Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
23.1. Поняття, предмет та завдання криміналістичної документалістики
Документ як засіб закріплення інформації, її обробки, зберігання і подання в сфері соціального управління є унікальним матеріальним утворенням. Документ (від. лат. documentum) — це в дослівному перекладі зразок, посвідчення, доказ, письмовий акт, який може слугувати доказом юридичних відносин або фактів, що породжують правові відносини'. У повсякденному житті "документ — це засіб фіксації відомостей про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини"2.
Тому він асоціюється з предметом, частіше плоским, на якому в символіко-знаковій формі закріплені якісь факти, юридичні відносини, зобов'язання.

У процесі розслідування злочинів, судового розгляду з кримінальних і цивільних справ нерідко доводиться встановлювати обставини, які стосуються способу і часу походження документа, джерела, наявності внесених у нього змін; відновлювати його початковий зміст. У зв'язку з цим документи досить часто (у 60 - 70 % випадків) є об'єктами слідчого і експертного досліджень, які складають спеціальний роздої у криміналістиці, що називається техніко-криміналістичним дослідженням документів.

Нині документ є засобом не тільки фіксації юридичних фактів, відносин, а й управління соціальною діяльністю. Комп'ютеризація і автоматизація обробки інформації змінили функції та властивості документів, їх зовнішній вигляд (писемність і паперо-вість). З'явилися документи, виготовлені електронно-обчислювальною технікою, безпаперові документи, які зберігаються на матеріальних носіях у довгочасній або оперативній пам'яті електронних пристроїв. З цим пов'язане те, що документ почали ототожнювати з матеріальним носієм, оскільки інформація, закріплена на ньому, піддається однаковим процесам: запису (перетворенню), зберіганню (передачі), одержанню (збиранню, пошуку) та читанню з метою обертання інформації.

і Див.:Укр. Сов. Энциклопедия. К., 1980.Т.З.С.422.

2 Див.: ГОСТ 16487-83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. Введ.01.01.85.М., 1983.С.З.

307

Роздиі 5. Сліди засобів вчинення почину

У кібернетиці виникла наукова галузь — доку мента лі-стик а, що вивчає документ у цілому і трактує його в широкому плані як інформацію, зафіксовану на матеріальному носії (письмовий текст, книжка, газета, перфокартка, перфострічка, магнітна стрічка, магнітний диск тощо). Документалістика вивчає форму документа, його властивості, ознаки (метод і мову документування), тобто спосіб і засоби відображення інформації на документі. Неважко помітити, що техніко-криміналістичне дослідження документів є лише частиною кібернетичної документалістики.

Оскільки зараз у документообігу, в тому числі й при розслідуванні злочинів, все більшої питомої ваги набувають документи, виконані сучасними електронно-обчислювальними і механічними друкуючими системами, які також піддаються змінам (підробкам, виправленням), остільки документи в криміналістиці правильніше розглядати в широкому значенні, як і в кібернетиці.

Розділ криміналістики, що вивчає такі документи, називається криміналістичною документалістикою. Предметом її уваги залишаються традиційні та нетрадиційні документи у широкому значенні.

Виконуючи посвідчувальну і управлінську функції, документи нерідко піддаються різним неправомірним діям, наприклад підробці, що порушує нормальну функцію документів у соціальній діяльності. У цьому зв'язку завданнями криміналістичної документалістики є: 1) встановлення способу виготовлення документа або його окремих фрагментів; 2) виявлення існуючих змін у документах; 3) відновлення ушкоджених документів; 4) відновлення первісного змісту; 5) відновлення закритих текстів; 6) дослідження посвідчувальних ознак на документах; 7) встановлення засобів і знарядь, застосованих для виготовлення документів.

Отже, криміналістична документалістика досліджує засоби і способи відображення (документування) інформації на матеріальних носіях, котрі застосовуються як джерела доказів у кримінальному судочинстві.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 23.1. Поняття, предмет та завдання криміналістичної документалістики - Кримминалистика
 3. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 4. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 5. 3.3. Об´єкти криміналістичної ідентифікації - Кримминалистика
 6. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 7. 7.1. Предмет і завдання криміналістичної техніки - Кримминалистика
 8. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 9. 8.1. Технічні засоби слідчого - Кримминалистика
 10. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 11. 9.3. Методи лабораторної криміналістики - Кримминалистика
 12. § 4. Промова державного обвинувача - Риторика
 13. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 14. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 15. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 16. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 17. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 18. Кримінальне право України. - Уголовное право
 19. Кримінальне право України. Загал, частина: Підруч. для студентів юрид. вузів - Уголовное право
 20. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Кримминалистика: