Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
18.3. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів
У трасології' звукові сліди відрізняються від традиційних низкою ознак, які створюють серйозні труднощі їх фіксації як в технічному, так і в тактичном}' відношенні. Динамічність (рухливість) і розсіювання (затухання) звуку потребують спеціальних прийомів і засобів для виявлення та фіксації звукових слідів.

Існують два способи фіксації звуку: органолептичний та технічний.

При органолептичному способі фіксації застосовуються біологічні приймачі — органи слуху людини. Відображений органом слуху слід звуку являє собою суб'єктивний образ — слід пам'яті, недоступний для стороннього спостерігача. Зафіксований органолептичне звуковий слід може бути використаний в опера-тивно-розшуковій діяльності дтя оперативного впізнання по звуковій мові або в ході слідчої дії — пред'явленні для пізнавання людини по ії мові. Для фіксації звукових слідів бажано, щоб були вибрані найбільш близькі до джерела звуків точки, а також, щоб не було перешкод на шляху розповсюдження звуку. При сприйманні звукового сліду, який розповсюджується по твердому предмету, необхідно прикласти вухо до цього предмета, наприклад рейки, щоб почути звук потягу, який наближається, коли в повітрі його ще не чути. Оскільки звукова хвиля розсіюється і поступово затухає, приймач треба розмістити в такій точці, де сила звуку не нижче порога чутливості слуху людини. Для встановлення достовірності показань свідків-очевидців щодо сприймання конкретної звукової інформації звичайно проводять слідчий експеримент, хоча дані обставини можна встановити й технічним шляхом.

При технічному способі фіксації (звукозапис на звуконосій для створення фонограм) застосовують різні пристрої, які називають звукозаписуючою апаратурою, а для відтворення звукової фонограми використовують звуковідтворюючу апаратуру.

Останнім часом набули поширення касетні магнітофони, особливо портативні, які працюють за системою "Компакт-касета" (МК-60), типу "Супутник", "Легенда", "Протон", "Спринт", "Малахіт", "Panasonic".

У слідчій та оперативній практиці з успіхом застосовуються мінімагнітофони — кишенькові диктофони, які працюють за системою "Мікрокасета Національ-Олімпік" (мал. 61,6). Зараз найбільш поширеними диктофонами є "Sony — VOR", "Panasonic", "Perlcorder" (мал. 62).

237

Розділ 4. Сліди людини

Сутність звукозапису полягає в тому, що звуковий слід, взаємодіючи з технічним пристроєм (магнітофоном, диктофоном), викликає в його приймачі синхронні джерелу звуку коливання, які різними методами перетворюються в енергетичні сигнали, котрі закріплюються на матеріальному носії (магнітній стрічці, немагнітних матеріалах). За способом перетворення і закріплення енергетичних сигналів звукозапис поділяють на механічний І, магнітний 4, та оптичний 2 (див. мал. 61).

2 -VSA^^I^—Л^А^

-W. -» » •» / ^ ^^ ^^ f^^ * 'k,

K^^<

Національ

Намагніченість a

Мал. 61. Види звукових доріжок:

а - засоби запису (/ - аналоговий механічний запис на грамплатівці;

2 - аналоговий фотозапис на фотоматеріалі; 3 - цифровий запис за системою "Компакт-диск"; 4 - магнітний запис на магнітному матеріалі);

б - касети МК і "Національ"

Механічний звукозапис здійснюється складними технічними пристроями, які перетворюють механічні коливання одного середовища (газоподібного) в зміни іншого — об'ємні сліди на пластичному, металевому носії (диску). Відтворення здійснюється аналогічними пристроями (патефонами, електрофонами).

Магнітний запис заснований на явищі залишкового намагнічування носія, який рухається поблизу змінюваного магнітного поля записуючої головки. Для магнітного запису як носії використовуються магнітна стрічка, стальний дріт, магнітні диски, барабани тощо Магнітна стрічка має синтетичну, лавсанову основу, на яку нанесений тонкий магнітний шар.

238

Глава 18. Сліди звуку (криміналістична акустика)

Оптичний запис має кілька аналогів. Його сутність полягає в тому, що механічний звуковий сигнал перетворюють в оптичний, який спеціальний пристрій фіксує на звуконосій.

Наведені системи запису є аналоговими, тобто пишуть неперервний сигнал, тому запис має багато недоліків.

Останнім досягненням у техніці звукозапису є винахід цифрового запису за системою "Компакт-диск" (1982р., фірма "Philips-Sony").

Мал. 62. Сучасні мінідиктофони (магнітофони), що працюють на мікрокасеті типу "Національ":

а - "SonyVOR"; б - "Panasonic"; в - "Perlcorder-802"

Цифровий запис перетворює цифровий сигнал у дискретний і після обробки записує його цифровим кодом 3 (див. мал. 61). Цей запис є більш високоякісним, ніж звичайна касета МК. Проте портативних цифрових магнітофонів ще немає. Складна техніка цифрового запису поки що використовується в радіомовленні, науці, побуті.

Магнітна стрічка (плівка, дискета) без запису звукових сигналів називається магнітним звуконосієм. Якщо на носії є запис звукових сигналів, то такий звуконосій іменують сиг-налограмою. Коли ж на носії записано мову людини або звукове середовище місця події, магнітний носій частіше за все називають фонограмою '.

У криміналістичній літературі та деяких нормативних актах, наприклад законах України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", фонограми і апаратура називаються матеріалами звукозапису і відеозапису. Це с виправданим на стадії впровадження в кримінальне законодавство звукових слідів як джерел доказів.

239

Розділ 4. Сліди людини

Сучасні магнітофони — це складні технічні пристрої, які мають найтонші механічні вузли та найскладнішу електронну базу. Існує кілька класифікацій магнітофонів: за цільовим призначенням, способом запис}', видом запису, габаритними розмірами та ін. За цільовим призначенням вони поділяються на студійні, побутові, репортерські, спеціальні та диктофони (М.В. Гітліс). У слідчій практиці застосовуються побутові та спеціальні магнітофони, які доцільно розділити на котушкові ("Маяк", "Днєпр", "Комета", "Марс"); такі, які здійснюють запис на магнітну стрічку в котушці; компакт-касетні. Майже уся сучасна звукозаписуюча апаратура здійснює звукозапис на стандартну закриту касету МК (МС) і спеціальні касети типу "Nacional", "Olimpik" (див. мал. 61,6). Ширина носія для обох систем запису — 3,81 мм.

Технічні й тактичні особливості звукозапису в слідчій та оперативній практиці. У слідчій практиці звукозапис здійснюють головним чином на стадії попереднього слідства. При цьому з боку тактики можуть виникати такі ситуації:

1) джерело звуку відоме, і слідчий може керувати ним (наприклад, запис слідчих дій допиту, пред'явлення для впізнання, перевірки показань на місці та ін.);

2) джерело звуку відоме, але слідчий не може керувати ним (наприклад, запис явищ природи: грому, прибою, вуличного шуму, скрипу гальм транспортних засобів, що зіткнулися, та ін.);

3) джерело звуку невідоме, і ним не можна керувати (наприклад, запис подо злочину, підготовчих дій злочинця або діяльності щодо приховування слідів злочину, виробничих процесів, які здійснюються в екстремальних умовах, переговорів екіпажів транспортних засобів з диспетчерами та ін.).

Тактичні прийоми у кожному випадку є різними. У першому випадку, коли джерелом звуку можна керувати, слідчий обирає місце запису звуку найчастіше за місцем провадження слідчої Дії-Приміщення має бути відносно ізольованим від сторонніх шумів. Попередньо слід обрати місце розташування джерела звуку і приймача, спробувати запис. Якщо запис здійснюється в процесі руху джерела, то звичайно використовується мікрофон на краватці або радіомікрофон, коли відстань від джерела велика.

Так, при одержанні експериментальних зразків звукового середовища обстановки на місці події в деревообробному цеху слід пройти з мікрофоном по цеху, приблизно повторюючи шлях злочинця. При цьому треба переконатися, що в цеху працюють ті

240

Глава 18. Сліди звуку (криміналістична акустика)

ж верстати, які працювали в момент події злочину, звукове середовище якого записане на фонограмі, що досліджується. У разі запису звуку в умовах керування його джерелом не рекомендується пропонувати допитуваному читати протокольний запис перед мікрофоном.

Запис керованого джерела звуку має бути суцільним. Разом з тим для пред'явлення в суд може бути виготовлена вибіркова фонограма. При цьому суцільну фонограму слід зберігати в наглядовому судочинстві, щоб суд мав змогу витребувати ії у будь-який час.

Запис в ситуації, коли слідчий не може керувати джерелом звукових слідів, найчастіше здійснюється в ході оперативно-розшукових заходів. Він проводиться в двох режимах: черговому і порогово-очікувальному і. Оскільки невідомо, де, в якій ситуації виникне джерело звуку і чи буде воно генерувати звукові сліди, практично доводиться "ловити" їх, "полювати" на них з диктофоном.

Для запису в черговому режимі приймач поміщають у місце Імовірного виникнення джерела (на робочому місці, в жилому приміщенні, де збираються підозрювані, місці, де припускається можливість вчинення злочину — крадіжки, злому перешкоди і т.п.). Магнітофон вмикають, і ведеться суцільний запис до закінчення стрічки і зняття пристрою. Можливий інший спосіб: магнітофон вмикають дистанційно, наприклад, на час роботи в офісі, а вночі виключають. При суцільному запису фіксують усі звукові сліди в межах чутливості пристрою. Саме так випадково було записано звукове середовище на місці вбивства президента США Дж.Кеннеді в Далласі. На одному з мотоциклів поліцейського ескорту випадково виявилася радіостанція, включена в черговий режим, сигнали якої автоматично передавалися і записувалися в поліцейському управлінні міста. У подальшому завдяки фонограмі було встановлено кількість пострілів, зроблених у президента, і порядок розташування осіб, які стріляли, на місці події.

У ситуаціях, що не терплять зволікання, коли джерело звуку виникає раптово, наприклад при узнаванні і затриманні злочинця, який розшукується, попередженні хуліганства, доставлены затриманого хулігана в чергову частин}' або пункт охорони громадського порядку, запис ведеться в черговому режимі. Відомо, які протиправні дії вчиняють затримані (лихословлять, ображають, чинять опір), тому такі сцени співпрацівник кримінального

' У черговому режимі запис здіиснюсіься безперервно, а в порогово-очікувальному — фрагментарно, коли потужність сигналу перевищує потужність порогочутгевос-ті приймача. Апарат вмикається і вимикається автоматично.

241

Розділ 4. Сліди людини

розшуку, дільничний інспектор обов'язково повинні записати на диктофон, увімкнути його, як тільки виникне подібна ситуація. Така фонограма є важливим доказом, що спростовує неправдиві свідчення затриманого про те, що його били, застосовували незаконні методи затримання, що він не лихословив і не чинив опору. Фонограма при протокольній формі провадження — важливе джерело доказової інформації. У зв'язку з цим патрульно-постові наряди повинні мати звукозаписувальну техніку, що дозволить уникнуть незаконних дій службових осіб під час попередження і профілактики правопорушень, обмови робітників органів дізнання.

Сучасні технічні засоби дають змогу здійснювати запис звукової інформації з телефонного тракта, теле- і радіосистем як контактно — підключенням до них, так і дистанційно — шляхом зняття звукових коливань з різних об'єктів (віконного скла, тонких стінних перегородок, працюючих агрегатів та ін.). Такі операції здійснюють органи дізнання на підставі постанови, санкціонованої прокурором.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 18.3. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів - Кримминалистика
 3. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 4. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 5. 20.5. Деякі прийоми інструментального дослідження емоційної напруженості в оперативно-розшуковій та слідчій практиці - Кримминалистика
 6. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 7. 9.2. Методи польової криміналістики - Кримминалистика
 8. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 9. 2.3. Класифікація методів криміналістики - Кримминалистика
 10. 6.3. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні - Кримминалистика
 11. 7.1. Предмет і завдання криміналістичної техніки - Кримминалистика
 12. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 13. 8.5. Технічні засоби суду та криміналістичної профілактики злочинів - Кримминалистика
 14. 10.2. Загальні положення щодо збирання криміналістичної інформації технічними засобами - Кримминалистика
 15. 13.1. Ознаки зовнішності людини та механізм їх відображення при вчиненні злочину - Кримминалистика
 16. 13.5. Збирання і використання джерел інформації про зовнішність людини для її розшуку і ототожнення - Кримминалистика
 17. 14.3. Методи і технічні засоби виявлення та фіксації слідів рук і ніг - Кримминалистика
 18. 16.2. Види і характеристика властивостей-навиків людини - Кримминалистика
 19. 18.4. Основи методики дослідження і використання звукових слідів при розслідуванні злочинів - Кримминалистика
 20. 19.3. Робота зі слідами на місці події - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: