Международное право, европейское право

Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000.- 336 с.
Розділ 7. Держава як суб'єкт міжнародного приватного права
У яких випадках держава є суб'єктом міжнародного публічного, а у яких міжнародного приватного права? -

Держава вступає у різні майнові відносини, в результаті чого відбувається її розвиток та розвиток суспільства вцілому. Ці відносини з іншими державами, міжнародними організаціями, юридичними чи фізичними особами поділяються на два види. По-перше, такі, що регулюються нормами міжнародного публічного права, виникають між державами, державою та міжнародними організаціями у сфері міжнародного торговельного права, валютних відносин, промислового, сільськогосподарського, науково-технічного співробітництва, транспортних перевезень тощо. По-друге, це правовідносини, які регулюються нормами міжнародного приватного права та виникають за участю держави, з одного боку, й іноземних юридичних осіб, міжнародних господарських організацій, фізичних осіб, з іншого. Для розмежування публічно-та приватно-правових відносин важливе значення має та обставина, в якій саме якості виступає держава. Так, угоди купівлі-продажу, що укладаються урядами країн, в одних випадках можуть регулюватися актом міжнародного публічного права, а в інших - нормами приватного.

У яких випадках Україна є суб'єктом міжнародного публічного, а у яких - міжнародного приватного права? -Україна може бути суб'єктом міжнародного публічного права, наприклад, як учасниця Міжнародної угоди ООН з цукру 1992р.2 Як суб'єкт міжнародних економічних відносин наша держава визнається членами «великої сімки» (США, Канада, Японія, Франція, ФРН, Великобританія, Італія). Взявши участь як вказаний суб'єкт права у міжнарод-

' Постанова Кабінету Міністрів України «Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Конвенції про транснаціональні корпорації» від 15 березня 1999 р. // Урядовий кур'гр - 1999.- І квітня.

Відомості Верховної Ради України.- 1994.-Лі 40.-Ст. 362.

100 Загальна частина міжнародного приватного права_____

ній діяльності, зокрема, в міждержавних організаціях, (ООН, Міжнародному валютному фонді та ін.), Україна водночас може бути й суб'єктом приватно-правовим. Це підтверджується і її нормативно-правовими актами. Положення Декларації про державний суверенітет, Конституції України, Законів «Про економічну самостійність України», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших засвідчують, що держава Україна є самостійним суб'єктом у здійсненні правовідносин з іноземними суб'єктами права. Позитивним є те, що в проекті Цивільного кодексу України вказується, що до цивільно-правових відносин з «іноземним елементом» за участю держави застосовуються правила Книги восьмої проекту на загальних підставах, якщо інше не передбачено законом (ст. 1573).

У яких відносинах з «іноземним елементом» держава с носієм цивільних прав і обов'язків? - Як суб'єкт міжнародного приватного права держава може вступати у відносини з приводу отримання майна за договором дарування, у спадок за заповітом чи за законом. При цьому її правовий статус може відрізнятися від статусу інших суб'єктів права. Як спадкоємець держава опиняється у ролі носія будь-яких суб'єктивних цивільних прав за винятком тих, що пов'язані з особистістю суб'єкта. Остання обставина виключає можливість переходу цих прав до інших осіб. Держава може бути стороною у правовідносинах, що виникають з продажу іноземцям з аукціону чи іншим чином цінних паперів. Вона ? стороною у концесійних договорах, у відносинах з іноземного інвестування, спорудження будівель для своїх представництв за кордоном, власником будівель, іншого майна, їх оренди чи оренди земельної ділянки. Держава може бути також учасником спільних підприємств (далі - СП). Вона відповідає за свої дії як і будь-який інший суб'єкт міжнародного приватного права^

У яких відносинах з «іноземним елементом» Україна є носієм цивільних прав і обов'язків? - Україна може виступати стороною в угодах з іноземного інвестування, оренди майна за кордоном. Вона є й власником майна, розміщеного за її межами. Сьогодні Україна є власником посольських приміщень, придбаних майже у двох десятках держав, займається ремонтом та реконструкцією дипломатичних представництв у державах Балтії та інших. Своєю чергою в Україні може розміщуватися майно іноземних суб'єктів права. Так, іноземні дипломатичні представницт-

___Держава як суб 'єкт міжнародного приватного права ІОІ

ва, консульські установи та міжнародні урядові організації можуть самостійно придбати, орендувати, використовувати на безоплатній основі споруди та приміщення, здійснювати перебудову, добудову приміщень у відповідності з «Положенням про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1995 р.

Реалізуючи свої майнові права, Україна може бути учасником СП. Наприклад, Кабінет Міністрів України постановами № 1423 та № 13375/13 ще у 1993 р. ініціював створення акціонерного товариства «Емаент Київ» - спільного підприємства з переробки небезпечних старих боєприпасів. Засновниками цього СП стали уряд України, компанія «Емаєнт Тек-сістемс» (США) і «Рапіербейз Лтд» (Великобританія).

і Україна може бути стороною у правовідносинах з продажу іноземним громадянам майна, цінних паперів, наприклад, облігацій внутрішньої державної позики. І навпаки, держава може заборонити вчинення певних дій. Так, до набрання чинності законодавством України про роздержавлення майна постановою Верховної Ради Української РСР «Про захист суверенних прав власності Української РСР» від 29 листопада 1990 р.

було заборонено випуск та реалізацію акцій усіх Державних підприємств, організацій та установ, розташованих на території України, фізичним та юридичним особам з поза меж України.

Україна може спадкувати майно, що розміщене за кордоном. Тому відповідно до вимог Митного кодексу України через її митний кордон вільно переміщуються речі, які належать до складу спадщини України. Валюта й цінності, які складають цю спадщину, можуть ввозитися на її митну територію у порядку, встановленому законодавством України (ст. 55, 56 Митного кодексу України4). Відповідно до п, п, «а» п. 2 ст. З Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 15 вересня 1995 р.5 не

Державний вісник України. Збірник актів Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів.- Ужгород: Орбіта, 1995.-№ 3-4,-С. 367-368.

Ічьченко О. Утиль: небезпечно для життя // Голос України.- 1996.-12 червня.

Відомості Верховної Ради Української РСР - 1990- № 52.- Ст. 649. 4 Там само.- 1992.- № 16.- Ст. 203. s Там само,- 1995.- № 40.- Ст. 298.

102 Загальна частина міжнародного приватного права____

підлягає оподаткуванню митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які перейшли у власність держави за правом спадкоємства та ввозяться в Україну. При цьому підставою для ввезення в Україну предметів, що входять до складу її спадщини, відкритої за кордоном, є легалізовні у встановленому порядку документи про право на спадщину та про належність цих предметів до складу спадщини (ч. 2 ст. 57 Митного кодексу України).

Чи підлягає відповідальності держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права? -/ Держава, вступаючи у відносини з іншими суб'єктами права, несе самостійну відповідальність за свої дії. Вона не відповідає за діяння юридичних та службових чи посадових осіб, як і вказані особи не відповідають за дії держави. Так, згідно з Віденською конвенцією про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 р. (вступила в силу 12 листопада 1977р.)1 цивільно-правовий обов'язок по відшкодуванню шкоди може бути покладений на державу у двох випадках. По-перше, коли вона сама вважається оператором ядерного устаткування, яким заподіяно шкоду. По-друге, коли кредитори оператора не змогли- отримати від нього повного відшкодування (мова йде про субсидіарну відповідальність). Аналогічно, відповідальність держави як суб'єкта цивільно-правових відносин передбачена й у інших конвенціях. За своїми цивільно-правовими зобов'язаннями держава, в т. ч. й Україна відповідає майном, що є у її власності, а не майном, закріпленим за юридичними утвореннями та іншими суб'єктами права.

Яким є правовий статус держави у міжнародних організаціях? А Різним є правове положення держави у міжнародних (міждержавних, в т. ч. господарських та ін.) організаціях. Як суверен, держава вступає у вказані організації, які виникають на підставі міжнародних угод і формуються на засадах членства. Держави-члени можуть виділяти вказаним організаціям майно. Останні вчиняють угоди, спрямовані на задоволення своїх потреб чи потреб держави. Відносини між державами-членами та самою організацією, у т. ч. і майнові, можуть мати міжнародно-правовий або приватно-правовий характер.

___Держава як суб 'скт міжнародного приватного права 103

Які органи та особи діють від імені держави як суб'єкта міжнародного приватного права? -/У всіх правовідносинах від імені держави, як суб'єкта міжнародного приватного права, діють уповноважені нею суб'єкти: наприклад, уряд, закордонні представництва, окремі службові або посадові особи.

Які органи та особи діють від імені України як суб'єкта міжнародного приватного права? - Україна здійснює права та обов'язки як суб'єкт міжнародного приватного права через інших суб'єктів права. Від імені держави певні повноваження можуть надаватися Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністру, Національному банку, міністерствам, відомствам. Так, відповідно до п. 1,4 «Загального положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України», затверджене Указом Президента України від 12 березня 1996 p., суб'єкти державної'виконавчої влади реалізують державну політику у відповідній галузі економіки, представляють уряд України за його дорученням у міжнародних організаціях.

Наша держава виступає через Міністерство фінансів України у правовідносинах, спрямованих, наприклад, на виконання: 1) Угоди про позику між Україною та Експортно-імпортним Банком Японії щодо надання експортного кредиту в сумі, еквівалентній 50 млн. доларів США, підписаної 28 грудня 1995 р. та ратифікованої 26 березня 1996 p.; 2) постанови Верховної Ради України «Про використання кредиту Експортно-імпортного Банку Японії «від 7 червня 1996 р.1 Вказаний кредит використовували, зокрема, Криворізький державний центральний гірничо-збагачувальним комбінат, Північний державний гірничо-збагачувальний комбінат (м. Кривий Ріг), Національна телекомпанія України на виконання зовнішньоторговельних контрактів з іноземними фірмами.

Відповідно до Указу Президента України «Про утворення Національного агентства України з реконструкції та розвитку» від 2 липня 1996 р.2 та «Положення про Національне агентство України з реконструкції та розвитку», затвердженого Указом Президента України від ЗО серпня 1996 p., вказане агентство представляє інтереси уряду України у

1 Голос України.- 1996.- 12 червня. г Урядовий кур'єр.- 1996.- 4 липня. ' Там само.- 1996,- 7 вересня.

1 Закон України «Про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду» від 12 липня 1996р. // Голос України.- 19%.- 24 липня.

104 Загальна частина міжнародного приватного права____

міжнародних фінансових, міждержавних і регіональних організаціях, організаціях іноземних держав у галузі залучення та використання зовнішніх фінансових ресурсів.

Згідно з Положенням «Про державний комітет України по водному господарству», яке затверджено Указом Президента України від 23 червня 1998р. на вказаний Комітет покладені завдання, серед яких важливе місце посідає надання ліцензій на право проведення підприємницької діяльності, внесення пропозицій щодо укладення та уточнення контрактів стосовно економічного і технічного співробітництва у галузі водного господарства.1

Із ст. З Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» випливає, що Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності. У ст. 20 цього ж Закону вказано, що експорт і імпорт озброєння, боєприпасів, військової техніки та спеціальних комплектуючих виробів для їх виробництва, вибухових речовин, ядерних матеріалів (включаючи матеріали у вигляді тепловипромінюючих зборок), технологій, устаткування, установок, спеціальних .неядерних матеріалів та пов'язаних з ними послуг, джерел іонізуючого випромінювання, а також інших видів продукції, технологій і послуг, які в даний час використовуються при створенні озброєнь і військової техніки або становлять державну таємницю України, що визначається законами України; дорогоцінних металів та сплавів, дорогоцінного каміння; наркотичних і психотропних засобів; експорт товарів мистецтва і старовинних предметів з музейних фондів України здійснюються виключно уповноваженими Україною як державою суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Свого часу важливе значення для діяльності нашої держави мали торговельні представництва за кордоном. У період монополії СРСР у зовнішній торгівлі вони від імені держави уповноважувались на здійснення за кордоном права СРСР у цьому виді діяльності. Згодом згадані повноваження торговельних представництв почали звужуватися, оскільки право на укладення зовнішньоторговельних угод було надано як юридичним особам - суб'єктам господарювання. Тому відповідно до «Положення України про торговельне представництво України за кордоном» від 17 серпня

___Держава як суб 'єкт міжнародного приватного права 05

1993 р.,1 ці представництва уже не виконували основної ролі при укладенні зовнішньоторговельних угод. Але сьогодні це положення втратило чинність.

Сьогодні деякі повноваження у галузі зовнішньоекономічної діяльності Україна поклала на торговельно-економічні місії, які діють на основі постанови Кабінету Міністрів України «Про організацію роботи торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном» від 28 грудня 1993 р., Указу Президента України «Про торговельно-економічну місію у складі дипломатичного представництва України за кордоном» від ЗО квітня 1994р., інших нормативно-правових актів. Створення вказаних місій дає можливість Україні та її суб'єктам господарювання, які через фінансові труднощі не можуть відкрити зарубіжних представництв, здійснювати свою діяльність за кордоном. Вказані місії мають статус дипломатичних представництв, фінансуються з бюджету України і функціонально підпорядковані МЗЕЗторгівлі України. Не обмежуючись власною штаб-квартирою, торговельно-економічна місія може мати своїх представників при консульських установах у інших містах іноземної держави. Сьогодні торговельно-економічні місії працюють у багатьох країнах Східної та Центральної Європи (наприклад, у Польщі, Угорщині, Канаді, ФРН).

Зазначені місії займаються підготовкою інформації з питань економіки, сприяють розвиткові торговельно-економічних зв'язків між державами, встановленню контактів на рівні підприємницьких структур. Основною функцією торговельно-економічної місії (на відміну від колишнього торговельного представництва СРСР за кордоном) є сприяння налагодженню контактів малого та середнього бізнесу України з підприємцями іноземних держав. Так, у результаті співпраці Торговельно-економічної місії України в Канаді з Канадською кооперативною асоціацією, Радою українських кредитних спілок Канади та Канадським агентством міжнародного розвитку здійснюється програма, фінансована канадським урядом. Вона передбачає створення 20 модельних кредитних спілок в Україні, а також навчання спеціалістів на місцях та їх стажування в Канаді.2

Торговельно-економічні місії беруть участь у заходах

1 Голос України.- 1993.- 26 серпня.

2 Урядовий кур'єр.- 1997,- 15 травня.

1 Урядовий кур'єр.- 1998.- 2 липня.

106 Загальна частина міжнародного приватного права_____

(симпозіумах, виставках, семінарах), які провадяться органами влади та управління іноземної держави, її торгово-промисловими палатами, спілками, фірмами, іншими суб'єктами господарювання.

Крім зазначених суб'єктів функції від імені держави здійснюють й окремі посадові особи. Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про надання повноважень на підписання Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про створення фінансово-промислової групи «Міжнародні авіадвигуни» від 20 березня 1995 р.1 заступнику Міністра машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії після досягнення домовленості доручалось підписати від Імені уряду України зазначену Угоду, дозволивши йому у разі потреби вносити до її проекту зміни та доповнення, що не мають принципового характеру.

Чи можна вважати державу особливим суб'єктом міжнародного приватного права та юридичною особою у цивільних правовідносинах з «іноземним елементом»? -Відомо декілька доктринальних поглядів на державу як суб'єкт цивільних правовідносин. Зокрема, вважають, що держава є особливим суб'єктом права та юридичною особою. Але немає такого наддержавного органу, який би наділив її правами юридичної особи. Цей суверен сам наділяє інших суб'єктів такими правами, але не привласнює собі статусу юридичної особи. В силу такої властивості, як суверенітет, держава може виступати як у відносинах, що регулюються нормами міжнародного публічного права, так і приватного. Тому можна не погоджуватися з теорією «розщеплення» держави, яку поділяють чимало зарубіжних пра-вників. Відповідно до неї держава, як суб'єкт майнових відносин, «розпадається» на дві особи. По-перше, коли вона діє на підставі суверенітету як суб'єкт влади. По-друге, укладаючи цивільно-правові угоди, вона втрачає властивості владного суб'єкта і прирівнюється до інших юридичних осіб. Наприклад, § 21 Цивільного кодексу Чехії 1964 р. вказує, що держава вважається юридичною особою, якщо вона є учасником цивільно-правових відносин. У ст. З Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» зазначено, що Україна й інші держави, які беруть участь у господарській діяльності, діють як юридичні особи.

1 Державний вісник України. Збірник актів Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів. Ужгород: Орбіта, 1995.- № 5-6.- С. 474.

Держава як суб 'єкт міжнародного приватного права 107

Проте держава, як система організації влади, здійснюючи свої функції, виступає в зовнішньому обігу, в т. ч. у цивільно-правових відносинах, як суверен. Тому важливим є чітке розмежування функцій інших суб'єктів права, які діють в обігу і від імені держави, і від власного імені; розмежування статусу майна, яким вони володіють; майнової відповідальності їх та держави.

Як слід розуміти імунітет держави у міжнародному приватному праві? - Термін «імунітет» у перекладі з латинської мови означає звільнення від чогось. Імунітет держави у широкому застосуванні - це принцип, згідно з яким до держави або її органів не може бути заявлений позов у іноземному суді без її згоди. У міжнародному приватному праві під імунітетом розуміють непідлеглість однієї держави законодавству та юрисдикції іншої. Імунітет грунтується на суверенітеті держави, рівності держави. Це означає, що жодна з них не може здійснювати свою владу над іншою державою, її органами чи майном. Такий статус характеризується як par in parem non habet imperium - рівний над рівним не має влади. Законодавство держав та доктрина завжди намагалися визначити сутність імунітету й кодифікувати норми про імунітет у окремих загальних (універсальних) конвенціях.

Частково це вдалося зробити у Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 p., Конвенції про спеціальні місії 1969 p., Віденській конвенції про представництво держав і їх відносини з міжнародними організаціями універсального характеру від 14 березня 1975 p., Віденській конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 р. Ці угоди регулюють чимало питань, пов'язаних з представництвом держав у міжнародному спілкуванні, зокрема, використання дипломатичним агентом імунітету від цивільної юрисдикції, крім пред'явлення позовів щодо приватного нерухомого майна, яке знаходиться на території держави перебування, якщо тільки агент не володіє імунітетом від імені акредитуючої держави з метою представництва; пред'явлення позовів у сфері спадкування, якщо агент повинен бути виконавцем заповіту, здійснювати піклування над спадковим майном, спадкоємцем чи «відказоодержува-чем» як приватна особа, а не від імені акредитуючої держави (ст. 31 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 p.).

Які види імунітету відомі у практиці держав? - В теорії та практиці держав розрізняють декілька видів імуніте-

108 Загальна частина міжнародного приватного права

ту: 1) судовий; 2) від попереднього забезпечення позову; 3) від примусового виконання рішення; 4) майновий (Власності). Судовий імунітет полягає у непідсудності держави без її згоди судам іншої (par in parem non habet juris-dictionem - рівний над рівним не має юрисдикції)- Причини притягнення до відповідальності значення не мають. В англійському курсі міжнародного права Л. Оппейгейма вказано, що відповідно до правил par in parem non habet imperium (рівний над рівним не має влади) жодна держава не може претендувати на здійснення своєї юрисдикції над іншими державами. Тому, хоч держави мають право пред'являти позов у іноземних судах, до них, як правило, не можуть бути заявлені позови, якщо тільки ці держави з власної волі не підпорядкували себе юрисдикції іноземних судів. Вказане торкається позовів, які порушуються безпосередньо проти іноземних держав, та «непрямих» позовів, як наприклад, позовів in rem (речевых) про судно, що знаходиться у володінні іноземної держави. При визначенні принципу судового імунітету в англійському курсі міжнародного приватного права А. Дайсі вказано, що суд не має юрисдикції стосовно розгляду позовів чи вчинення інших процесуальних дій проти певного іноземного суверена. У цьому випадку позов вважається таким, що заявлений проти суверена. Імунітет від попереднього забезпечення позову полягає в тому, що не можна без згоди держави застосувати будь-які примусові заходи до її майна. Імунітет від примусового виконання рішення означає, що без згоди держави не можна здійснити примусове виконання судового рішення, винесеного проти неї судом іншої держави. Поряд із вказаним вживають більш загальне поняття - майновий імунітет.

Чи означає застосування імунітету у цивільно-правових відносинах з «іноземним елементом» відмову у правосудді? - Застосування імунітету не означає відмову у правосудді. Позов до держави може бути заявлено у судах цієї ж держави. А в судах іншої держави - тільки з її явно вираженої або мовчазної згоди.

Яким чином можна виразити згоду на відмову в імунітеті? - Способи виразу згоди різні, По-перше, через уповноважених на це осіб. По-друге, шляхом передбачення

1 Оппенгепм Л. Международное право.- М.: ИЛ, 1948.- Т. 1. Полут 1 -С. 254-248.

1 Dicey's Conflict of Law,- L, 1932.-P. 193-194.

Держава як суб 'скт міжнарснїного приватного права 109

відповідної норми міжнародним договором. Про це свідчить, зокрема, ст. 38 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», де вказується, що спори, які виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарювання у процесі такої діяльності, можуть розглядатися судовими та арбітражними органами, якщо це передбачено міжнародними угодами України. Двосторонні чи багатосторонні договори з торговельних відносин також можуть містити згоду на розгляд певної категорії справ у іноземному суді або застосування імунітету від юрисдикції. Такою є практика багатьох держав. Та й усі торговельні договори колишнього СРСР з східноєвропейськими, західними та іншими державами передбачали норми про згоду на юрисдикцію судів договірної держави з певної категорії справ. Переважно такі норми формулювалися у додатках до договорів про правовий статус торговельних представництв у цій державі. Міжнародні договори України також іноді мають норми стосовно імунітетів та юрисдикції. По-третє, Україна може давати згоду на застосування юрисдикції іншої держави, виражену в письмовому контракті, тобто у документі, підписаному сторонами, або укладеному шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечують фіксацію контракту, або шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, у яких одна з сторін стверджує про наявність згоди, а інша проти цього не заперечує. З метою реалізації ст. 38 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», яка вказує на вибір суб'єктами правовідносин компетентних органів для розгляду спору, допускається складення арбітражної угоди. У ній повинно бути посилання на документ, який містить арбітражне застереження. Угода має бути укладена в письмовій формі й це посилання повинно робити згадане застереження частиною угоди. Суд, до якого подано позов у питанні, що є предметом арбітражної угоди, повинен, якщо будь-яка із сторін попросить про це не пізніше подання своєї першої заяви по суті спору, припинити провадження по справі та направити сторони до арбітражу, якщо не визнає, що ця арбітражна угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана. Якщо ж позов пред'явлено на підставі арбітражного застереження, арбітражний розгляд може бути розпочато або продовжено й арбітражне рішення може бути винесено, поки сперечання про підсудність чекають роз-

110 Загальна частина міжнародного приватного права____

в'язання у суді. Зазначений спосіб дачі згоди держави на розгляд спору у іноземному суді (арбітражі, третейському суді) використовується найчастіше. По-четверте, якщо такої згоди немає, то контрагент за договором може звернутися до власної держави з клопотанням про вступ останньої у дипломатичні переговори з іноземною державою.

Як застосовується на практиці принцип імунітету? -Застосування імунітету вважається загальновизнаним у сучасній міжнародно-правовій практиці. Проте сьогодні немає єдності у розумінні обсягу та сфери застосування цього принципу. Тому доктрині та практиці різних правових систем відомими є дві теорії розуміння імунітету держави: абсолютного та функціонального (обмеженого) імунітету.

Відповідно до теорії абсолютного імунітету держави імунітет є заснований на імперативному принципі сучасного міжнародного публічного права - суверенній рівності держав. Держава є завжди єдиним суб'єктом, хоч вияв її право-суб'єктності може бути різним. Тому, як суб'єкт міжнародного приватного права, держава не втрачає властивості суверена (владної особи), а продовжує діяти у цій сфері як суверен, користуючись абсолютним імунітетом.

Згідно з вказаною теорією має місце достатньо широке тлумачення та застосування імунітету, яке полягає у тому, що заявления позову до іноземної держави, забезпечення позову і звернення стягнення на майно іноземної держави може бути допущено тільки зі згоди компетентної держави. Вказаний принцип, виникнувши в середні віки, тривалий час домінував у міжнародно-правовій практиці та теорії. Сьогодні коло держав, які застосовують його, значно звузилось.

У більшості держав отримала поширення теорія функціонального (обмеженого) імунітету. Відповідно до неї держава діючи як суверен, завжди користується імунітетом. Якщо ж держава діє як приватна особа, наприклад, у зовнішньоторговельних операціях, то в цих випадках вона імунітетом не володіє. На вказаній концепції базується Європейська (Базельська) конвенція про державний імунітет 1972 р. Зазначена Конвенція розмежовує публічно-правові та приватно-правові дії. Вона містить перелік випадків, у яких держава не користується імунітетом (спори з трудових контрактів, охорони патентів на товарні знаки, щодо нерухомості, відшкодування шкоди та ін.). Не застосовується імунітет щодо контрактів, які повинні бути виконані в країні суду, що розглядає справу; щодо виконання угод комерцій-

Держава як суб 'скт міжнародного приватного права 111

ного, фінансового, професійного і т. ін. характеру. Імунітет не визнається, якщо держава має комерційну установу в державі суду, який розглядає справу.

Проте імунітет зберігатиметься, якщо правовідносинам з участю держави буде притаманна хоча б одна з умов: 1) другою стороною у спорі є також держава; 2) сторони у письмовій формі спеціально домовились про визнання імунітету; 3) некомерційний договір було укладено на території іноземної держави і він підпорядковується нормам її адміністративного права.

На засадах теорії про функціональний імунітет ґрунтуються національні закони, які обмежують імунітет держави. Це Закон про імунітети іноземної держави (США, 1976 p.); Акт про імунітет держави (Великобританія, 1978р.); Акт, що надає імунітет державі у канадських судах (Канада, 1982 p.); Ордонанс про імунітет держави (Пакистан, 1981 p.); Акт про імунітет держави (Сингапур, 1979 р.); Акт про імунітет іноземної держави (ПАР, 1981 р.); Акт про імунітет іноземної держави (Австрія, 1984 p.).

Теорію обмеженого імунітету застосовують у своїй практиці суди Австрії, Франції, Італії, Швейцарії, Бельгії, Греції, Данії, Норвегії, Фінляндії. Застосування у практиці судів ФРН теорії функціонального імунітету санкціонують рішення Конституційного суду ФРН 1962 та 1963 pp.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000.- 336 с. - Международное право, европейское право
 2. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 3. § 1. Поняття трудового договору - Трудовое право
 4. Розділ 1. Поняття міжнародного приватного права (предмет і система) - Международное право, европейское право
 5. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 6. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 7. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 8. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 9. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 10. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 11. - Конституционное право
 12. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 13. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 14. Міжнародне право: підручник - Международное право, европейское право
 15. Багатоманітність підходів у визначені держави. Поняття держави та її основні ознаки - Теория государства и права
 16. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 17. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 18. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 19. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 20. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Международное право, европейское право:

  1. Тиунов. Международное гуманитарное право: Учебное пособие. 1998
  2. Ушакова Н.А.. Международное право: Учебник. 2000
  3. Шумилов В.М.. Международное публичное экономическое право. Учебное пособие. 2001
  4. Підручник. Міжнародне право: підручник. 2004