствами, установами, організаціями і посадовими особами залізничного, морського, річкового і повітряного транспорту, спрямованих на боротьбу з аварійністю, втратами вантажів, безгосподарним використанням транспортних засобів, забезпечення прав пасажирів, а також соціальних прав працівників залізничного, повітряного, морського та річкового транспорту. На транспортні прокуратури покладено нагляд за додержанням законів органами транспортної міліції, органами дізнання та попереднього слідства при розслідуванні злочинів, учинених на залізничному, морському, річковому та повітряному транспорті, нагляд за додержанням адміністративного законодавства у галузі транспортних правопорушень. Транспортним прокурорам доручено проведення розслідування з кримінальних справ про злочини, вчинені на залізницях, вокзалах, станціях, у тому числі станційних будівлях, поїздах, у смугах відведення, відокремлених від населених пунктів, метрополітенах, повітряних та водних шляхах України, портах, причалах і пристанях, літальних апаратах та суднах, а також розслідування службових злочинів, учинених працівниками залізничного, морського, річкового і повітряного транспорту, співробітниками органів внутрішніх справ на транспорті.

На транспортних прокурорів покладаються такі функціональні обов'язки:

— брати участь у судовому розгляді кримінальних, справ, направлених транспортною прокуратурою, про крадіжки в особливо великих розмірах, порушення правил безпеки руху і експлуатації транспорту, правил охорони праці і техніки безпеки, умисні вбивства, зґвалтування, службові злочини працівників транспорту і органів внутрішніх справ на транспорті і справ, які мають істотне значення для забезпечення законності на транспорті;

Розділ VII. Органи прокуратури України

— брати участь в розгляді кримінальних і цивільних справ у касаційному порядку у випадках, коли вони підтримували обвинувачення або брали участь у суді першої інстанції, а також справ, щодо яких внесені касаційні чи окремі подання;

— вносити вмотивовані подання відповідним прокурорам за наявності підстав для принесення протестів на рішення, вироки, ухвали чи постанови судів, які набрали законної сили.

Прокуратури з питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства беруть свій початок з 1983 р. Вони були утворені Генеральним прокурором СРСР з метою підсилення впливу на стан законності при виконанні кримінального покарання у вигляді позбавлення волі та інших заходів примусового характеру, що призначаються судом. Тоді вони називалися прокуратурами по нагляду за додержанням законів у виправно-трудових установах і діяли на правах міжрайонних прокуратур. У штаті таких прокуратур були прокурор, його заступник, помічники прокурора та слідчі. На ці прокуратури був покладений нагляд за додержанням законів у всіх виправно-трудових установах і виховно-трудових колоніях, тюрмах, лікувально-трудових і виховно-трудових профілакторіях і психіатричних лікарнях спеціального типу, що знаходилися на території республіки, краю або області.

V наш час на прокуратури з питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства Генеральним прокурором України покладено:

— здійснення нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства у тюрмах, виправно-трудових та виховно-трудових колоніях, лікувально-трудових та виховно-трудових профілакторіях;

— проведення попереднього слідства по кримінальних справах про злочини, вчинені в цих установах, у тому числі співробітниками цих установ і військовослужбовцями внутрішніх військ;

— нагляд за додержанням законів при проведенні дізнання і попереднього слідства по кримінальних справах про злочини, вчинені в цих установах;

Організація судових та правоохоронних органів

— підтримання державного обвинувачення у судах по кримінальних справах зазначеної категорії залежно від характеру і ступеня суспільної небезпеки діяння;

— участь у судових засіданнях при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням вироків у піднаглядних установах;

— принесення касаційних та окремих подань на вироки, ухвали і постанови, рішення судів по справах і матеріалах, у розгляді яких вони брали участь.

Природоохоронні прокуратури.

У зв'язку з загостренням у країні екологічного становища і необхідністю підсилення прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону природи і навколишнього середовища в системі органів прокуратури засновані природоохоронні прокуратури. Вони утворені за принципом міжрайонних прокуратур з відповідною штатною чисельністю: прокурор, його заступник, помічники прокурора, слідчі. Контроль і керівництво діяльністю цих прокуратур здійснюють прокурор АРК. і прокурори областей за місцем їх знаходження. Природоохоронна прокуратура наділена всіма притаманними цьому органу повноваженнями. Рамки нагляду обмежені наглядом за додержанням законів про охорону природи і навколишнього середовища.

Природоохоронні прокуратури забезпечують нагляд за додержанням і правильним застосуванням природоохоронного законодавства органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами. Зокрема, першочерговим завданням цих прокуратур є нагляд за додержанням законодавства, спрямованого на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи, безпечну експлуатацію діючих в Україні АЕС і утилізацію, знищення та поховання радіоактивних, токсичних, промислових та побутових відходів.

Перед природоохоронними прокуратурами стоять вельми відповідальні в сучасній обстановці завдання: домагатися ліквідації джерел забруднення, кваліфіковано розслідувати кримінальні справи цієї категорії; здійснювати нагляд за законністю розгляду цих справ у судах; рі-

Розділ VII. Органи.прокуратури України . .ЩіЦР

шуче реагувати на факти безгосподарного ставлення до природних багатств, забруднення атмосферного повітря, земель і водних джерел. Свою діяльність по охороні природи прокурори повинні здійснювати у взаємодії з органами Міністерства екології та природних ресурсів України, іншими зацікавленими організаціями.

До предмета нагляду, що здійснюється природоохоронними прокуратурами, включено виконання законів, спрямованих на захист навколишнього середовища, природоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, перелік яких визначається прокурорами областей.

Природоохоронні прокуратури здійснюють розслідування екологічних злочинів. Вони підтримують державне обвинувачення при розгляді судами кримінальних справ, нагляд за розслідуванням яких вони здійснювали. В інших випадках державне обвинувачення підтримують територіальні прокурори.

В цивільному судочинстві ці прокурори беруть участь лише у разі розгляду заявлених ними цивільних позовів. | Принести касаційне подання на незаконний вирок або рішення ці прокурори можуть тільки по справах, у роз- гляді яких вони брали участь.

Генеральний прокурор України вимагає від усіх прокурорів спрямувати свої зусилля на забезпечення прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля та відшкодування завданої шкоди.

Природоохоронні прокурори повинні проводити свою роботу щодо охорони найважливіших об'єктів навколишнього природного середовища (земля, надра, вода, атмосферне повітря, ліс, тваринний світ), приділяючи особливу увагу охороні території та об'єктів природно-заповідного фонду

Першочергове завдання, яке стоїть перед усіма прокурорами, — це нагляд за відповідністю Конституції України актів з природоохоронних питань, що видаються органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, та додержання ними законів, які стосуються охорони довкілля.

Організація судових та правоохоронних органів

Генеральний прокурор України також зобов'язує прокурора АРК, прокурорів областей, міст Києва та Севастополя забезпечити взаємодію природоохоронних прокуратур з міськими та прирівняними до них прокуратурами, розмежувавши об'єкти нагляду і встановивши, що нагляд за виконанням законів спеціально уповноваженими на те державними органами виконавчої влади (контролюючими природоохоронними органами) здійснюють природоохоронні прокурори.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 2. § 9. Система, структура та організація діяльності органів прокуратури - Правоохранительные органы
 3. § 11. Прокуратури міст, районні, міжрайонні та прирівняні до них прокуратури - Правоохранительные органы
 4. § 12. Спеціалізовані прокуратури - Правоохранительные органы
 5. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 6. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 7. Глава 2. Недержавні правоохоронні організації - Правоохранительные органы
 8. § 1. Теоретичні засади структурно-правової організації забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 9. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 10. § 1. Статус господарського суду. Система господарських судів - Правоохранительные органы
 11. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 12. Административное право Учебники по праву
 13. Правоохранительные органы Учебники по праву
 14. Юридические документы Учебники по праву
 15. В. А. Кройтор. Гражданский процесс Учебное пособие для подготовки к зачетам и экзаменам. - 76 с. - Гражданский процесс
 16. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 17. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник - К.: Знання-Прес, 2002. - 332 с. - Экологическое право
 18. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 19. Конституционное право: Учебник Отв. ред. А. Е. Козлов — М.: Издательство БЕК, 1997. — 464 с. - Конституционное право
 20. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  2. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002