Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
2.1. Поняття і сутність криміналістичної методології
Методологія — двоєдине філософське поняття. З одного боку, це вчення про метода пізнання і перетворення дійсності, принципи організації пізнавальної та практико-перетворювальної діяльності, а з другого — сукупність методів, прийомів і засобів досліджень, які застосовуються у будь-якій науці'. Тому методологія інтерпретується як вчення про методи пізнання взагалі та методи і засоби дослідження в кожній конкретній науці.
Отже, методологія науки криміналістики є вченням про спеціальні метода і засоби збирання та дослідження об'єктів реальної дійсності, віднесених до предмета науки криміналістики.

Методи пізнання і перетворення дійсності нерідко поділяють на два рівні: теоретичний та емпіричний. Методи теоретичного рівня відображують найбільш загальні закони пізнання і розвитку природи та суспільства — це матеріалістична діалектика, теорія пізнання, логіка, закони соціально-економічного розвитку та закони фундаментальних природничих наук, які відображають матеріальну картину світу. Вони не підмінюють методів емпіричного рівня, таких, як спостереження, порівняння, експеримент та ін., а виступають лише орієнтиром для ефективного підходу до вибору засобів і методів практичного пізнання та дослідження.

Крім поділу методів за рівнями дослідження на теоретичні та практичні, їх класифікують за такою ознакою, як загальність застосування: всезагальний, загальні та окремі (спеціальні).

Всезагальним методом є матеріалістична діалектика, сутність якої полягає у вивченні предметів і явищ дійсності в русі, зміні, розвитку, взаємозв'язку і взаємообумовленості.

Застосування всезагального методу пізнання в теорії та практиці взагалі, в правоохоронній діяльності зокрема для суб'єктів практичної діяльності означає: а) визнання всезагальності відображення як реальної можливості пізнання будь-яких подій та їх взаємодій при розслідуванні і попередженні злочинів; б)

' Див.: Укр. Сов. Энциклопедия. К.,1981. Т.6. С.444; Философский словарь, 5-е изд. М., 1986.С.278.

14

Глава 2. Вчення про методи науки крішіналіспіики

цілеспрямоване застосування категорій діалектичного матеріалізму і логіки для забезпечення всебічності та повноти дослідження;

в) дослідження об'єктів у взаємозв'язку, виникненні, розвитку та знищенні; г) розвиток і впровадження в практику судової та слідчої діяльності нових методів і засобів збирання, дослідження доказів; д) широке використання слідчої та судової практики як критерію істинності зібраних і пізнаних доказів; е) оцінку зібраної інформації та формування висновків на підставі конституційних принципів законності в правовій державі.

Загальні (загальнонаукові) метода — це метода, які використовуються в усіх науках та галузях практичної діяльності, в тому числі в криміналістиці: спостереження, порівняння, опис, вимірювання, експеримент, математичні, кібернетичні метода.

Деякі вчені до числа загальних методів відносять логічні прийоми мислення: аналіз і синтез, аналогію і гіпотезу, індукцію і дедукцію, абстрагування й ідентифікацію.

Окремі (спеціальні) методи використовуються для пізнання і дослідження об'єктів, явищ, подій та фактів, які складають предмет конкретної науки. Тому такі методи, зважаючи на галузь знань, називають, наприклад, соціологічними, кримінологічними, криміналістичними, фізичними, хімічними та ін.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 3. Список використаної літератури - Теория государства и права
 4. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 5. 2.1. Поняття і сутність криміналістичної методології - Кримминалистика
 6. 2.2. Криміналістичні методи - Кримминалистика
 7. 2.3. Класифікація методів криміналістики - Кримминалистика
 8. 3.6. Групофікація як окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 9. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 10. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 11. 8.5. Технічні засоби суду та криміналістичної профілактики злочинів - Кримминалистика
 12. 9.1. Поняття та класифікація техніко-криміналістичних методів - Кримминалистика
 13. 9.3. Методи лабораторної криміналістики - Кримминалистика
 14. 10.1. Поняття і сутність правових основ одержання інформації технічними засобами - Кримминалистика
 15. 10.2. Загальні положення щодо збирання криміналістичної інформації технічними засобами - Кримминалистика
 16. § 2. Методи дослідження науки цивільного права - Гражданское право
 17. Кримминалистика Учебники по праву
 18. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 19. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право
 20. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Кримминалистика: