Правоохранительные органы

Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с.
§ 4. Міжобласний суд
Міжобласний^суд — це едина судова установа в системі загальних судів. Його утворення було обумовлено прийняттям Закону України «Про державну таємницю»1, яким встановлено спеціальний порядок здійснення судових функцій відносно підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов'язана з державною таємницею (ч. 7 ст. 17). Цей суд створено на базі постійних сесій, що існували раніш, чотирьох обласних судів. Місцем його знаходження визначено м. Київ. Створення цього суду відбувалося на підставі чинного на той час законодавства. Судді міжобласного суду призначаються на посаду Президентом України строком на десять років у складі голови, заступників голови і суддів. Народні засідателі міжобласного суду обираються Верховною Радою України строком на п'ять років за поданням голови цього суду.

Кількість суддів міжобласного суду встановлено у складі восьми суддів.

Міжобласний суд є судом першої інстанції і в межах своїх повноважень розглядає на особливо режимних об'єктах, що розташовані на території України, всі цивільні та кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законодавством України (ст.

ЗО1 Закону «Про судоустрій України»). Розгляд справ у цьому суді здійснюється з додержанням усіх вимог судочинства. Касаційною інстанцією відносно рішень, вироків, ухвал та постанов міжобласного суду є Верховний Суд України, де створені спеціалізовані склади відповідних судових колегій. У проекті Закону «Про судоустрій України» такого суду не передбачено.

Контрольні запитання

1. Який порядок формування міжобласного суду?

2. Чим викликана необхідність створення міжобласного суду?

3. Які повноваження цього суду ?

1 Див.: Відомості Верхов. Ради України. — 1994. — № 16. — Ст. 93.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 2. § 4. Міжобласний суд - Правоохранительные органы
 3. § 6. Верховний Суд України - Правоохранительные органы
 4. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 5. Правоохранительные органы Учебники по праву
 6. Тертышник В. М. Уголовный процесс: Учебное пособие. — 2-е изд., пер. и доп. — Харьков: Арсис, 1999. — 528 с. - Уголовный процесс
 7. В. А. Кройтор. Гражданский процесс Учебное пособие для подготовки к зачетам и экзаменам. - 76 с. - Гражданский процесс
 8. Юридический справочник для населения, Издательство Юридическая литература,1989, с изменениями.

  - Справочная юридическая информация
 9. С. Пепеляев. Основы налогового права: Учебно-методическое пособие/Под ред. С.Г. Пепеляева.—М.: Инвест Фонд, 2000.— 496с. - Налоговое право
 10. Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с. - Правоохранительные органы
 11. Уголовный процесс. Учебник для вузов. А. С. Кобликова. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — 384 с. - Уголовный процесс
 12. Тиунов. Международное гуманитарное право: Учебное пособие 1998. — 312 с. - Международное право, европейское право
 13. Міжнародне право: підручник - Международное право, европейское право
 14. Лубшев Ю.Ф. Адвокат в уголовном деле: Учебно-практ. пособие. - М., 1997, 408 с. - Адвокатское право
 15. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика Учебное пособие. -1999, 105 с. - Адвокатское право
 16. П.П. Музыченко, Н.И. Долматова История государства и права Украины в вопросах и ответах. Ч. 1. — X.: «Одиссей», 1999. — 288 с. - История государства и права
 17. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 18. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А. Правоохранительные органы: Учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2000.–176 с. - Правоохранительные органы
 19. 2.2. Предпринимательская деятельность гражданина - Хозяйственное право
 20. 2.3.6. Правовые основы несостоятельности - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  2. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002