Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
20.4. Сучасні технічні можливості інструментального розпинання і дослідження слідів пам'яті
Нервова система відбиває зовнішній світ, створюючи внутрішню модель зовнішнього середовища. Виявити контури цієї

265

Розділ 4. Сліди людини

моделі (сліду пам'яті) на даному рівні розвитку науки і техніки можна безпосереднім зондуванням кори головного мозку — вживленням електродів. Зрозуміло, цей метод дчя криміналістики непридатний. Він використовується в психіатричній практиці, за його допомогою встановлюють не слід пам'яті, тобто його локалізацію, а лише область головного мозку, відповідальну за пам'ять.

Інший шлях полягає в опосередкованому спостереженні та дослідженні зовнішніх проявів людини, пов'язаних з наявністю сліду пам'яті.

У фундаментальних працях І.М.

Сеченова, І.П. Павлова, О.Р. Лурія, Н.П. Бехтеревої, С.Д. Смирнова та інших учених встановлено, що внутрішнє відображення (слід пам'яті, уявний образ) пов'язано із зовнішнім емоційним проявом суб'єкта. Фізіологами вищої нервової діяльності доказано, що емоції досить повно інформують про внутрішнє переживання індивіда, дають певне забарвлення предметно-практичній діяльності та є найпростішою формою відбиття, пов'язаного з потребами людини і впливами навколишнього середовища. Емоція народжується безпосередньо сприйняттям, тому в одній і тій же ситуації різні люди в залежності від своєї емоційної сфери поводять себе по-різному. Все це свідчить про те, що зовнішнє відбиття пов'язане з внутрішнім та його проявом ззовні. Так, К. Прибрам писав, що "образ — це відбиття всередині організму його оточення, а пове-дінський акт — це відбиття в навколишньому середовищі того, що є усередині організму". Тому для виявлення сліду пам'яті треба інструментальними засобами об'єктивно фіксувати поведінсь-кі реакції людини, які є відбиттям сліду пам'яті.

Мова людини є зовнішнім відображенням внутрішнього образу, колись сприйнятого суб'єктом. Тому добровільне розкриття свідком суб'єктивного образу при допиті є найкоротшим шляхом виявлення сліду пам'яті та встановлення його семантики. Разом з тим фізіологами, акустиками, психологами і лінгвістами встановлено, що мова людини несе емоційне навантаження, яке корепюється з наявністю внутрішнього відбиття — слідами пам'яті. Звукову мову можна фіксувати і досліджувати фізичними методами і таким чином одержувати кількісну інформацію про наявність сліду пам'яті.

Німецькі вчені Г.

Ом і Г. Гельмгольц відкрили складну структуру мовного сигналу, що дало змогу використати математичний апарат для вирішення питань, пов'язаних з аналізом і синтезом мовних сигналів, встановити співвідношення між фактичними параметрами усної мови та її чуттєвим сприйняттям.

266

Глава 20. Сліди пам'ті людини

Спектральний опис інформативних ознак мови не є єдиним підходом до дослідження мови. Останнім часом широко застосовуються методи виділення акустичних параметрів із мовної хвилі або обмеженого (клепірованого) за рівнем сигналу. Найбільш інформативними є тимчасові співвідношення в мовному сигналі. У працях Г. Фанта, Д. Маркела, А.Х. Грея доказувалось, що тимчасові характеристики мовних сигналів є стійкими і не залежать від зовнішніх змін. Розроблена С.Ф. Жариковим та С.П. Мохнєвим методика ідентифікації людини за параметрами спектральних переходів зараз є найбільш практичною і перспективною для дослідження мовної інформації як в ідентифікаційних, так і в діагностичних цілях. Для її реалізації були створені вимірювально-обчислювальний комплекс і програмне забезпечення.

Таким чином, сучасні інструментальні засоби дослідження мови людини дають змогу найбільш об'єктивно діагностувати безконтактне сліди пам'яті і шляхом проведення фонетичної експертизи здійснювати розшук об'єктів, схованих злочинцем.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 20.4. Сучасні технічні можливості інструментального розпинання і дослідження слідів пам´яті - Кримминалистика
 3. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК - Кримминалистика
 4. 16.2. Види і характеристика властивостей-навиків людини - Кримминалистика
 5. 20.5. Деякі прийоми інструментального дослідження емоційної напруженості в оперативно-розшуковій та слідчій практиці - Кримминалистика
 6. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 7. 13.5. Збирання і використання джерел інформації про зовнішність людини для її розшуку і ототожнення - Кримминалистика
 8. 13.6. Особливості методики ототожнення людини - Кримминалистика
 9. 16.3. Прийоми дослідження слідів динамічних навиків для одержання криміналістичної інформації - Кримминалистика
 10. 18.3. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів - Кримминалистика
 11. 18.4. Основи методики дослідження і використання звукових слідів при розслідуванні злочинів - Кримминалистика
 12. § 2. Культурологія деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 13. § 4. Промова державного обвинувача - Риторика
 14. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 15. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 16. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 17. 3.7. Методика ідентифікації та групофікації - Кримминалистика
 18. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 19. 6.3. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні - Кримминалистика
 20. 8.1. Технічні засоби слідчого - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: