Международное право, европейское право

Міжнародне право: підручник
Міжнародне право:13. Спеціальні місії
Під спеціальною місією в міжнародному праві розуміється тимчасовий орган зовнішніх зносин держави, що направляється в іншу державу для виконання конкретних завдань, визначених за згодою між даними державами. Раніше ця форма зовнішніх зносин держав іменувалася дипломатією ad hoc (створення дипломатичних органів в окремім випадку або з конкретного приводу). В даний час спеціальні місії широко використовуються в практиці міжнародних відносин для участі в двосторонніх переговорах, вручення важливих документів, інавгураційних торжествах, ювілейних і похоронних заходах. Проте делегації держав, що беруть участь у роботі багатосторонніх конференцій або органів міжнародних організацій, спеціальними місіями не є. Діяльність спеціальних місій регламентується Віденською конвенцією про спеціальні місії від 16 грудня 1969 року (набрала чинності в 1985 році). У відповідності зі статтею 2 цієї Конвенції держава може направити спеціальну місію в іншу державу за згодою останньої, попередньо отриманої через дипломатичні або інші узгоджені або взаємоприйнятні канали. Функції спеціальної місії визначаються за взаємною згодою між державою, що посилає, і державою, що приймає (стаття 3).
Наявність дипломатичних або консульських зносин не є необхідною для посилання або прийняття спеціальної місії. Держава, що посилає, може за Своїм розсудом призначити членів спеціальної місії, повідомивши державі, що попередньо приймає, усю необхідну інформацію про чисельність і склад спеціальної міси і, зокрема, повідомивши імена і посади осіб, яких воно має намір призначити. Держава, що приймає, у свою чергу, може не дати своєї згоди на направлення спеціальної місії, чисельність якої вона не вважає прийнятною через обставини й умови в державі, що приймає, і потреби даної місії. Вона може також, не повідомляючи причин своєї відмови, не дати згоди на призначення будь-якої особи в якості члена спеціальної місії. Спеціальна місія складається з одного або декількох представників держави, що посилає, із числа котрих ця держава може призначити главу місії. У спеціальну місію може також входити дипломатичний, адміністративно-технічний і обслуговуючий персонал. Слід мати на увазі, що якщо члени постійного дипломатичного представництва або консульської установи, що знаходиться в державі, що приймає, включаються до складу спеціальної місії, то вони зберігають свої привілеї та імунітети в якості членів дипломатичного представництва або консульської установи, крім привілеїв та імунітетів, наданих Конвенцією 1969 року (ч. 2 статті 9). Представники держави, що посилає, у спеціальній місії і члени її дипломатичного персоналу, у принципі, повинні бути громадянами держави, що посилає. Громадяни держави, що приймає, не можуть призначатися до складу спеціальної місії інакше, як за згодою цієї держави, причому ця згода може бути в будь-який час анульована (стаття 10). У відповідності зі статтею 11 Конвенції про спеціальні місії 1969 року Міністерство закордонних справ або інший орган держави, що приймає, стосовно якого є домовленість, сповіщається: — про склад спеціальної місії і про будь-які наступні його зміни; — про прибуття й остаточний від'їзд членів місії і про припинення їхніх функцій у місії; — про прибуття й остаточний від'їзд будь-якої особи, яка супроводжує члена місії; — про призначення глави спеціальної місії; — про місцезнаходження помешкань, що займаються спеціальною місією, і особистих помешкань, що користуються недоторканністю. Держава, що приймає, може в будь-який час, не будучи зобов'язаною мотивувати своє рішення, повідомити державу, що посилає, що якийсь представник держави, що посилає, у спеціальній місії або якийсь із членів її дипломатичного персоналу є persona non grata або що будь-який інший член персоналу місії є неприйнятним.
У такому випадку держава, що посилає, повинна відповідно відкликати дану особу або припинити її функції в місії. Та або інша особа може бути оголошена persona non grata або неприйнятною до прибуття на територію держави, що приймає (стаття 12). Функції спеціальної місії починаються з моменту встановлення місією офіційного контакту з міністерством закордонних справ або з іншим органом держави, що приймає, стосовно якого є домовленість. Ці функції припиняються: а) за згодою заінтересованих держав; б) після виконання завдання спеціальної місії; в) після закінчення терміну, встановленого для спе ціальної місії, якщо він спеціально не продовжений; г) після повідомлення держави, що посилає, про те, що вона припиняє або відкликає спеціальну місію; ґ) після повідомлення держави, що приймає, про те, що вона вважає діяльність спеціальної місії припиненою. Розірвання дипломатичних і консульських відносин між державою, що посилає, і державою, що приймає, саме по собі не тягне за собою припинення діяльності спеціальних місій, що існують у момент розірвання відносин (статті 13, 20). Глава спеціальної місії або, якщо держава, що посилає, такого не призначила, один із представників держави, що посилає, зазначений останнім, уповноважений діяти від імені спеціальної місії і вести листування з державою, що приймає. У Конвенції 1969 року вказується, що в тих випадках, коли спеціальна місія очолюється главою держави, главою уряду, міністром закордонних справ або іншою особою високого рангу або коли такі особи беруть участь у спеціальній місії, вони користуються перевагами, привілеями та імунітетами, що признаються за ними міжнародним правом (стаття 21). Базисним положенням Конвенції 1969 року є те, що привілеї та імунітети дипломатичних представництв і їхнього персоналу, визначені Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, повинні поширюватися на спеціальні місії та їхній персонал. Тому привілеї та імунітети місії і її членів аналогічні дипломатичним.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 2. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 3. 89. Заг. хар-ка дипломат. пред-цтв - Шпаргалки по праву
 4. 98. Спеціальні місії - Шпаргалки по праву
 5. Міжнародне право:1. Право зовнішніх зносин - Международное право, европейское право
 6. Міжнародне право:2. Органи зовнішніх зносин держави - Международное право, европейское право
 7. Міжнародне право:6. Глава і персонал дипломатичного представництва - Международное право, европейское право
 8. Міжнародне право:8. Торгові представництва - Международное право, европейское право
 9. Міжнародне право:13. Спеціальні місії - Международное право, европейское право
 10. § 1. Міністерство юстиції, його завдання, структура та повноваження - Правоохранительные органы
 11. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 12. Міжнародне право: підручник - Международное право, европейское право
 13. § 7. Система трудового права України - Трудовое право
 14. § 1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні - Трудовое право
 15. § 4. Поняття працевлаштування та його правові форми - Трудовое право
 16. § 5. Поняття відпочинку та його види - Трудовое право
 17. Порівняльне правознавство як напрямок сучасної юридичної науки - Теория государства и права
 18. Галузі права: поняття, критерії розмежування галузей права, класифікація - Теория государства и права
 19. Список використаної літератури - Теория государства и права
 20. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Международное право, европейское право:

  1. Тиунов. Международное гуманитарное право: Учебное пособие. 1998
  2. Фединяк Г. С.. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник. 2000
  3. Ушакова Н.А.. Международное право: Учебник. 2000
  4. Шумилов В.М.. Международное публичное экономическое право. Учебное пособие. 2001