Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
2.4. Закони розвитку криміналістики
Криміналістика, як і будь-яка наука, розвивається на основі закономірностей розвитку природи і суспільства. Криміналістика є окремою наукою юридичного циклу, проте тісно пов'язана з юридичними науками, які здійснюють методологічну функцію в ії розвитку.

Закони розвитку науки взагалі поділяють на загальні та окремі. В криміналістичній методології до загальних законів відносять: закони об'єктивної необхідності, всезагальності, безперервності нагромадження знань, інтеграції та диференціації', взаємозв'язку науки і практики.

Розглянемо окремі закони для криміналістики, сформульовані Р.С.

Бєлкіним2.

Закон зв'язку та спадкоємності між концепціями, що існують і виникають. Нове завжди виникає на основі досвіду минулого. Наприклад, метод виявлення невидимих слідів пальців рук розчином перманганату калію розроблений на основі досвіду виявлення слідів розчином шнгідрину і алоксану. Метод ототожнення гладкоствольної зброї по слідах каналу ствола на дроті виник

' Див.: Методы экспертных криминалистических исследований: Сб. науч. тр. М..

1977.Вип.29. 2 Див: Белкин. Р.С. Общая теория советской криминалистики. Саратов, 1986. С. 178-

202.

18

Глава 2. Вчення про методи нсіуки криміналістики

внаслідок ІСНУЮЧИХ засобіїї і способів ідентифії<ашї нарізної зброї по с-цдах каналу ствола на снарядах.

Закон активного творчого пристосування сучасних досягнень науки до вирішення окремих завдань криміналістики. Цей закон А.І. Вцюсрг назвав законом криміналістичної трансформації. Він ( найбільш поширешім шляхом запровадження в практику прийомів та засобш з інших галузей знань і розробки окремих криміналістичних теорій. Так, багато окремих методів, що використовуються у фізиці, хімії, біології, кібернетиці та інших науках, було трансформовано в криміналістику і набуло специфічного зміст}' під впливом предмета дослідження.

Закон обумовленості криміналістичних рекомендацій потребами практики. Розробка нових методів і засоби} виявлення, дослідження та використання джерел криміналістичної інформації обумовлена потребами практики, соціальними умовами, що зміїїюються.

Наприклад, сучасна практика розкриття злочинів, пов'язаних із рекетом і хабарництвом, потребує розробки методів і засобіїі фіксації та дослідження звукових слідів, ідентифікації людини за його звуковим мовленням тощо.

Закон прискорення темпів розвитку криміналістичної науки в умовах науково-технічного прогресу. Розквіт науки — характерна риса сучасності. Особливо бурхливий розвиток одержали кібернетика, електроніка, молекулярна і атомна фізика, генетика та ш. Досягнення природничих наук опосередковуються в розробці методів окремих наук, в тому числі й кримшалістики. Так, останні досягнення генної інженерії дозволили розробити криміналістичну методику ідентифікації людини на генному рівні, коли для встановлення особи злочинця досить одного генома, мікрочастки біологічної тканини людини. Ця методика дослідження досить складна і поки що перебуває в стадії удосконалення і впровадження.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Розкрийте поняття "методологія". Що таке криміналістична методологія?

2. Дайте визначення узагальненого методу, загальних і окремих.

3. Що таке криміналістичний метод? Назвіть його.

4. Назвіть і розкрийте на прикладах закони розвитку науки криміналістики.

19

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 3. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 4. 2.1. Поняття і сутність криміналістичної методології - Кримминалистика
 5. 2.4. Закони розвитку криміналістики - Кримминалистика
 6. 3.2. Криміналістична ідентифікація — окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 7. 5.1. Криміналістика — юридична наука - Кримминалистика
 8. 13.1. Ознаки зовнішності людини та механізм їх відображення при вчиненні злочину - Кримминалистика
 9. 20.3. Виявлення і фіксація слідів пам´яті - Кримминалистика
 10. 20.5. Деякі прийоми інструментального дослідження емоційної напруженості в оперативно-розшуковій та слідчій практиці - Кримминалистика
 11. Теория государства и права Учебники по праву
 12. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 13. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 14. § 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права - Трудовое право
 15. § 7. Система трудового права України - Трудовое право
 16. § 1. Поняття основних принципів трудового права України - Трудовое право
 17. § 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин - Трудовое право
 18. § 3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю - Трудовое право
 19. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 20. § 2. Конституція України як основне джерело трудового права - Трудовое право

Другие научные источники направления Кримминалистика: