Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
23.2. Класифікація документів
Документи поділяють на чотири групи: 1) письмові акти, які можуть слугувати доказами юридичних відносин або фактів, що викликають правові наслідки; 2) офіційні посвідчення особи — паспорт, трудова книжка, посвідчення особи; 3) історичні достовірні письмена (архівні документи); 4) матеріальні об'єкти, в яких міститься певна інформація (перфокартка, дискета).

308

Глава 23. Криміналістична документалістика

Письмові акти є найбільшою представницькою групою, яку класифікують за різними підставами.

Так, за джерелом складання розрізняють документи публічні (такі, що виходять від державних і громадських органів) та приватні (особисті листи, щоденники, рукописи); за правовим змістом — державно-правові (закони), адміністративно-правові (акти управління), судово-прокурорські (вироки, рішення, постанови тощо), цивільно-правові (договори), нотаріальні (заповіти), матеріально-господарські, бухгалтерські, статистичні і т.п.

У кримінальному судочинстві всі види документів використовуються в двох процесуальних формах: 1) документи — письмові докази; 2) документи — речові докази, збирання і використання яких в доказуванні має свої правича, ігнорування котрих позбавляє джерело доказового значення.

До недавнього часу криміналістів цікавили лише письмові документи, виконані по площі матеріального носія, головним чином паперового. Тому в літературі документи поділяли на такі:

письмові, виконані скорописом, друкованими літерами (стилізоване письмо), цифрами (цифрове письмо), друкованими формами (машинописні та поліграфічні документи); графічні, до яких відносили рисунки, креслення, схеми; фото-, кіно-, звуко- та відеодо-кументи.

З появою документів-предметів, які специфічно відбивають інформацію завдяки своїм властивостям, виникла потреба введення в криміналістичний обіг широкого кібернетичного тлумачення документа, спрямованого на вузьке криміналістичне розуміння документа.

В кібернетичній документалістиці документ — це матеріальний носій інформації, зафіксований поза пам'яттю людини або ЕОМ. Тому документи поділяють на об'ємні, площинні та стрічкові1.

Об'ємним документом є матеріальний предмет, котрий являє собою фізичне тіло, яке відбиває інформацію зміною своїх зовнішніх ознак і функціональних властивостей. Предмет-документ — це матеріальний знак (нагрудний, фірменний, дорожній і т.п.), який своїм виглядом і зафіксованою у ньому інформацією породжує правові наслідки.

Наприклад, наявність нагрудного знака у співпрацівника ДАТ надає йому право здійснити огляд транспортного засобу; проїзд на червоне світло породжує адміністративні або кримінально-правові наслідки тощо.

Див.: Словарь по кибернетике. К., 1989. С. 181.

309

Розділ 5. Сліди засобів вчинення злочину

Площинним документом є матеріальний предмет-документ, що відображає інформацію на площині в двох вимірах (довжина і ширина) різними формами письма (рукопис, поліграфія, машинопис, магнітний запис та ін.). Матеріальним носієм такого документа може бути будь-яке тверде тіло органічного або неорганічного походження (камінь, метал, дерево, синтетичні матеріали), в якому площини складають основну частину зовнішньої поверхні предмета (аркуш паперу, лист металу, картону, полімера тощо).

Стрічковий (лінійний) документ являє собою форму стрічки матеріального предмета, на якому послідовно фіксується інформація (перфострічка, перфокартка, магнітна стрічка, компакт-диск, де інформація записана по спіральній доріжці).

Враховуючи викладене, криміналістичне поняття документа в широкому розумінні можна визначити так. Документ — це матеріально фіксована інформація поза пам'яттю людини і ЕОМ, яка відбиває своїм змістом юридичне значущі відносини і факти, що породжують правові наслідки при використанні документів як джерел доказів.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 23.2. Класифікація документів - Кримминалистика
 3. 4.4. Класифікація засобів ; нетарифного регулювання - Таможенное право
 4. ВСТУП - Теория государства и права
 5. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 6. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 7. 2.3. Адміністративно-правові відносини - Административное право
 8. 4.1. Методи державного управління - Административное право
 9. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 10. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 11. 6.2. Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії) - Административное право
 12. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 13. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 14. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 15. § 4. Механізми та принципи соціалізації - Правовая деонтология
 16. § 5. Суспільно-побутове красномовство - Риторика
 17. Передмова - Таможенное право
 18. 3.4. Основи визначення країни походження товару. Вплив сертифіката походження на застосування ставок мита - Таможенное право
 19. 4.1. Класифікація засобів нетарифного регулювання фахівцями менеджменту - Таможенное право
 20. 4.2. Два підходи до класифікації засобів нетарифного регулювання з позицій економічного обгрунтування ЗЕД - Таможенное право

Другие научные источники направления Кримминалистика: