Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
17.4. Підготовка матеріалу для криміналістичного експертного дослідження письма
При призначенні судової експертизи слідчий (суд), орган дізнання надсилає в експертну установу або експерту такі документи: а) постанову, ухвалу про призначення експертизи;

б) документи, рукописи та інші матеріали, в яких є письмо, що досліджується; в) зразки письма; г) деякі матеріали справи, де містяться відомості щодо можливого автора і виконавця, а також документи стосовно умов виконання документів, які досліджуються.

Письмо — це матеріальне відображення інтелектуальних і письмових навиків. Криміналістичне дослідження таких слідів-навиків здійснюється в рамках двох видів судових експертиз:

авторознавчої та судової.

Авторознавство є новім напрямком у криміналістичному дослідженні письма, письмової мови, наукові основи якого були розроблені С.М. Вулом, В.Ф. Орловою, Л.Є. Ароцкером. Харківською школою криміналістів-почеркознавців і авторознавців керував проф. В.П. Колмаков.

Судове почеркознавство є найбільш розробленім видом дослідження письмово-рухових навиків, які відображуються у письмі. У його витоків стояли Є.Ф. Буринський, С.М. Потапов, A.I. Вінберг, О.М.

Агушевич, В.Ф. Орлова, С.0. Цепинюк, В.В. Липовський, І.М. Можар, В.Г. Груздкова та ін.

Об'єктами авторознавчої експертизи є рукописи, різні документи, одержані розмножувальною технікою, фотокопії, сиг-налограми. Експертиза вирішує два завдання: встановлення тотожності автора конкретного документа; встановлення фактів иеіденти4)іканійного характеру, наприклад соціально-біографічного портрета автора анонімного документа, його статі, віку, професії тощо.

Для авторознавчої експертизи пред'являють: а) документи, що досліджуються, в яких є достатня кількість тексту; б) вільні та експериментальні зразки.

Вільні зразки мають бути виконані особою до порушення кримінальної справи. Тому їх одержують у ході вилучення, витребування або обшуку. За змістом це мають бути тексти, схожі з досліджуванім, наприклад робочі документи, які за часом збігаються з досліджуваним.

229

Розділ 4. Сліди людини

Експериментальними зразками є док'менти, одержані слідчими на попередньому слідстві відповідно до ст. 199 КПК і методичних вказівок '.

Вільні зразки для авторознавчої експертизи за кількістю мають бути значно більшими за досліджувані. Як експериментальні зразки можна використовувати рукописні та друковані документи, виконані особою самостійно, поза кабінетом слідчого, наприклад ділові документи, щоденники, скарги та ін.

Для відбирання експериментальних зразків слідчий у своєму кабінеті звичайно пропонує особі написати "твір" на певну тему. Особа може сама вибрати її. При цьому "твір" повинен складати не менше трьох сторінок. Не рекомендується диктувати текст, як це іноді трапляється з метою відбору експериментальних зразків дчя почеркознавчої експертизи. Якщо досліджуваний документ є фонограмою звукової мови, то вільні та експериментальні зразки, крім письмових і друкованих зразків-документів, мають містити фонограми запису вільної мови обвинуваченого.

Для почеркознавчої експертизи зразки відбирають у відповідності з видом почеркового матеріалу, що досліджується (рукописний текст, підпис, цифрове, стилізоване письмо). Вільні зразки мають якомога більше містити саме того виду тексту, який підлягає дослідженню. Проте це не означає, що зміст зразка має бути таким же, як і у документі, що досліджується. Наприклад, при дослідженні цифрового письма у вільних зразках має переважати цифрове письмо (бухгалтерські документи), а в експериментальних — лише цифровий текст.

Рухові навики відображаються не тільки в письмі, а й у підпису, оскільки при виконанні підпису ступінь автоматизації почерку значно вищий, ніж при виконанні рукопису. Останнє є підставою для ідентифікації людини за його підписом. Злочинець може змінити власний підпис або підписатися від імені іншої особи. Підготовка зразків у цьому вилажу має свої особливості:

коли дослідженню підлягають зразки підписів, виконаних злочинцем від імені інипіх осіб (вигаданих або реально існуючих), вони мають включати такі документи:

- вільні зразки почерку особи, яка ідентифікується, тобто підроблювача;

- вільні зразки підпису особи, яка ідентифікується;

- експериментальні зразки почерку особи, яка ідентифікується, у вигляді написання слів, які позначають підроблені підписи;

' Див.: Інструкція щодо організації провадження судових експертиз в науково-дослідних установах Міністерства юстиції України. К.. 1988.

230

Глава 17. Сліди навиків письма

(Наприклад, Сидоров підробив підпис від імені Кузькіна. Для відбору експериментальних зразків почерку слід запропонувати Сидорову написати текст, в якому зустрічаються слова "Кузькін", "Кузьма", "Кузьмінки" та ін.

При цьому не можна показувати йому підпис Кузькіна і тим більше пропонувати підписатися за Кузькіна.)

- вільні та експериментальні зразки підписів осіб, від імені яких підроблені підписи. (Зрозуміло, це не завжди можливо, наприклад у разі вигаданих осіб, коли вони не працюють у даній організації і не мають доступу до документів, що досліджуються. У подібних випадках слідчий повідомляє експерта, що прізвища таких осіб, наприклад, у платіжній відомості є вигаданими.)

Для почеркознавчого дослідження стилізованого письма зразки слід готувати з урахуванням змісту тексту документа, що досліджується.

Злочинець заявив, що він не вміє писати друкованими літерами. Тоді слідчий з метою відбору експериментальних зразків запропонував йому накреслити пристрій, креслення якого він виконував за родом занять. Злочинець, захопившись роботою, попрохав туш та креслярське перо і протягом усього дня креслив пристрій, при цьому він робив надписи друкарськими літерами. Таким чином були одержані зразки друкованими літерами.

Підготовлені для дослідження зразки повинні відповідати певним критеріям:

1) безсумнівність походження, тому вони мають бути засвідчені слідчим, іноді їх джерелом;

2) достатність, тобто бути за обсягом не менше рекомендованих зазначеною інструкцією;

3) зіставленість, тобто мати такі фрагменти рукописного тексту, слова, речення, сполучення літер, які спостерігаються в досліджуваному тексті;

4) зіставленість засобів і умов письма, тобто бути виконаними приладдями дтя письма в схожих умовах (а іноді й у таких же), на подібних матеріалах. Не можна подавати зразки на папері, якщо текст, що досліджується, виконаний на фанері, вертикальній стіні. У цьому випадку зразки одержують на вертикальному об'єкті, а потім фотографують і подають знімки.

231

Розділ 4. Сліди люОини

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть: у яких трьох аспектах досліджують письмо.

2. Дайте визначення почерку. Що лежить в основі навиків письма?

3. Назвіть і розкрийте зміст загальних ознак письма.

4. Що таке окремі ознаки письмової мови? Назвіть їх.

5. Назвіть загальні ознаки почерку.

6. Дайте визначення окремих ознак почерку і назвіть їх.

7. Охарактеризуйте методику криміналістичного дослідження письма.

8. Що таке розшукова таблиця і для чого вона необхідна?

9. Які матеріали необхідні для проведення криміналістичного дослідження письма?

10.Назвіть види криміналістичного дослідження письма.

11. Що таке вільні та експериментальні зразки письма?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 17.4. Підготовка матеріалу для криміналістичного експертного дослідження письма - Кримминалистика
 3. 17.3. Методика криміналістичного дослідження - Кримминалистика
 4. 8.5. Технічні засоби суду та криміналістичної профілактики злочинів - Кримминалистика
 5. 23.9. Дослідження матеріалів документів та засобів письма - Кримминалистика
 6. § 4. Засоби доказування Пояснення сторін і третіх осіб - Гражданский процесс
 7. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 8. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 9. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 10. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 11. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 12. 6.3. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні - Кримминалистика
 13. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 14. 19.3. Робота зі слідами на місці події - Кримминалистика
 15. 19.4. Дослідження і використання слідів запаху в практиці розслідування злочинів - Кримминалистика
 16. 22.6. Методика криміналістичного дослідження знарядь учинення злочинів та їх слідів - Кримминалистика
 17. 23.6. Дослідження відбитків печаток і штампів - Кримминалистика
 18. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 19. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 20. § 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку - Экологическое право

Другие научные источники направления Кримминалистика: