Международное право, европейское право

Міжнародне право: підручник
Міжнародне право:2. Основні міжнародно-правові акти про права людини
Міжнародно-правові акти в галузі прав людини прийнято називати міжнародними стандартами. Цим терміном охоплюються різнорідні норми, такі, як правила міжнародних договорів, резолюції міжнародних організацій, політичні домовленості типу Гельсінського За« ключного акта, документів Віденської і Копенгагенської зустрічей ОБСЄ (НБСЄ), міжнародні звичаї. До числа основних міжнародно-правових актів в галузі прав людини належать: — Загальна декларація прав людини 1948 року; — Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 року (підписаний Україною 20.
03.1968 p.; ратифікований Україною 19.10.1973 p.; вступив у дію для України 3.01. 1976 p.); — Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року (відповідно 20.03.1968 p.; 19.10.1973 p.; 23.03.1976 p.); — Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року (вступив у дію 23. 03.1976 p.; Україна приєдналася 25.12.1990 р.); — Конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за нього 1948 року (підписана Україною 16.12.1949 p.; ратифікована Україною 22.07.1954 p.; вступила в дію для України 15.02. 1955 p.); — Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації 1966 року (підписана Україною 7.03.1966 p.; ратифікована Україною 21.01.1969 p.; вступила в дію для України 7.04.1969 p.); — Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року (підписана Україною 9.12.1995 p.; ратифікована Україною 17,07. 1996 p.); — Конвенція про припинення злочину апартеїду і покарання за нього 1973 року (підписана Україною 20.02.1974 p.; ратифікована Україною 15.10.1975 p.; вступила в дію для України 18.07. 1976 p.); — Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації у відношенні до жінок 1979 року (підписана Україною 17.07.1980 p.; ратифікована Україною 24.12.1980 р.; вступила в дію для України 3.09.1981 p.); — Конвенція про права дитини 1989 року (підписана Україною 14.02.1990 p.; ратифікована Україною 28.02.1991 p.; вступила в дію для України 27.09.1991 р.) і ін. Важливе місце в міжнародно-правовому масиві стандартів прав людини належить Заключному акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 року і документам, прийнятим у рамках загальноєвропейського процесу, «розрядки» міжнародної напруженості — Підсумковому документу Віденської зустрічі 1986 року представників держав-учасниць НВСЄ; Документу Копенгагенської наради Конференції з людського виміру НБСЄ 1990 року; Паризькій Хартії для нової Європи 1990 року й іншим.
Всеосяжні зусилля в сфері захисту прав і свобод людини беруть початок із Статуту ООН, де в якості однієї з основних своїх цілей Об'єднані Нації проголосили «знову затвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків і жінок і в рівність прав великих і малих націй». Розробка і прийняття в рамках ООН Білля про права людини, що включає Загальну декларацію прав людини 1948 року, Пакт про громадянські та політичні права з Факультативними протоколами до нього і Пакт про економічні, соціальні та культурні права, відкриті для підписання в 1966 році, ознаменували якісно новий етап у розвитку міжнародних норм з прав людини. Предметом цих міжнародних актів є не окремі права або захист особливої категорії осіб, а права всіх індивідів у всіх сферах суспільного життя.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Міжнародне право: підручник - Международное право, европейское право
 3. Вступ - Теория государства и права
 4. Правовий статус особи: поняття, види. Конституційне закріплення прав людини в Україні - Теория государства и права
 5. Конституція України, її основні риси, місце і роль у системі нормативно правових актів України - Теория государства и права
 6. Список використаної літератури - Теория государства и права
 7. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 8. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 9. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 10. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 11. 7.3. Основні напрями державного регулювання економіки - Административное право
 12. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 13. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 14. 9.2. Управління освітою - Административное право
 15. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 16. § 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки - Экологическое право
 17. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 18. Тема 1. Основні характеристики Конституції України як Основного Закону нашої держави - Конституционное право
 19. 3. Інші види спеціальних режимів господарювання - Хозяйственное право
 20. § 1. Поняття і джерела авторського права - Гражданское право

Другие научные источники направления Международное право, европейское право:

  1. Тиунов. Международное гуманитарное право: Учебное пособие. 1998
  2. Фединяк Г. С.. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник. 2000
  3. Ушакова Н.А.. Международное право: Учебник. 2000
  4. Шумилов В.М.. Международное публичное экономическое право. Учебное пособие. 2001