Правоохранительные органы

Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с.
§ 9. Система, структура та організація діяльності органів прокуратури
Відповідно до Конституції України (ст.ст. 121, 122) і Закону «Про прокуратуру» (ст. 6) прокуратура України становить собою єдину централізовану систему органів, об'єднану спільними завданнями, функціями, основними принципами організації і діяльності. Прокурорська система України очолюється Генеральним прокурором України з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим і складається з ланок, що створені та функціонують за адміністративно-територіальним і предметно-функціональним принципами. Утворення, реорганізація та скасування органів і установ прокуратури, визначення їх статусу і компетенції здійснюються Генеральним прокурором України.

Систему органів прокуратури складають: Генеральна прокуратура України, прокуратури АРК, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові, транспортні, природоохоронні прокуратури та прокуратури по нагляду за виконанням кримінально-виконавчого законодавства.

Таким чином, систе-

Організація судових та правоохоронних органів

му органів прокуратури складають територіальні та спеціалізовані прокуратури.

Територіальні прокуратури створені відповідно до адміністративно-територіального устрою України, а спеціалізовані — за предметно-галузевим принципом і функціонують в окремих сферах життєдіяльності.

Територіальні, а також спеціалізовані прокуратури у своїй сукупності становлять злагоджену триланкову систему органів прокуратури. На вершині прокурорської системи знаходиться Генеральна прокуратура України. Другу ланку системи органів прокуратури утворюють прокуратури АРК, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), а також прирівняні до них спеціалізовані прокуратури (військові прокуратури регіонів, військова прокуратура Військове-Морських Сил України). Третю ланку прокурорської системи складають міські, районні, районні у містах, міжрайонні та інші прирівняні до них прокуратури (військові прокуратури гарнізонів, транспортні, природоохоронні прокуратури та прокуратури по нагляду за виконанням кримінально-виконавчого законодавства).

Генеральний прокурор України очолює також Генеральну прокуратуру України, яка утворена з метою оперативного керівництва діяльністю органів прокуратури. Вона являє собою достатньо потужний державний апарат, що не тільки здійснює керівництво нижчими прокуратурами, а й приймає на себе безпосереднє виконання особливо важливих, найбільш відповідальних функцій по здійсненню нагляду за точним і однаковим виконанням законів у державі, а також проведення розкриття і розслідування особливо небезпечних злочинів, розслідування кримінальних справ особливої складності або особливого громадського значення.

Відповідно до чинного законодавства структуру Генеральної прокуратури України та Положення про її структурні підрозділи затверджує Генеральний прокурор України.

У Генеральній прокуратурі України є управління і відділи, які створюються з урахуванням як традиційних, ста-

Розділ VII. Органи прокуратури України

лих, так І нових, але не менш пріоритетних напрямків діяльності.

Генеральний прокурор України має можливість залежно від конкретних завдань і методів їх виконання корегувати структуру Генеральної прокуратури або її окремих управлінь і відділів.

Зараз у Генеральній прокуратурі діють управління, у складі яких є управління, відділи, а також самостійні відділи.

Так, Головне управління нагляду за законністю опера-тивно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства містить у собі декілька управлінь і відділів.

Інші управління є самостійними і складаються із відділів. Це:

- Управління нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та органами охорони державного кордону при провадженні оперативно-роз-шукової діяльності, дізнання та досудового слідства;

- Управління з розслідування особливо важливих справ;

- Управління нагляду за додержанням законів щодо прав, свобод людини та захисту інтересів держави;

- Управління підтримання державного обвинувачення у судах, управління представництва інтересів громадян і держави у судах;

- Головне управління військових прокуратур;

- Управління кадрів та ін.

Начальники управлінь і відділів Генеральної прокуратури України призначаються на посади Генеральним прокурором України. Одночасно вони є його старшими помічниками та помічниками. Генеральний прокурор України має також старших помічників та помічників з особливих доручень.

В управліннях і відділах є старші прокурори і прокурори, старші слідчі і слідчі з особливо важливих справ. Означені посадові особи призначаються на посаду і звільняються з посади Генеральним прокурором України. *

З метою підвищення кваліфікації кадрів органів прокуратури при Генеральній прокуратурі України діє Інсти-

Організація судових та правоохоронних органів

тут Генеральної прокуратури України по підвищенню кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів та науково-практичних розробок з питань організації роботи на основних напрямках прокурорської діяльності.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 2. § 9. Система, структура та організація діяльності органів прокуратури - Правоохранительные органы
 3. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 4. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 5. Вступ - Теория государства и права
 6. Список використаної літератури - Теория государства и права
 7. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 8. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 9. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 10. 3.1. Поняття суб´єктів адміністративного права - Административное право
 11. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 12. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 13. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 14. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 15. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 16. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 17. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 18. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 19. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА - Административное право
 20. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  2. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002