Правоохранительные органы

Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с.
§ 2. Функції правоохоронної діяльності
За своїм змістом правоохоронна діяльність є різнорідною, шо проявляється у відносній різноманітності виконуваних нею функцій, зміст яких визначається основними напрямками цього виду діяльності.
До таких функцій належать:

— правосуддя;

— судовий контроль;

— прокурорський нагляд;

— розслідування злочинів;

— надання правової допомоги;

— організаційне забезпечення діяльності судів та

інших органів.

Кожний з цих напрямків має за мету досягнення конкретних результатів, а саме:

1) усунення порушень норм Конституції України;

2) справедливий розгляд цивільних і кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, арбі тражних справ; .

3) виявлення і усунення порушень закону засобами прокурорського реагування;

4) розкриття злочинів і викриття осіб, винних в їх вчиненні;

5) підготовка матеріалів для розгляду конкретних

справ у суді;

6) надання всім, кому це необхідно, кваліфікованої юридичної допомоги, особливо тим особам, що притягаються до кримінальної відповідальності, а також надання інших юридичних послуг;

7) створення умов для нормальної діяльності судів та

інших органів.

Організація судових та правоохоронних органів

Досягнення цих результатів у кінцевому результаті забезпечує виконання завдань правоохоронної діяльності, незважаючи на своєрідність і специфічність методів, що використовуються в процесі реалізації конкретних її функцій. Істотним є й те, що всі названі функції взаємозалежні і доповнюють одна одну. У відповідних розділах цього посібника наводиться їх докладна характеристика. Тут же необхідно особливо відзначити, що серед цих функцій важливе місце посідає правосуддя як форма реалізації судової влади.

Незалежна судова влада має стати невід'ємним атрибутом правової держави, до якої прагне Україна. Проте правова держава неможлива без ефективного і справедливого правосуддя, до якого всі громадяни повинні ставитися з повагою.

Правосудця — це така функція правоохоронної діяльності, що прямо стосується захисту найбільш значущих прав і законних інтересів людини і громадянина. Виконанню завдань правосуддя так чи інакше підпорядкована реалізація всіх інших правоохоронних функцій. Наприклад, правосуддя по кримінальній справі не може бути здійснене законно, обгрунтовано і справедливо, якщо ця справа не була попередньо всебічно і повно розслідувана компетентними органами. Реалізація правосуддя — це насамперед забезпечення конституційних розпоряджень, у тому числі тих, що прямо пов'язані з належним відправленням правосуддя, гарантіями його законності, обґрунтованості та справедливості. Тому про правосуддя, ні якою мірою не зменшуючи значення інших правоохоронних функцій, можна говорити як про генеральну функцію в цій системі.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 2. § 2. Функції правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 3. Правоохранительные органы Учебники по праву
 4. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 5. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 6. § 2. Предмет та принципи правової (юридичної) деонтології. Джерела деонтологічних норм - Правовая деонтология
 7. § 2. Культурологічна концепція юридичної деонтології - Правовая деонтология
 8. § 4. Професійна культура юриста - Правовая деонтология
 9. § 3. Формування та значення деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 10. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 11. § 4. Механізми та принципи соціалізації - Правовая деонтология
 12. § 1. Обов´язки судді, адвоката, прокурора, працівника міліції - Правовая деонтология
 13. Глава 1. Предмет, метод і система курсу «Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність» - Правоохранительные органы
 14. Глава 2. Законодавство про правоохоронні органи. Концепція судово-правової реформи в Україні та її етапи - Правоохранительные органы
 15. Глава 3. Поняття правоохоронної діяльності, правоохоронних функцій та правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 16. Глава 1. Державні органи і установи, діяльність яких безпосередньо пов´язана з діяльністю правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 17. §2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ діяльності ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В ОСОБЛИВИХ (ЕКСТРЕМАЛЬНИХ) УМОВАХ - Административное право
 18. § 1. Суть і значення окремого провадження - Гражданский процесс
 19. § 1. Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 20. § 2. Поняття спеціальної правоохоронної діяльності та спеціального правоохоронного органу (служби) - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  2. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002