Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
21.2. Класифікація засобів вчинення злочину
У трасології засоби вчинення злочину нерідко розуміють лише як тверді фізичні тіла (пристрої), які мають сталу зовнішню форму, що дозволяє здійснювати криміналістичну ідентифікацію за слідами-відображеннями. Оскільки слідоутворюювальними суб'єктами є лише об'єкти з усталеною зовнішньою формою, тобто відносно незмінювані (люди, тверді тіла, тварини), то класифікація, наприклад, об'єктів ідентифікації уявляється такою:

275

Розділ 5. Сліди засобів вчинення злочину

люди, предмети, трупи, тварини, а в трасології' — люди, знаряддя злому, зброя, транспортні засоби, тварини. Практична класифікація слідоутворювальних об'єктів здійснюється простим перерахуванням класу конкретно визначених предметів матеріального світу. При цьому сліди, як правило, називають за видом слідоут-ворювального предмета (слід розвідного ключа, лому, пилки, свердла, лапи тварини, пальця тощо).

У слідознавстві слідоутворювальними об'єктами є всі матеріальні тіла: тверді, сипкі, рідкі та газоподібні, а також фізичні явища.

Тому їх класифікація, очевидно, має бути іншою за деякими підставами, наприклад фізичною природою об'єкта, його властивостями і призначенням у механізмі злочинної діяльності. Отже, засоби вчинення злочину можна поділити: на пристосовані і непристосовані; тверді, сипкі, рідкі і газоподібні; визначені і неви-значені об'єкти. У слідознавстві не всі слідоутворювальні об'єкти можуть бути ідентифіковані за їх слідами-відображеннями. Для більшості об'єктів встановлюється лише їх групова належність. Тому підстави для класифікації мають бути змішаними. Відповідно до цього всі слідоутворювальні об'єкти поділяються на чотири класи: 1) знаряддя вчинення злочину; 2) зброя; 3) джерела підвищеної небезпеки; 4) сили і явища природи (мал. 69).

Засоби вчинення злочину

Знаряддя

Зброя

Джерела

підвищеної

небезпеки

Сили

та явища природи

Знаряддя -Вогне- -Транспортні -Вогонь

злому пальна засоби

Інструменти, ^Холодна -Механічні -Обвал

прилади пристрої:

верстати, Предмети машини '-Вода

-фізичні явища, електричний струм, випромінювання

-Сильнодіючі отруйні речовини

Мал.

69. Схема класифікації слідів вчинення злочину

Знаряддя вчинення злочину — це матеріальні предмети, які суб'єкт використовує під час скоєння злочину для досягнення поставленої мети. Ними можуть бути знаряддя праці, інструмен-

276

Глава 21. Засоби вчинення злочину та їх класифікація

ти і непристосовані для цілеспрямованої злочинної діяльності предмети.

Особливу групу складають пристосовані для вчинення злочину знаряддя, тобто "знаряддя праці" злочинця, які поділяють на знаряддя злому, інструменти і предмети.

Знаряддя злому. Щоб зламати будь-що, слід прикласти силу і здійснити певну роботу. Пристосування, які використовуються для цього, є знаряддями праці, якщо робота носить соціальне значущий характер. Коли ж злом є результатом протиправного злочинного діяння, говорити про знаряддя праці некоректно, оскільки ці знаряддя спеціально пристосовані не для трудової, а дчя злочинної діяльності. Тому їх називають знаряддями злому або знаряддями вчинення злочину. Вони характеризуються тим, що злочинець здобуває, виготовляє і застосовує їх для досягнення злочинного результату завжди навмисно. Такі знаряддя вчинення злочину ще на світанку криміналістики називали "злодійськими інструментами", тобто спеціально виготовленими або пристосованими знаряддями. До них відносили: відмички, ломики "фомка", "гусяча лапа", "клешня рака", "балерина", "уїсгіті", "пластир" (мал. 70). Знаряддям злому слід вважати й перероблені

'<-> 4,^'- -у

6 ^^ 7

1

Мал. 70. Деякі види знарядь злому - "злодійських інструментів":

/ - "фомка": 2 - "гусяча лапа"; 3 - "клешня рака"; 4 - "пластир";

5 - відмички; б ключ-болванка з припоєм; 7 - ключ-щітка; 8 - "уїсгіті";

9 - "балерина"; 10 - саморобний автоген

277

Розділ 5. Сліди засобів вчинення злочину

Мал. 71. Деякі види інструментів — знарядь праці

Мал. 72. Деякі види холодної зброї:

ударно-роздроблювальна (/ - палиця; 2 - булава; 3 - біта: 4 - дубинка;

5 - кистень; 6- бойова петля; 7,8 - нунчаки; 9,10 - кастети: І! - надолонник);

комбінована (12 - ніж-кастет): замаскована (ІЗ - тростина-зонт); колючо-різальна (14 - багнет; 15 - мисливський ніж; 16 - фінські ножі; 17 - кортик;

18 - кинджал; 19 - узбецький ніж "пичака"; 20 - туркменський ніж "клич")

278

Глава 21. Засоби вчинення злочину та їх класифікація

інструменти, наприклад заточену викрутку із загнутим кінцем для відмикання дверних замків, домкрат для віджимання дверей тощо.

Інструменти (приладдя) — це предмети заводського або кустарного виготовлення, призначені для використання їх як ручних знарядь праці в соціальній діяльності. За призначенням інструменти поділяють на слюсарні (молоток, зубило, пилка по металу, свердло, напилок, ножиці, пробійник), теслярські (сокира, пилка-ножівка, пилка поперечна), столярні (стамеска, долото, рубанок тощо), садові (садовий ніж, ножиці), шевські (шило, ніж, швайка). До інструментів праці слід віднести й креслярські приладдя, ручки, олівці для письмових робіт, а також засоби і матеріали для письма (папір, чорнила). До цієї ж групи інструментів треба включити штампи, печатки, нумератори, пломбувальні лещата, друкарські машинки, комп'ютери, принтери, ксерокси та іншу розмножувальну техніку, яку використовують для вчинення злочину (мал. 71). Предмети — тверді тіла, не пристосовані як знаряддя праці та інструменти, матеріальні предмети: камінь, палка, шматок металевої труби. До непристосованих предметів слід віднести й сипкі речовини, наприклад пісок, зерно, ошурки, тютюн; рідини — гас, бензин, кислоти, які нерідко використовуються для вчинення злочину. Головною ознакою предмета, що використовується як засіб скоєння злочину, є його непристосованість як знаряддя для здійснення будь-якої роботи. Тому предмети при вчиненні злочину використовуються, як правило, спонтанно, суб'єкт звичайно знаходить їх на місці вчинення злочину, наприклад підбирає камінь, щоб завдати удару.

Зброя — це засіб, пристосований і технічно придатний для нападу і захисту. Клас зброї поділяється на дві підгрупи: вогнепальну і холодну. Кожна підгрупа має свою внутрішню класифікацію. Так, вогнепальну зброю класифікують за такими підставами: цільове призначення, довжина ствола, швидкопальність, механізм заряджання, обробка каналу ствола, енергія пострілу тощо. Холодну зброю класифікують за різними підставами. Наприклад, за місцем виготовлення ії поділяють на заводську і кустарну (саморобну). Заводська зброя за призначенням поділяється на бойову, спортивну, мисливську; за конструкцією — на клинкову (ножі, кинджали, багнети, шаблі і т.п.,), ударно-роздроблювальну (кастет, булава, дрюк, биток, пернач, шестопер, палиця, кистень) і комбіновану, коли в одному пристрої поєднуються елементи клинкової і ударно-роздроблювальної зброї. Холодну

279

Розды 5. Сліди засобів вчинення злочину

зброю, наприклад ножі, розрізняють й за національною ознакою — фінський, узбецький, таджицький, бухарський, хівінський тощо (мал. 72).

Джерела підвищеної небезпеки — кримінальне-правове поняття, яке включає пристрої та механізми виробничого і побутового призначення, транспортні засоби, сильнодіючі, отруйні, легкозаймисті речовини і фізичні явища. Вони іноді використовуються як засоби вчинення злочинів.

Пристроями та механізмами виробничого і побутового призначення є верстати, машини різних класів, які неможливо перелічити — вони служать знаряддями праці у соціальних сферах діяльності. Побутові приладдя, пристрої (механічні, електричні, електромагнітні, термічні та ін.) використовуються для забезпечення особистих потреб людини, роботи на кухні, у пральні, взагалі у сфері побуту.

Тому вони, з одного боку, є предметами побуту, а з другого — знаряддями праці, оскільки будь-яке задоволення потреб є роботою. Пристрої та механізми виробничого і побутового призначення використовуються суб'єктом для вчинення злочину, стають засобами вчинення злочину, знаряддями злочинної діяльності. У системі механізму злочину вони відбивають себе і таким чином стають слідоутворюючими об'єктами, ототожнення яких є можливим, оскільки машини і механізми, пристрої та приладдя є відносно незмінними об'єктами, які мають сталу зовнішню форму.

Транспортні засоби є поширеним знаряддям вчинення злочину. В кримінальному аспекті до транспортних засобів відносять не тільки ті їх види, які названі у кримінальному законі як джерела підвищеної небезпеки і віднесені до знарядь вчинення злочину, а й інші види транспортних засобів, наприклад санний, гужовий, мускульний транспорт (вози, сани, велосипеди). Тому поняття транспортних засобів у криміналістиці є більш широким, ніж у кримінальному праві. Транспортні засоби'класифіку-ють за різними підставами: способом пересування (самохідний, несамохідний), побудовою ходової частини (колісний, гусеничний, полозовий). Існують й інші класифікації.

Сильнодіючі, отруйні та легкозаймисті речовини — це різновид джерел підвищеної небезпеки. Вони можуть бути твердими, рідкими, сипкими і газоподібними, наприклад стрихнін, сулема, синильна кислота, спирт, бензин, оксид вуглецю, природний газ, і в руках злочинця стають засобами скоєння злочину. Ці речовини використовуються суб'єктом майже завжди навмисно, таємно для потерпілого. При цьому суб'єкт розраховує одержати злочинний результат через деякий час, щоб забезпечити собі алібі.

280

Глава 21. Засоби вчинення злочину та їх класифікація

Сліди засобів отруйних і сильнодіючих речовин, як правило, неочевидні, і їх виявлення потребує допомоги фахівця, а іноді й розтину трупа і фізико-хімічних досліджень.

Фізичні явища (електричний струм, випромінювання) відносяться до засобів вчинення злочину, оскільки вони можуть застосовуватися у злочинній діяльності. Наприклад, високочастотними випромінюваннями можна вплинути на швидкість руху коня, який бере участь у скачках. Етектричний струм високої напруги і сили, підведений до робочого місця, може стати причиною короткого розряду через тіло людини в момент дотику нею до такого пристрою (оголених дротів, електричного струму, підведеного на масу верстата і т.п.). Фізичні явища відрізняються від інших знарядь злочину тим, що безпосередньо їх не можна назвати матеріальними об'єктами, оскільки вони не мають усталеної зовнішньої форми і не займають постійного місця у просторі. Це особливий стан матеріального тіла, його властивість, наприклад тіла, яке перебуває у коливальному русі і випромінює звукові хвилі, рентгенівські промені тощо. Тут слідоутворювальний об'єкт не контактує зі слідосприймальним, а прикладення сили і передача енергії взаємодії відбуваються дистанційно, причому на значній відстані. Злочини із застосуванням фізичних явищ найчастіше вчиняються навмисно, рідко — по необережності. Результати злочину настають, як правило, через деякий час. Для виявлення слідів впливу фізичних явищ потрібний фахівець.

Сили і явища природа іноді використовуються як засоби вчинення злочину. Наприклад, використовуючи вогонь, злочинець здійснює підпали, навмисно знищує майно. Злочинець може викликати обвали у горах, шахті, кар'єрі, схід лавин і таким чином здійснити злочин, який може бути навмисшм або необережним. Вода може бути використана для утворення повені, затоплення ліній метрополітену, шахт, тобто для вчинення злочину. Проте такі злочини зараз є рідким явищем.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке засоби скоєння злочину? Поясніть це прикладами.

2. Назвіть класи засобів скоєння злочину. Що таке знаряддя, зброя, джерела підвищеної небезпеки, сили і явища природи?

3. На які види поділяються знаряддя? Що входить у поняття "зброя"?

4. Які види джерел підвищеної небезпеки Ви знаєте?

5. Які види сил і явищ природи можуть бути засобами скоєння злочину?

281

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 21.2. Класифікація засобів вчинення злочину - Кримминалистика
 3. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 4. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 5. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 6. 11.4. Класифікація слідів злочину в криміналістиці - Кримминалистика
 7. 14.2. Механізм утворення слідів рук і ніг, їх класифікація - Кримминалистика
 8. 18.3. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів - Кримминалистика
 9. 22.1. Поняття і види знарядь учинення злочинів - Кримминалистика
 10. 22.4. Мікрооб´єкти та прийоми їх використання в розслідуванні злочинів - Кримминалистика
 11. 24.2. Поняття вогнепальної зброї та ´ц класифікація - Кримминалистика
 12. 24.7. Сліди холодної зброї та їх використання для одержання інформації щодо події злочину і злочинця - Кримминалистика
 13. 25.1. Транспортні засоби та їх сліди - Кримминалистика
 14. § 4. Види юридичних складів злочинів - Уголовное право
 15. § 2. Проблеми систематизації окремих проявів множинності злочинів - Уголовное право
 16. § 1. Система покарань, її ознаки та значення - Уголовное право
 17. § 3. Злочин і покарання за кримінальним правом іноземних дерхав - Уголовное право
 18. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 19. §1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ДРІБНИМ ХУЛІГАНСТВОМ - Административное право
 20. § 5. Докази і доказування в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс

Другие научные источники направления Кримминалистика: