Правоохранительные органы

Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с.
§ 3. Правові засади діяльності та завдання органів прокуратури України
Правовими засадами діяльності органів прокуратури є Конституція України, Закон України «Про прокуратуру», інші законодавчі акти (кримінально-процесуальне, цивільне процесуальне, адміністративне, трудове законодавство тощо). Цими законами визначаються повноваження прокурора, організація, засади та порядок діяльності прокуратури.
Так, у ст. З Закону «Про прокуратуру» визначено, що органи прокуратури у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішують питання, що постають із загальновизнаних норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержавних договорів, таких, наприклад, як договори про надання правової допомоги, про порядок зносин прокурорів із судово-слідчими органами зарубіжних держав тощо.

Діяльність органів прокуратури регламентують також законодавчі акти, прийняті Верховною Радою України. До них належать: Дисциплінарний статут прокуратури України, Положення про класні чини працівників органів прокуратури України.

Крім згаданих нормативних актів, які регулюють діяльність органів прокуратури, слід також назвати відомчі акти, які видаються Генеральним прокурором України відповідно до Закону «Про прокуратуру». До них належать накази, вказівки, розпорядження, інструкції тощо.

Організація судових та правоохоронних органів

Закон «Про прокуратуру» складається з п'яти розділів1 і містить 56 статей. У ньому визначено завдання органів прокуратури, компетенцію та повноваження, порядок формування, систему та структуру, принципи організації та діяльності, основні функції (напрямки діяльності), роль та місце прокуратури в побудові демократичної, правової держави.

Завдання, що стоять перед органами прокуратури, сформульовано у ст. 4 Закону «Про прокуратуру». В ній, зокрема, говориться, що діяльність органів прокуратури спрямована на всебічне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку. Завдання органів прокуратури полягають у захисті від неправомірних посягань:

1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень;

2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини і громадянина;

3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад народних депутатів, органів територіального громадського самоврядування.

Як видно з цього формулювання Закону, завданнями прокурорського нагляду є захист різноманітних суспільних та особистих цінностей і благ.

Це й зрозуміло, оскільки, запобігаючи будь-якому правопорушенню, прокуратура так чи інакше захищає не тільки суб'єктивні права та інтереси організацій і громадян, а й засади нашого су-

1 1 — «Загальні положення»; 2 — «Система, структура і організація діяльності органів прокуратури»; 3 — «Прокурорський нагляд»; 4 — «Кадри органів прокуратури»; 5 — «Інші питання організації діяльності органів прокуратури». Розділ III складається з чотирьох глав: «Загальний нагляд» (гл. 1), «Нагляд за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу з злочинністю» (гл. 2), «Участь прокурора в розгляді справ у судах» (гл. 3), «Нагляд за додержанням законів у місцях застосування заходів примусового характеру» (гл. 4).

Розділ VII. Органи прокуратури України

I

спільства і держави. У боротьбі зі злочинними проявами зусилля прокуратури також спрямовані на охорону підвалин нашого суспільства, якими є демократичний лад, суверенітет, незалежність, гуманізм, правопорядок тощо.

Ці завдання прокуратура здійснює за допомогою зміцнення законності. Законність виступає для прокуратури у двох якостях: як мета прокурорського нагляду і як принцип організації та діяльності самої прокуратури.

Законність є загальним принципом нашої держави і права. Державні та громадські організації, посадові особи зобов'язані додержуватися вимог Конституції і чинних законів України. Органи прокуратури зобов'язані максимально використовувати наявні в їх розпорядженні засоби в інтересах громадян та держави.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 2. § 3. Правові засади діяльності та завдання органів прокуратури України - Правоохранительные органы
 3. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 4. Список використаної літератури - Теория государства и права
 5. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 6. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 7. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 8. Адвокатура України - Адвокатское право
 9. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 10. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 11. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 12. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 13. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 14. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 15. Глава 4. Майбутнє системи правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 16. Глава 3. Комплектування правоохоронних органів і правовий статус їх працівників - Правоохранительные органы
 17. Глава 1. Державні органи і установи, діяльність яких безпосередньо пов´язана з діяльністю правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 18. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 19. § 1. Теоретичні засади структурно-правової організації забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 20. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  2. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002