Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
2.2. Криміналістичні методи
Вчення про метода науки криміналістики зараз інтерпретується як окрема теорія, котра виконує пізнавальну функцію, тобто є окремою методологією. До цього часу криміналістична методологія перебувала в стадії формування і становлення. Тому в науковій і навчальній літературі ведуться дискусії' з приводу її основних понять: методу, ознак, властивостей, видів методів та їх класифікації'.
Будь-яка наука має свій предмет дослідження, а отже, свої метода і засоби, вчення про які і становить її методологію.

Поняття криміналістичного методу, його структури і класифікації тлумачаться по-різному. Так, деякі вчені визначають криміналістичний метод як "спосіб", "підхід", "алгоритм" або як систему правил і рекомендацій, і це справедливо, бо відображає різні сторони і функції одного й того ж поняття — метод.

Криміналістичний метод — це окрема теорія, яка відображає об'єктивні закономірності, принципи та прийоми, котрі дають змогу здійснювати теоретичну і предметно-перетворювальну діяльність щодо збирання та дослідження криміналістичної інформації.

15

І-'илю 1. Методологія науки криміналістики

У сгртстрному плані конкретний метод — ие не тільки система натово обгрунтованих прийомів і рекомендацій. Він як теорія відображає пізнані об'єктивні закономірності конкретної науки, а отже, включає в струтлуру технічні засоби. Наприклад, індивідуальність побудови капілярних узорів на поверхні долоні людини є об'єктивною закономірністю. На її основі розроблені метод дактилоскопічної індексації, методи побудови класифікаційних систем папілярних узорів пальців рук. Разом з тим закономірність — це не метод, а тільки об'єктивна сторона, яка відображає його сутність. Розроблені на її основі рекомендації та прийоми в сукупності утворюють криміналістичний метод.

Таким чином, метод відображає єдність двох сторін — об'єктивної та суб'єктивної, а у сукупності вони утворюють науковий криміналістичний метод. Звідси метод є еврістичним, відображає об'єктивну закономірність під кутом зору суб'єкта, який використовує цей метод дтя практичної діяльності.

Тому практичний метод може варіювати в залежності від суб'єкта, повноти і об'єктивності застосованих засобів, прийомів і рекомендацій, які становлять його сутність. У зв'язку з цим на практиці трапляються випадки хибних результатів при застосуванні одного й того ж методу дослідження. Ось чому оцінюючи результати дослідження, слід ураховувати суб'єктивний чинник.

Усі криміналістичні методи реалізуються в рамках кримінально-процесуального закону, який для криміналістики є сукупністю певних заборон: процесуальних, технічних та морально-етичних.

Поряд з поняттям "криміналістичний метод" у тактиці та методиці широко застосовуються поняття "прийом" та "спосіб", наприклад, прийоми допиту, огляду місця події, створення неврахованих залишків матеріальних цінностей та коштів, спосіб убивства, розкрадання тощо. І тут прийоми і спосіб розуміють як практичний шлях реалізації певних теоретичних знань. Тому інтерпретація наукового методу як прийому або способу дослідження уявляється справедливою і такою, що образно відображує сутність методу як теорії.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 2.2. Криміналістичні методи - Кримминалистика
 2. 2.3. Класифікація методів криміналістики - Кримминалистика
 3. 5.3. Зв´язок криміналістики з іншими науками - Кримминалистика
 4. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 5. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 6. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 7. ПЕРЕДМОВА - Кримминалистика
 8. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 9. 2.4. Закони розвитку криміналістики - Кримминалистика
 10. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 11. 6.2. Виникнення криміналістики в Україні - Кримминалистика
 12. 6.3. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні - Кримминалистика
 13. 7.1. Предмет і завдання криміналістичної техніки - Кримминалистика
 14. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 15. 8.1. Технічні засоби слідчого - Кримминалистика
 16. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 17. 8.4. Технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерел криміналістичної інформації (експертна техніка) - Кримминалистика
 18. 8.5. Технічні засоби суду та криміналістичної профілактики злочинів - Кримминалистика
 19. 9.1. Поняття та класифікація техніко-криміналістичних методів - Кримминалистика
 20. 9.2. Методи польової криміналістики - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: