Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
12.2. Слідоутворення при механічному русі
Механічний рух — являє собою переміщення тіл у просторі відносно одне одного. Він є одним з найпоширеніших, а його сліди лежать немов би на noaqixm, оскільки вони у більшості своїй є видимими, найбільш різноманітними за формою і механізмом утворення. Це сліди тиснення, ковзання, розпилу-тертя, свердлення і обертання-кочення, в основі механізму утворення яких лежать форми механічного руху: прямолінійна, прямолінійно-поступальна, зворотно-поступальна, обертально-поступальна, обертання-кочення (мал. 24). Розглянемо їх .

Гірямолішіпіиіі рух — це рух взаємодіючих об'єктів або одного з них по одній лінії, тобто перпендикулярно один до одного (мал. 25). Слідоутворюючий об'єкт (молоток, "фомка", бойок у зброї, зуби при надкусі) рухається прямолінійно і в місці слідового контакту утворюється вм'ятина — об'ємний слід.

Механізм утворення слідів однаковий (формування, руйнування, перерозподіл) і залежить від фізичних властивостей слідосприймаючого предмета.

127

Розділ 3. Кримінальне слідознавство

Об'ємний слід є конформним слідоутворюючій частині знаряддя, тобто опуклості відповідає вм'ятина, а заглибленню — виступ у сліді, що дає змогу моделювати слідоутворюючу частину знаряддя і ототожнювати його.

Мал. 24. Види механічного руху при слідоутворенні:

/ - прямолінійний; 2 - прямолінійно-поступальний; 3 - зворотнопоступальний; 4 — обертально-поступальний; 5 — обертання-кочення

Мал. 25. Утворення слідів тиснення при прямолінійному русі в різних ситуаціях слідоутворення:

а - удар, віджимання; б - удар бойка при пострілі;

в - зіткнення з перешкодою; г - нанесення відбитку перчатки:

д - утворення сліду взуття

При прямолінійно-поступальному русі на слідоутворюю-чий об'єкт діють дві механічні сили: одна спрямована перпендикулярно, а друга — паралельно слідосприймаючому об'єкту. Внаслідок цього слідоутворюючий об'єкт під дією двох сил

128

Глава 12. Теоретичні основи слідоутворення

(мал. 26) рухається по результуючій (діагоналі п'ятикутника), спрямованій під деяким кутом до слідосприй-маючої поверхні, і утворює на ній лінійний слід ковзання. Він може бути об'ємним, площинним, забарвленим, слідом нашарування і відшарування — усе це визначається фізичними властивостями взаємодіючих об'єктів.

Мал. 26. Механізм слідоутворення при прямолінійно-поступальному русі:

я - слідоутворюючий об'єкт;

б - сліди ковзання

Зворотно-поступальний рух характеризується тим, що слідоутворюючий об'єкт під дією двох сил здійснює коливальний рух паралельно слідосприймаючому. Якщо на його слідоутворюючій грані є різці (зубці пили), то утворюються сліди розпилу. Оскільки при розпилі у слідоутворенні бере участь кожна ріжуча грань - - лінія зуба, остільки сліди розпилу, які залишаються на поверхні розпиленого об'єкта, є непридатними для ідентифікації' пили, бо кожний наступний різець зуба знищує, слід попереднього (мал. 27). Якщо коливальний рух здійснює гладенький об'єкт, то на слідосприй-маючому об'єкті утворюється слід тертя. Це площинний слід, утворений перемінним рухом слідоутворюючого об'єкта. Зміна напрямку руху змінює кожний попередній слід, і він стає не-придатним для ідентифікації.

Обертально-поступальний рух характеризується тим, що слідоутворюючий об'єкт обертається навколо своєї осі і одночасно рухається вниз (мал. 28), утворюючи слід внаслідок деформації (формування, руйнування, відділення).

Типовим рухом даного виду є свердлення. Механізм утворення слідів при цьому такий.

Свердло має бокові (вертикальні) і горизонтальні різці (мал. 28,д,б). При врізанні свердла направляючий гвинт рухає свердто вниз, у цей час бокові різці підрізають матеріал, а горизонтальні відділяють (знімають) стружку, тобто відділяють частину від цілого. Оскільки контактна поверхня горизонтальних різців є "лінією", то на стружці виникають сліди ковзання концентричної форми (мал. 28,в). Вони залишаються й на дні сліду,

19Q

Ризділ 3. Кримінальне слідознавстко

якщо отвір ненаскрізний. Вертикальні різці практично не залишають придатних для ідентифікації слідів. На місці події необхідно вилучати перш за все стружку і предмети з недосвердленими слідами. Такі сліди є придатними для ототожнювання свердла.

Мал. 27. Утворення слідів розпилу-тертя (ковзання) при зворотно-поступальному русі (розпилі):

а - пила з двома точками прикладення сили; б - пила з однією точкою прикладення сили

Сутність обертання-кочення

полягає в тому, що слідоутворюю-чий об'єкт (колесо, предмет), обертаючись, переміщується по слідос-приймаючій поверхні і таким чином утворює на ній слід. Тут на слідоутворюючий об'єкт діють дві сили: перша утворює обертання, а друга — тиск за рахунок власної ваги слідоутворюючого предмета. Тому навантажений транспорт залишає сліди більш глибокі і чіткі, ніж порожній. Сліди виникають внаслідок деформації, воші можуть бути об'ємними, поверхневими, забарвленими і навіть невидимими.

Отже, при механічній взаємодії в залежності від видів руху утворюються сліди тиску, ковзання, розпилу і тертя, свердлення та обертання-кочення.

Мал. 28. Утворення слідів свердлення(ковзання) при обертально-поступальному русі:

а - горизонтальні різці;

б - вертикальні різці;

в - сліди свердлення

130

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 12.2. Слідоутворення при механічному русі - Кримминалистика
 3. 12.3. Слідоутворення при фізичному русі - Кримминалистика
 4. 12.4. Слідоутворення при хімічному і біологічному русі - Кримминалистика
 5. 15.2. Механізм слідоутворення і види слідів шкірного покриву - Кримминалистика
 6. 22.2. Механізм утворення і види слідів знарядь вчинення злочину - Кримминалистика
 7. 25.1. Транспортні засоби та їх сліди - Кримминалистика
 8. 3.2. Криміналістична ідентифікація — окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 9. 3.7. Методика ідентифікації та групофікації - Кримминалистика
 10. 4.3. Види взаємодій та їх енергетична сутність - Кримминалистика
 11. 12.1. Загальні положення слідоутворення у слідознавстві - Кримминалистика
 12. 14.6. Сліди локомоційних навиків людини - Кримминалистика
 13. 22.6. Методика криміналістичного дослідження знарядь учинення злочинів та їх слідів - Кримминалистика
 14. 24.4. Сліди вогнепальної зброї та механізм їх утворення - Кримминалистика
 15. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК - Кримминалистика
 16. 1.1. МИТНА СПРАВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ З ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДО 1917 р. - Таможенное право
 17. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 18. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 19. § 7. Система трудового права України - Трудовое право
 20. 1.1. Загальне поняття управління та його види - Административное право

Другие научные источники направления Кримминалистика: