Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
22.6. Методика криміналістичного дослідження знарядь учинення злочинів та їх слідів
Сліди знарядь вчинення злочинів є головним чином об'ємними утвореннями — це сліди тиснення, ковзання, розпилу і тертя, свердлення і кочення. За винятком слідів розпилу і тертя, всі вони придатні для трасологічного ототожнення слідоутворю-вальних об'єктів. Криміналістична ідентифікація їх здійснюється в рамках трасологічної експертизи.

Сліди знарядь можуть бути поверхневими, забарвленими, слідами нашарування або відшарування, а також комбінованими, коли об'ємний слід виявляється забарвленим якоюсь речовиною (фарбою, кров'ю, цементом, мукою тощо), таким, що відділився від слідоутворювального об'єкта або знаходиться на слідо-сприймальному. Комбінований слід як об'ємне утворення містить ідентифікаційну інформацію, іноді достатню для ототожнення знарядь, а як слід накладання придатний лише для встановлення групової належності. Тому слід вивчається в двох аспектах: ідентифікаційному і діагностичному. В ході трасологічного дослідження здійснюється ідентифікація знаряддя за об'ємним слідом, а криміналістична експертиза матеріалів і речовин встановлює групову належність речовини сліду за відібраними зразками дослідження.

Трасологічне дослідження розпочинається з огляду місця події, коли слідчий, безпосередньо сприймаючи предмети і сліди, вилучає з них криміналістичну інформацію, використовує її" для організації розкриття злочину і розшуку злочинця "по гарячих слідах".

Після огляду місця події та аналізу його результатів (протоколу, схем, знімків) слідчий визначає форму використання слідів знарядь вчинення злочину.

Якщо сліди відповідають вимогам до

303

Роздіч 5. Сліди засобів вчинення злочину

джерел доказів, то він виносить постанову про прилучення до справи предметів як джерел доказів. Після цього матеріальні джерела використовуються у слідчих діях і породжують докази.

На трасологічну експертизу надсилають сліди, предмети, інструменти та знаряддя злому ("злодійські інструменти"), а також речовину комбінованого сліду (комбіновані сліди вилучаються безпосередньо разом з матеріалом носія; зліпки з таких слідів не виготовляють, оскільки зліпок знищує речовину сліду нашарування). Комбінований слід спочатку досліджується в діагностичному плані, при цьому експерти застосовують неушкоджу-вальні методи, щоб не знищити об'ємний слід. Згодом експерт-трасолог проводить ідентифікаційне дослідження.

Експертне дослідження розпочинається з встановлення того факту, що представлені для експертизи об'єкти є такими, які описані в протоколі огляду місця події. Потім здійснюють роздільне і порівняльне дослідження.

Якщо на трасологічну експертизу надсилають сліди знарядь з місця події та предмети, інструменти, виявлені у підозрюваного, обвинуваченого, то постає запитання, чи цим знаряддям, інструментом (сокирою, ломом, домкратом) зламані двері. Якщо для експертизи пред'явлені тільки сліди, то вирішується неідентифі-каційне завдання щодо з'ясування, яким знаряддям здійснено віджим кватирки та які були форма і вид слідоутворювального об'єкта, котрим зроблено пролом у стіні; як давно нанесені сліди тощо.

При роздільному дослідженні експерт перш за все групує сліди за видом, формою, механізмом утворення, встановлює взаємне розташування взаємодіючих об'єктів, виявляє наявність негативних обставин, обирає найбільш інформаційні сліди і будує модель слідоутворювального об'єкта (його контактної поверхні), зовнішнім оглядом встановлює наявність на сліді сторонніх мікрочасток; враховуючи вид слідів (тиснення або ковзання), визначає, якою частиною (гранню) знаряддя вони могли бути утворені. Нерідко в цих місцях є мікроскопічні сліди металі-зацій, впроваджені частки слідосприймального об'єкта. Саме це місце знаряддя є слідоутворювальною поверхнею. Експерт, використовуючи пластичні матеріали (пластилін, віск, стеарин, мило), встановленою контактною ділянкою на знарядді наносить експериментальні сліди, з кожним разом змінюючи "кут зустрічі". Досліджуючи експериментальні сліди, експерт встановлює механізм слідоутворення і одержує експериментальні сліди на зіставлених матеріалах, іноді на таких, як і сліди, що досліджуються. Матеріал для експериментальних слідів завжди має бути більш м'яким, ніж матеріал знаряддя, що ототожнюється.

304

Глава 22. Сліди знарядь учинення злочинів

Порівняльне дослідження здійснюється трьома способами:

зіставленням (мал. 84), накладанням і суміщенням.

Зіставлення полягає в тому, що об'єкти, які порівнюються, розміщують в одному полі зору і послідовно порівнюють їх ознаки органолептичне (візуально). Ознаки, які збігаються і розрізнюються, помічають відповідним чином / — 3 (див. мал. 84). Шляхом зіставлення найчастіше порівнюють безпосередньо предмети, наприклад зліпок сліду із взуттям, зліпок зі зліпком, слід зі слідом, інструмент з його зображенням.

Мал. 84. Порівняння слідів шляхом зіставлення:

а - досліджуване взуття; б - сліди з місця події

Спосіб порівняння накладанням полягає в одночасному вивченні порівнюваних об'єктів при їх накладанні один на одного і спостереженні за ними у проникаючому світлі ("на просвіт").

Цей прийом є зручним для порівняння плоских об'єктів (документів, зображень на прозорих матеріалах). Тому для порівняння об'ємних об'єктів необхідно виготовити в одному масштабі діапозитиви і порівняти їх. Однак при порівнянні знарядь та їх слідів цей спосіб застосовується рідко.

Суміщення — це прийом порівняння, який застосовується головним чином для дослідження динамічних слідів ковзання (лінійних слідів). Сутність його полягає в тому, що об'єкти, які порівнюються, розташовують так, щоб траси одного об'єкта були продовженням трас другого (мал. 85). Порівняння здійснюється за фотознімками, які розрізають по умовній лінії та суміщають. Суміщення можна здійснювати за допомогою порівняльного мікроскопа (див. мал. 11) МСК-1, у полі якого суміщають сліди, що порівнюються.

Експерт оцінює результати порівняння. Якщо кількість ознак, що збігаються, утворює сукупність, достатню для визнан-

305

Роздіч 5. Сліди засобів вчинення злочину

ня ознаки неповторною, тобто індивідуальною, то робиться висновок про тотожність слідоутворюючого об'єкта. При цьому обов'язково пояснюються ознаки, що не збігаються. Результати дослідження експерт відображає в своєму висновку.

Мал. 85. Порівняння слідів ковзання шляхом суміщення:

а - монтажні кусачки, виявлені у підозрюваного; б - перекушений цвях з місця події; е - суміщення слідів (7 - на цвяху, 2 - експериментальний, нанесений кусачками)

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте поняття і розкрийте сутність видів знарядь вчинення злочину:

"знаряддя злому" ("злодійські інструменти"), інструменти і предмети.

2. Який механізм утворення слідів тиснення?

3. Який механізм утворення слідів ковзання? Назвіть деякі інструменти і види слідів ковзання.

4. Який механізм утворення слідів ковзання при зворотно-поступальному русі? Чи можливе ототожнення за слідами розпилювання-тертя?

5. При якому русі утворюються сліди свердлення і чи можлива ідентифікація за слідами свердлення?

6. Що таке протяжний слід і при якому русі він утворюється?

7. Розкажіть про засоби і способи фіксації слідів тиснення, ковзання, розпилювання-тертя, свердлення і обертання-кочення?

8. Що таке мікрооб'єкти і яка сучасна система їх класифікації?

9. Назвіть способи і засоби роботи з мікрооб'єктами на місці події злочину. Ю.Як зробити орієнтування для пошуку засобів скоєння злочину за його

слідом? Які види орієнтувань існують? 11. Розкрийте сутність методики ідентифікаційного дослідження слідів

знарядь скоєння злочинів.

306

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 22.6. Методика криміналістичного дослідження знарядь учинення злочинів та їх слідів - Кримминалистика
 3. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 4. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 5. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 6. 9.1. Поняття та класифікація техніко-криміналістичних методів - Кримминалистика
 7. 19.4. Дослідження і використання слідів запаху в практиці розслідування злочинів - Кримминалистика
 8. 22.4. Мікрооб´єкти та прийоми їх використання в розслідуванні злочинів - Кримминалистика
 9. 3.2. Криміналістична ідентифікація — окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 10. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 11. 5.3. Зв´язок криміналістики з іншими науками - Кримминалистика
 12. 6.3. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні - Кримминалистика
 13. 7.1. Предмет і завдання криміналістичної техніки - Кримминалистика
 14. 18.4. Основи методики дослідження і використання звукових слідів при розслідуванні злочинів - Кримминалистика
 15. 19.3. Робота зі слідами на місці події - Кримминалистика
 16. 22.2. Механізм утворення і види слідів знарядь вчинення злочину - Кримминалистика
 17. 22.3. Прийоми виявлення і фіксації слідів знарядь учинення злочинів - Кримминалистика
 18. 22.5. Прийоми одержання інформації для розшуку знарядь злому, інструментів і предметів за їх слідами - Кримминалистика
 19. 23.9. Дослідження матеріалів документів та засобів письма - Кримминалистика
 20. 24.6. Основи методики дослідження зброї і слідів пострілу - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: