Правоохранительные органы

Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с.
§ 7. Арбітражний суд України
Арбітражний суд — невід'ємна частина судової системи України, як це передбачено чинним законодавством.

Арбітражний суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також у розгляді справ про банкрутство (ст. 1 Закону «Про арбітражний суд»). В умовах становлення ринкових відносин роль цього суду, зрозуміло, зростає і на його розгляд виноситься значна кількість справ.

Чинне законодавство України поставило перед арбітражним судом такі завдання: захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин; сприяння зміцненню законності у сфері господарських правовідносин; внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.

Відповідно до чинного законодавства діє така система арбітражних судів України: Вищий арбітражний суд; арбітражний суд Автономної Республіки Крим; арбітражні суди областей, міст Києва та Севастополя. Таким чином, в Україні існують дві ланки арбітражних судів. Законом передбачена можливість створення й інших ланок: міських, міжрайонних, районних арбітражних судів тощо.

Система арбітражних судів України характеризується такими загальними рисами: простотою побудови відповідно до адміністративно-територіального поділу; доступністю для позивачів; ієрархінністю устрою, що дозволяє, з одного боку, Вищому арбітражному суду здійснювати організаційне керівництво арбітражними судами областей, а з другого — переглядати в порядку нагляду рішення цих судів; єдністю системи арбітражних судів, яка обумовлена єдністю їх завдань, єдиними принципами організації та діяльності судів.

Судді арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя призначаються на посаду у тому ж порядку, що й судді загальних судів, і до них ставляться в цілому такі самі вимоги.

Розділ IV. Судова система

Організація судових та правоохоронних органів

Арбітражний суд здійснює правосуддя на принципах:

- законності;

- незалежності та підкорення тільки закону;

- рівності всіх учасників судового процесу перед законом і арбітражним судом;

- змагальності сторін і свободи у наданні ними арбітражному суду своїх доказів і доведеності перед судом їх переконливості;

- арбітрування;

- гласності та відкритого розгляду справ, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної, комерційної таємниці, або коли є обгрунтовані заперечення однієї із сторін;

- обов'язковості виконання рішень, ухвал, постанов арбітражного суду.

Система арбітражних судів, їх структура і повноваження. Нижчою ланкою системи арбітражних судів є арбітражний суд АРК, арбітражні суди областей, міст Києва та Севастополя.

Вони розглядають всі підвідомчі арбітражним судам справи, крім тих, що віднесені до компетенції Вищого арбітражного суду. Ці суди:

- вирішують господарські спори, віднесені до їх компетенції;

- розглядають справи про банкрутство;

-* переглядають у порядку нагляду рішення, ухвали, постанови цього ж арбітражного суду;

- вивчають і узагальнюють практику застосування законодавства, аналізують статистику вирішення господарських спорів, вносять пропозиції до Вищого арбітражного суду України, спрямовані на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів;

- ведуть роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;

- здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.

Арбітражні суди цієї ланки складаються з голови суду, його першого заступника, заступників та суддів. Для ви-

Організація судових та правоохоронних органів

рішення організаційних питань створюється президія. Організація роботи в арбітражному суді дещо інша, ніж у обласному суді загальної юрисдикції.

Судді арбітражного суду також розподілені по колегіях. Однак підставою для утворення колегій є необхідність більш глибокої спеціалізації суддів при розгляді господарських спорів. Кількість колегій значною мірою залежить від кількісного складу суду1. Між тим подальший розвиток господарської діяльності, значне зростання кількості законодавчих та інших нормативних актів, ускладнення їх застосування стимулювали необхідність утворення нових спеціалізованих колегій з одночасним збільшенням кількості суддів в арбітражних судах. В останні роки були утворені колегії з розгляду справ про банкрутство2 та з розгляду справ про стягнення податків, зборів (обов'язкових платежів)3.

Арбітражний суд очолює його голова. Він та його заступники призначаються на посаду Президентом України. Повноваження голови суду розподіляються на судові, організаційні та адміністративні.

Судові повноваження складаються з можливості прийняття до свого провадження j вирішення господарського спору, підсудного цьому арбітражному суду, а також перегляду в порядку нагляду рішень, ухвал, постанов, що були прийняті суддями цього суду.

Організаційними є такі повноваження голови суду:

- розподіл обов'язків між суддями арбітражного суду;

- забезпечення підбору і підготовки кандидатів у судді;

- організація діяльності арбітражного суду і відповідальність за виконання завдань, покладених на суд.

1 Наприклад, в арбітражному суді Харківської області дев'ять колегій.

2 Див.: Про утворення в арбітражних судах України спеціальних колегій з розгляду справ про банкрутство: Указ Президента України від 2! квітня 1998р.

3 Див.: Про утворення в арбітражних судах України арбітражних колегій з розгляду справ про стягнення податків, (обов'язкових платежів): Указ Президента України від ІЗсерпня 1999 р.//Офіи. вісник України. - 1999. - № 33. - Ст. 1709.

Розділ IV. Судова система

Адміністративними є такі повноваження голови суду:

- затвердження структури, штатного розкладу та кошторису на утримання арбітражного суду;

- видання в межах своїх повноважень наказів та інших актів;

- призначення на посаду і звільнення з посади працівників апарату арбітражного суду, застосування до них заходів заохочення і дисциплінарних стягнень.

Голова суду може здійснювати й інші повноваження.

Найвищим органом у вирішенні господарських спорів, здійсненні нагляду щодо рішень, ухвал, постанов арбітражних судів України та контролю за їх діяльністю є Вищий арбітражний суд України. Він складається з Голови, першого заступника Голови та суддів, Пленуму, президії, арбітражних колегій з розгляду спорів та перегляду рішень, ухвал, постанов.

Повноваження Вищого арбітражного суду України:

а) розглядає та вирішує господарські спори, які віднесено до його компетенції АПК, іншими законами України, міждержавними договорами й угодами; має право в межах підвідомчості арбітражних судів України прийняти до свого провадження будь-який господарський спір;

б) переглядає в порядку нагляду рішення, ухвали Вищого арбітражного суду України, арбітражного суду АРК, арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя;

в) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує єдність практики, аналізує статистику розгляду господарських спорів, дає роз'яснення арбітражним судам з питань застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері і порядок вирішення господарських спорів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду є обов'язковими для суддів і учасників господарських правовідносин, що застосовують законодавство, відповідно до якого дається таке роз'яснення;

г) проводить роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;

г) здійснює організаційне керівництво арбітражним судом АРК, арбітражними судами областей, міст Києва та Організація судових та правоохоронних органів

Севастополя, несе відповідальність за організацію, стан і вдосконалення їх діяльності, перевіряє та поширює позитивний досвід роботи арбітражних судів України;

д) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді, підвищення кваліфікації працівників арбітражних судів, організовує роботу по матеріально-технічному забезпеченню арбітражних судів і створенню належних умов для їх діяльності, нормативному забезпеченню, веденню статистичного обліку;

е) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

Голова Вищого арбітражного суду України:

а) організовує діяльність Вищого арбітражного суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на Вищий арбітражний суд; видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посади і звільняє з посад працівників апарату Вищого арбітражного суду;

б) здійснює організаційне керівництво роботою арбітражних судів України;

в) розподіляє обов'язки між заступниками Голови і суддями арбітражного суду;

г) затверджує структуру, штатний розклад, кошторис на утримання Вищого арбітражного суду, положення про структурні підрозділи Вищого арбітражного суду;

ґ) забезпечує підготовку матеріалів з питань, які підлягають розгляду на президії і Пленумі Вищого арбітражного суду, вносить на розгляд ці питання, скликає президію та Пленум і головує на їх засіданнях;

д) може прийняти до свого провадження в межах підвідомчості арбітражних судів України вирішення господарського спору і переглянути рішення, ухвалу, постанову по справі у порядку, передбаченому АПК;

е) вносить до президії Вищого арбітражного суду протести на рішення, ухвали, постанови, прийняті заступниками Голови Вищого арбітражного суду або в засіданнях під їх головуванням;

є) вносить до Пленуму Вищого арбітражного суду подання про перегляд постанов президії Вищого арбітражного суду;

Розділ IV. Судова система

ж) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Пленум Вищого арбітражного суду України діє у складі Голови Вищого арбітражного суду (головуючого), його заступників, суддів Вищого арбітражного суду, голови арбітражного суду АРК, голів арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя.

Пленум скликається не менше двох разів на рік. Про час його скликання члени Пленуму повідомляються не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до засідання. В той же строк їм надсилаються матеріали з питань, які вносяться на розгляд Пленуму. Засідання Пленуму правомочні за наявності не менше двох третин його складу.

Постанови Пленуму приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів і підписуються головуючим на засіданні.

До повноважень Пленуму належать:

а) вирішення найбільш важливих питань діяльності арбітражних судів України;

б) заслуховування повідомлень голови арбітражного суду АРК, голів арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя про виконання покладених на них завдань і практику застосування законодавства;

в) розгляд матеріалів узагальнення арбітражної практики і статистики та дача керівних роз'яснень, обов'язкових для органів, що вирішують господарські спори, а також для підприємств, установ, організацій, державних та інших органів, посадових осіб;

г) перегляд за протестом Голови Вищого арбітражного суду України, Генерального прокурора України постанов президії Вищого арбітражного суду по господарських спорах;

г) розгляд інших питань вдосконалення правового регулювання господарських відносин, які вносяться президією або членами Пленуму Вищого арбітражного суду.

Президія Вищого арбітражного суду створюється у складі Голови Вищого арбітражного суду (головуючого) і заступників Голови за посадою та декількох суддів.

Організація судових та правоохоронних органів

Засідання президії правомочні за наявності не менше двох третин членів президії.

Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів президії і підписується головуючим у засіданні.

Засідання президії проводяться не рідше одного разу на місяць.

Президія має повноваження:

а) вирішувати питання організації і діяльності, підбору кадрів арбітражних судів України;

б) заслуховувати повідомлення голови арбітражного суду АРК, голів арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя, арбітрів арбітражних судів України та звіти керівників структурних підрозділів Вищого арбітражного суду;

в) переглядати за протестом Голови Вищого арбітражного суду, Генерального прокурора України або їх заступників у порядку нагляду рішення, ухвали, постанови, прийняті Вищим арбітражним судом, і переглядати справи за нововиявленими обставинами, постанови по яких були прийняті президією Вищого арбітражного суду;

г) розглядати матеріали узагальнення практики і аналізу статистики, в період між засіданнями Пленуму Вищого арбітражного суду давати роз'яснення з практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері і порядок розгляду господарських спорів з наступним затвердженням на Пленумі;

г) вносити питання на розгляд Пленуму Вищого арбітражного суду;

д) розглядати інші питання, які вносяться Головою або членами президії Вищого арбітражного суду.

Арбітражна колегія. Склад арбітражної колегії Вищого арбітражного суду України затверджується президією арбітражного суду. Колегія має повноваження:

а) вирішувати господарські спори, віднесені АПК та іншими законодавчими актами України до компетенції Вищого арбітражного суду;

б) переглядати у порядку нагляду рішення, ухвали Вищого арбітражного суду, рішення, ухвали і постанови

Розділ IV. Судова система

арбітражного суду АРК, арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя;

в) переглядати за нововиявленими обставинами рішення, ухвали, постанови, прийняті цією колегією.

Голова Вищого арбітражного суду в разі необхідності має право залучати суддю однієї колегії для розгляду справ у іншій колегії.

Компетенція судді врегульована чинним законодавством. Суддя при вирішенні господарського спору повинен виконувати вимоги закону, бути об'єктивним і неуперед-женим, забезпечувати високу культуру арбітражного процесу. Вимоги судді, що ставляться в межах повноважень арбітражного суду, є обов'язковими для посадових осіб, організацій та установ, до яких вони звернені.

Суддя має право вносити до Пленуму чи президії Вищого арбітражного суду України пропозиції щодо роз'яснення застосування законодавства, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок вирішення господарських спорів. Суддя визначає і узагальнює арбітражну практику, вносить пропозиції щодо запобігання порушенням законності у сфері господарських відносин. Він може очолювати структурний підрозділ апарату арбітражного суду. Крім основної роботи, суддя має право займатися лише педагогічною і науково-дослідницькою діяльністю.

Чисельність суддів та інших працівників Вищого арбітражного суду України, арбітражного суду АРК, арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя встановлюється Президентом України.

Структура апарату і штатний розклад Вищого арбітражного суду України затверджуються його Головою.

Структура апарату і штатний розклад арбітражного суду АРК, арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя затверджуються головами цих судів, які в разі необхідності можуть створювати відділи, визначивши організацію, завдання і порядок їх діяльності. В апараті арбітражних судів АРК, областей, міст Києва та Севастополя є посади фахівців та інших працівників, які, коли це передбачає посада, проходять кваліфікаційну атеста-

Організація судових та правоохоронних органів

цію, порядок якої визначає президія Вищого арбітражного суду.

Контрольні запитання

1. Скільки ланок має судова система арбітражних судів?

2. Які принципи покладено в основу організації та діяльності арбітражних судів?

3. Яка структура Вищого арбітражного суду України?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 2. § 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ - Хозяйственное право
 3. § 1. Правове становище арбітражних судів - Хозяйственное право
 4. § 4. Вирішення спорів арбітражним судом - Хозяйственное право
 5. § 5. Особисті немайнові права як об´єкти цивільних прав - Гражданское право
 6. § 1. Загальна характеристика судової системи України - Правоохранительные органы
 7. § 7. Арбітражний суд України - Правоохранительные органы
 8. - Конституционное право
 9. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 10. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 11. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 12. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 13. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 14. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 15. Адвокатура України - Адвокатское право
 16. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 17. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 18. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 19. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА - Административное право
 20. § 1. Органи судової влади - Правовая деонтология

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  2. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002