Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
3.1. Ідентифікація в криміналістиці та інших галузях знань
Ідентифікація (від лат. — idenlifico) означає ототожнення, тобто встановлення тотожності об'єкта за певними ознаками, властивостями. Отже, ідентифікація — це процес дослідження, пізнання об'єкта і одержання якоїсь інформації для себе. Тому ідентифікацію можна інтерпретувати як форму пізнавальної діяльності, яка застосовується в різних галузях знань, в тому числі й кримінальному судочинстві при встановленні істини з кримінальної справи.

Методологічною основою ідентифікації' як форми пізнавальної діяльності є закони формальної логіки, передусім закони тотожності та категорії матеріалістичної діалектики.

Сутність закону тотожності полягає в тому, що будь-яка думка про речі в процесі даного міркування тотожна сама собі, скільки б разів вона не повторювалася, тобто сутність ідентифіїсації полягає у встановленні того ж самого у різних об'єктах або того ж самого об'єкта в його різних станах. Таким чином, закон тотожності відображає структуру міркування про що-небудь; доказування існування якогось факту, події, явища; встановлення різних станів об'єкта в теперішньому, минулому та майбутньому; визначення моментів часу.

У формальній логіці закон тотожності записують так: А - А, чи А є А, або "А -> А"; читається: "із А випливає А", чи "А імплі-фірує А", а також "А •= А". Читається: "А еквівалентне А", чи "А рівнозначне А". Відповідно до закону тотожності можна ідентифікувати широке коло матеріальних об'єктів, відносячи їх до відомих класів, видів, родів, груп. Наприклад, на місці події виявлений слід папілярного узору; спеціаліст, досліджуючи слід, установив, що це слід нашарування, вид узору петлевий, тобто він ідентифікував слід за механізмом утворення і побудови папілярного узору, відносячи його за виглядом до петлевого. Така іден-тифіїсація є початком будь-якої розумової діяльності при дослідженні об'єкта від загального до окремого. Тому вона зустрічається в різних науках: фізиці, біології, археології тощо. Так, у фізиці на підставі елементарних частинок ідентифіїсують конкретні

20

Глава З. Криміналістична ідентифікація і групифікація

RILUI елементів, наприклад частинка, яка спостигається, є плу-гонієм. У хімії за характером реакції' ідентифії<ують реагуючі речовини, а в археології за залишками матеріальної культури встановлюють відрізки часу, поб^т і культуру.

Отже, об'єктами ідентифікації' на підставі закону формально-логічної тотожності можуть бути як іїідивідуальні предмети, так і їх види, роди, групи, класії, а також обсяги рідких, сипких та газоподібних речовин, ділянки місцевості, події, явища і різні стани матеріальних об'єктів, відрізки та моменти часу.

У зв'язку з цим у деяких підручниках криміналістики поряд з поняттями "індивідуальна ідентифікація", "ідивідуальна тотожність" зустрічаються поняття явно некоректні — "групова ідентифікація", "групова тотожність".

Наведене свідчить, що ідентифікація як процес встановлення тотожності або збігу якихось ознак у різних об'єктах являє собою загальний (всезагальний) метод дослідження, теорія котрого грунтується на формальних законах логіки і сукупності логічних правил міркування (дослідження), у ході якого встановлюється тотожність.

А втім багато вчених продовжують відносити ідентифікацію до окремих методів науки криміналістики. Проте ще С.М. Потапов розглядав ідентифікацію як універсальний метод пізнання, який дає можливість ототожнювати різноманітні об'єкти матеріального світу, явища, події, різні стани об'єктів у теперішньому, минулому і майбутньому, дічянки простору, відрізки часу на всіх стадіях кримінального процесу.

Визнання ідентифікації загальнонауковим методом пізнання свідчить про досить розроблені методологічні основи криміналістики, оскільки перехід окремого методу на більш високий рівень загальності є підтвердженням тому.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 3.1. Ідентифікація в криміналістиці та інших галузях знань - Кримминалистика
 3. 2.1. Поняття і сутність криміналістичної методології - Кримминалистика
 4. 3.2. Криміналістична ідентифікація — окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 5. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 6. 12.4. Слідоутворення при хімічному і біологічному русі - Кримминалистика
 7. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 8. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 9. § 5. Локальні правові норми - Трудовое право
 10. § 3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку - Трудовое право
 11. Поняття, предмет і структура теорії держави і права - Теория государства и права
 12. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 13. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 14. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 15. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 16. Адвокатура Австралії - Адвокатское право
 17. Адвокатура України - Адвокатское право
 18. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 19. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 20. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: