Правоохранительные органы

Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с.
§ 3. Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні суди, суди міст Києва та Севастополя
Верховний суд АРК, обласні суди, суди міст Києва та Севастополя є вищими відносно районних (міських) судів і складають другу ланку судової системи. Вони здійснюють нагляд за судовою діяльністю районних (міських) судів, розташованих на території відповідно АРК, областей, міст Києва та Севастополя.

Порядок створення, структура, компетенція та загальна організація діяльності цих судів визначаються Конституцією України, законами «Про судоустрій України» та «Про статус суддів».

Верховний суд АРК, обласні суди, міські суди Києва та Севастополя в цілому є рівними за своїм становищем у судовій системі. Нагляд за їх судовою діяльністю здійснює Верховний Суд України.

Порядок формування суду. Кількісний склад Верховного суду АРК, обласного, Київського та Севастопольського міських судів визначається Президентом України за поданням Міністра юстиції України.

До суддів цих судів порівняно з суддями районної (міської) ланки закон ставить додаткові вимоги, що стосуються більшого життєвого і професійного досвіду. Так, суддями цих судів можуть бути громадяни України, що досягли на день обрання 30-річного віку і мають стаж роботи у галузі права не менше п'яти років, у тому числі не

Розділ [V. Судова система

менше трьох років на посаді судці. Всі судді цих судів обираються на посаду Верховною Радою України.

Оскільки відповідно до ч. З ст. 17 КПК кримінальні справи про злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді довічного ув'язнення, в суді першої інстанції розглядаються судом у складі двох суддів і трьох народних засідателів (а всі справи про ці злочини підсудні судам другої ланки), в цих судах діє інститут народних засідателів.

Народні засідателі цих судів обираються за поданням голів Верховного суду АРК, обласного, Київського та Севастопольського міських судів у необхідній кількості відповідно Верховною Радою АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами строком на п'ять років. Закон «Про судоустрій України» (ст. 55) передбачає певні вимоги до кандидатів у народні засідателі. Так, народним засідателем цих судів може бути громадянин України, який досяг на день обрання 30-річного віку'.

Верховний суд АРК, обласний, Київський та Севастопольський міські суди діють у складі: 1) президії суду; 2) судової колегії з цивільних справ; 3) судової колегії з кримінальних справ.

У межах своїх повноважень ці суди:

f розглядають справи як суди першої інстанції, у касаційному порядку, порядку нагляду і за нововиявленими обставинами;

- здійснюють нагляд за судовою діяльністю районних (міських) судів, міжрайонних (окружних) судів;

- вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику;

1 Законом не встановлено порядок підбору кандидатур, рекомендованих до обрання народними засідателями.

Тому на практиці розроблений механізм, згідно з яким у кожному районі АРК, області, містах Києві та Севастополі з огляду на чисельну потребу на загальних зборах трудових колективів висуваються представники, що дали згоду на обрання їх народними засідателями. Прізвища кандидатів вносяться до вільного списку від району (міста).

Організація судових та правоохоронних органів

- здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.

Нагляд за судовою діяльністю передбачає перевірку законності і обґрунтованості вироків, рішень, ухвал та постанов районних (міських) судів, вжиття заходів щодо усунення допущених порушень. При цьому Верховний суд АРК, обласні, Київський та Севастопольський міські суди можуть вилучити цивільну або кримінальну справу з будь-якого розташованого на підвідомчій їм території районного (міського) суду і прийняти її до свого провадження або передати справу для розгляду з одного районного (міського) суду в інший районний (міський) суд на підставах, зазначених у законі.

Президія суду. Президія Верховного суду АРК, обласного, Київського та Севастопольського міських судів утворюється у складі голови, заступників голови та суддів. Поряд із суддями, що входять у президію за посадою (голова, заступники голови), до неї входять також декілька найбільш досвідчених суддів цього суду. Кількісний склад президії залежить від загальної чисельності суддів у судах області (АРК, містах Києві та Севастополі) та обсягів роботи і коливається від 5 до 9 чоловік. Персональний і кількісний склад президії затверджується Президентом України.

Основною функцією президії судів другої ланки є усунення судових помилок у цивільних і кримінальних справах, рішення з яких набрали законної сили. Поряд з цією судовою функцією (функцією правосуддя) президія здійснює й інші функції, які можна поділити на організаційно-розпорядчі, аналітичні та методичні. Ці функції проявляються в повноваженнях президії, закріплених у ст. 33 Закону «Про судоустрій України».

У межах своїх повноважень президія Верховного суду АРК, обласного, Київського та Севастопольського міських судів:

1) розглядає справи у порядку нагляду і за нововиявленими обставинами;

2) затверджує за поданням голови суду склад судової колегії з цивільних справ і судової колегії з кримінальних справ;

Розділ IV. Судова система

3) розглядає матеріали вивчення та узагальнення судової практики і аналізу судової статистики;

4) заслуховує звіти голів судових колегій про діяльність колегії, розглядає питання роботи апарату суду;

5) надає допомогу районним (міським) судам у правильному застосуванні законодавства;

6) здійснює інші повноваження, надані їй законодавством.

До організаційно-розпорядчих повноважень, таким чином, належать затвердження кількісного і персонального складу судових колегії, заслуховування звітів голів судових колегій та керівників структурних підрозділів апарату суду.

Аналітична функція полягає у розгляді матеріалів вивчення і узагальнення судової практики всіх загальних судів, що діють на підвідомчій території, прийнятті постанов рекомендаційного характеру, спрямованих на забезпечення однаковості судової практики.

Методична функція спрямована на надання допомоги районним (міським), міжрайонним (окружним) судам у правильному застосуванні законодавства. При цьому практика розробила різні форми здійснення цієї функції:

- звіти суддів цього суду щодо результатів їх виїзду в районні суди для вивчення справ, що розглядаються, і надання допомоги суддям першої ланки;

- заслуховування повідомлень голів районних (міських) судів з питань організації діяльності судів і контролю за додержанням процесуальних строків.

Засідання президії проводяться не рідше двох разів на місяць. Вони є правомочними за наявності більшості членів президії.

При розгляді судових справ у засіданнях президії обов'язково бере участь прокурор (відповідно АРК, областей, міст Києва та Севастополя). Постанови президії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів президії, що беруть участь у голосуванні, та підписуються головою суду.

Організація судових та праяс>охоронних органів

Судові колегії. Всі судді судів другої ланки поділені на дві колегії: судову колегію з цивільних справ і судову колегію з кримінальних справ. Кількісний і персональний склад кожної колегії затверджується президією цього суду. їх очолюють заступники голови суду. Голові цього суду надано право в необхідних випадках своїм розпорядженням залучати суддів однієї колегії для розгляду справ у складі іншої колегії.

Судові колегії розглядають у межах своїх повноважень справи як суди першої інстанції, у касаційному порядку та за нововиявленими обставинами. Вони вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику, здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством. Для розгляду конкретних справ у першій інстанції або для перегляду справ у касаційному порядку головами колегій формуються судові склади (тимчасові судові колегії): для перегляду справ у касаційному порядку — у складі трьох суддів, для розгляду справ у першій інстанції — трьох суддів або двох суддів і трьох народних засідателів. Судові колегії розглядають як суд першої інстанції цивільні або кримінальні справи, прийняті до свого провадження чи віднесені законом до підсудності цих судів, а як суд касаційної інстанції — справи по скаргах або касаційних поданнях прокурорів на рішення, ухвали, вироки та постанови районних (міських) судів, що не набрали законної сили.

Перелік кримінальних справ, що розглядаються по першій інстанції, закріплений у ст. 34 КПК. Це справи про особливо небезпечні державні злочини (ст. ст. 56, 56і, 58— 60, 62, 63 КК), інші державні злочини (ст. ст. 66-69, 69і, 71, 76 та ін.), а також про навмисні вбивства, зґвалтування при обтяжуючих обставинах та деякі інші злочини.

Щодо цивільних справ, то у ЦП К такого спеціального переліку немає, оскільки всі цивільні справи позовного провадження розглядаються районними (міськими) судами. Однак справи по скаргах, що розглядаються в порядку цивільного судочинства, передбачають підсудність справи судам різних ланок. Наприклад, скарги на Розділ IV. Судова система

рішення обласної виборчої комісії розглядаються обласними і прирівняними до них судами.

Крім того, судові колегії з цивільних і кримінальних справ мають право вилучити будь-яку кримінальну або цивільну справу з районного (міського) суду, прийняти до свого провадження та розглядати її як суд першої інстанції. Президією цього суду або Верховним Судом України судовим колегіям може бути передано для розгляду по першій інстанції справи, рішення по яких скасовані. Як правило, це справи найбільш складні або важливі, їх розгляд по першій інстанції має важливе значення для практики нижчих судів.

Судові колегії вивчають і узагальнюють практику та аналізують судову статистику.

Голова суду своїм наказом закріплює за окремими членами суду групи районних (міських) судів чи суддів. Ці судді й створюють, як правило, склад суду, який розглядає касаційні скарги і касаційні подання на рішення нижчестояших судців. Член суду узагальнює показники, які характеризують суддів по відправленню правосуддя: строк розгляду цивільних і кримінальних справ, практику призначення покарань, правильність оформлення процесуальних документів. На основі результатів узагальнень судової практики обласні (або прирівняні до них) суди направляють до районних (міських) судів схвалені президією чи колегією огляди, які містять у собі аналіз помилок у здійсненні правосуддя по цивільних і кримінальних справах, визначають необхідність і черговість стажування, підвищення кваліфікації суддями районних (міських) судів. Результати узагальнення судової практики використовуються при проведенні семінарів, нарад, зборів і конференцій суддів, де роз'яснюються особливості застосування чинного законодавства.

Голова Верховного суду АРК, обласного, Київського та Севастопольського міських судів призначається на посаду Президентом України. Його повноваження закріплено у ст. 37 Закону «Про судоустрій України», а також у ЦП К і К.П К. Ці повноваження можна поділити на декілька груп: судові, судово-наглядові, організаційно-розпорядчі, аналітичні та ін.

Організація судових та правоохоронних органів

Судові повноваження: голова суду головує на засіданнях президії і може головувати у судових засіданнях колегії, тобто може розглядати справи у першій, касаційній інстанціях та в наглядовому порядку.

Судово-наглядові повноваження полягають у праві принесення (в межах і порядку, встановлених законом) протестів на вироки, рішення, ухвали і постанови по судових справах, що набрали законної сили, а також в зупиненні виконання рішень і ухвал по цивільних справах.

Організаційно-розпорядчі повноваження значною мірою визначаються тим, що голова суду має подвійний статус — судді та керівника судової установи.

Голова суду:

- скликає президію суду і виносить на розгляд президії питання, які потребують вирішення, головує на засіданнях президії;

- розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;

- керує організацією роботи судових колегій, керує роботою апарату суду;

- організовує роботу по підвищенню кваліфікації членів суду і працівників апарату суду;

- веде особистий прийом, організовує роботу суду по прийому громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг.

Аналітичні повноваження полягають в організації роботи по вивченню і узагальненню судової практики, аналізу судової статистики, спрямовані на підвищення якості розгляду судових справ суддями як цього суду, так і нижчих судів. Аналіз касаційної і наглядової практики дозволяє виявити причини скасування чи зміни вироків, рішень, ухвал і постанов, внести конкретні пропозиції щодо попередження аналогічних порушень закону, накреслити організаційні заходи; розіслати аналітичні огляди судової практики, запросити суддю на позапланове стажування або направити на підвищення кваліфікації.

До інших повноважень належать: внесення подань до державних органів, громадських організацій і посадових осіб про усунення порушень закону, причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень.

Розділ IV. Судова система

Апарат суду. Апаратом обласного (та прирівняного до нього) суду керує голова суду. Апарат суду складають помічник голови, консультанти, секретарі судових колегій, секретарі судових засідань, діловоди та інші працівники.

Консультанти (по статистиці, аналітичній, кодифікаційній роботі) вивчають скарги та справи, які надійшли до суду для розгляду в порядку нагляду, і висловлюють свою думку голові суду, беруть участь у підготовці матеріалів для вивчення й узагальнення судової практики, ведуть роботу щодо систематизації законодавства і підготовки матеріалів для аналізу судової статистики.

Завідувач канцелярії керує роботою секретарів суду; організовує прийом відвідувачів, одержання, реєстрацію і відправлення пошти та іншої кореспонденції, видає і відсилає до інших установ копії різних судових документів.

Секретарі судових колегій ведуть діловодство колегій, забезпечують зберігання справ та інших документів.

Секретарі судових засідань працюють безпосередньо зі складом суду: здійснюють підготовку справ до слухання, оформлюють виклики учасників судового розгляду, свідків, ведуть протоколи судових засідань, оформлюють справи після їх розгляду.

В обласних і прирівняних до них судах, крім цього, є консультанти по кадрах, бухгалтерія, спецчастина, госпо-дар'ська частина, машбюро та архів. Чисельність працівників апарату (без господарської частини) визначається з розрахунку один працівник апарату на одного суддю.

Контрольні запитання

І. Який порядок формування судів, що належать до другої лан-

ки.'

2. Яка структура судів цієї ланки?

3. Який порядок роботи президії обласного суду?

4. Які повноваження судової колегії з цивільних справ і судової колегії з кримінальних справ?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 2. § 3. Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні суди, суди міст Києва та Севастополя - Правоохранительные органы
 3. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 4. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 5. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 6. § 1. Правове становище арбітражних судів - Хозяйственное право
 7. § 2. Поняття цивільного процесуального права і його значення - Гражданский процесс
 8. § 2. Судова система України - Правоохранительные органы
 9. § 1. Порядок обрання, склад та повноваження апеляційних судів - Правоохранительные органы
 10. § 2. Склад та повноваження місцевого господарського суду Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя. Голова місцевих господарських судів Автономної Республіки Крим, обласних, міст Киева і Севастополя та Його заступники - Правоохранительные органы
 11. § 4. Склад та повноваження Вищого господарського суду України - Правоохранительные органы
 12. РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ І РОЛЬ МІСЦЕВИХ СУДІВ У ЗАГАЛЬНІЙ СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИИ - Курсовые работы по праву
 13. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 14. § 2. Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ - Хозяйственное право
 15. § 1. Місцевий суд — основна ланка системи судів загальної юрисдикції - Правоохранительные органы
 16. § 7. Арбітражний суд України - Правоохранительные органы
 17. Адвокатура України - Адвокатское право
 18. Глава 82 Загальні положення сімейного права - Семейное право
 19. § 2. Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування в цивільному процесі - Гражданский процесс
 20. § 1. Поняття і види підсудності - Гражданский процесс

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  2. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002