Международное право, европейское право

Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000.- 336 с.
ПЕРЕДМОВА
Здобуття Україною незалежності викликало її активність у всіх сферах суспільного життя. Зросла міграція населення, набули нових перспектив зовнішньоекономічні зв'язки. Нормативна база України ще не достатньо стабільна та всебічна у регламентації відносин з «іноземним елементом».
Договірні відносини України з зарубіжними державами сьогодні потребують аналізу. Узагальнення право-творчого та правозастосовного досвіду нашої та інших держав допоможе зрозуміти зміст міжнародних приватноправових відносин, тенденції їх розвитку, вирізнити характерні риси правових систем сучасності, акцентувати увагу на основних джерелах їх приватного права. Таким чином, глибше усвідомлюється цивільно-правовий статус держави, громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, суб'єктів господарської діяльності, створених відповідно до законодавства України або законодавства відмінного від цього, jПерспективи розвитку зв'язків з іншими державами спонукають й до аналізу теоретичних джерел, напрацьованих до нині, та побудові теоретичних положень, що відповідають реаліям часу. Саме тому ця публікація базується на аналізі доктрини, нормативно-правових актів держав, міжнародних договорів, звичаїв, судової та арбітражної практики.

Автор сподівається, що побудова публікації у формі запитань та відповідей допоможе усім бажаючим: студентам, практикуючим правникам, спеціалістам у сфері міжнародних відноеин, іншим особам з'ясувати питання, пов'язані з набуттям власності за кордоном, їх діяльністю за кордоном. Читачі можуть віднайти відповіді на питання стосовно їх правового статусу у сфері особистих та майнових відносин (укладання чи розірвання шлюбу з іноземцем, усиновлення іноземцем дитини - громадянина України, робота за кордоном, набуття власності, відповідальності за вчинене право-

порушення на території іноземної держави та ін).

Водночас читачі можуть скласти уяву про правовий статус іноземців в Україні.

Значне місце займає група запитань та відповідей, пов'язаних з діяльністю юридичних осіб та їх утворень. У доробку значно розширена інформація про зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів господарювання.

Звичайно, швидка зміна законодавства України та великий обсяг правовідносин, які врегульовано нормами міжнародного приватного права, не дають змоги відповісти на усі можливі запитання. Через це автор побудувала свою публікацію таким чином, щоб читачі змогли скористатися загальними положеннями, застосовуваними до різних правовідносин та пропонувала відповіді на запитання, що найчастіше виникають у практиці і які охоплюються у теорії права так званою Особливою частиною міжнародного приватного права. При підготовці цього посібника використано досвід автора, набутий у результаті її адвокатської діяльності.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право
 2. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 3. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник - К.: Знання-Прес, 2002. - 332 с. - Экологическое право
 4. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 5. Передмова - Административное право
 6. § 5. Застосування іноземних законів і міжнародних договорів - Семейное право
 7. Передмова - Таможенное право
 8. Передмова - Экологическое право
 9. §4. Суб´єктивне авторське право, його зміст і межі - Гражданское право
 10. § 1. Поняття кредитної системи України - Гражданское право
 11. § 4. Суб´єктивне авторське право, його зміст і межі - Гражданское право
 12. Передмова - Правоохранительные органы
 13. - Конституционное право

Другие научные источники направления Международное право, европейское право:

  1. Тиунов. Международное гуманитарное право: Учебное пособие. 1998
  2. Ушакова Н.А.. Международное право: Учебник. 2000
  3. Шумилов В.М.. Международное публичное экономическое право. Учебное пособие. 2001
  4. Підручник. Міжнародне право: підручник. 2004