Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
10.4. Межі допустимості застосування технічних засобів та спеціальних знань при одержанні інформації
Одним із важливих моментів збирання доказів при розслідуванні злочинів є встановлення меж застосування технічних засобів та спеціальних знань. Межі — це обмеження, встановлені певними правилами, в рамках яких здійснюється будь-яка дія або відбувається явище. Межі застосування технічних засобів та спеціальних знань характеризуються двома умовами:

1) допустимістю, тобто які методи та засоби можна використовувати в даній ситуації, 2) результативністю, тобто чи придатні методи та технічні засоби для досягнення результатів, які відповідають сучасному рівню розвитку науки й техніки.

Перша умова є загальним принципом, який характеризує технічні засоби з боку законності, науковості та етичності; друга — означає, що дослідження проводиться до одержання результату, який вичерпує сучасні можливості застосованих засобів та методів.

Межі застосування технічних засобів нерідко залежать від цілей та завдань розслідування. Так, для встановлення зовнішніх ознак макрооб'єктів іноді достатньо результатів органолеп-

110

Г'лана 10. Правові основи 'збирання криміналістичної інформації

пічних досліджень або детальних знімків, зроблених звичайною фотокамерою. Для характеристики зовнішніх властивостей речей, явищ, моментів часу слід розширяти межі звичайних технічних засобів і вибирати такі, які дозволяють пізнавати речі та явища на молекулярному рівні, в малих кількостях, дискретно.

У деяких випадках законодавець використовує індивідуальну допустимість і називає засоби та спеціальні знання, потрібні дтя одержання необхідного результату. Так, при допиті неповнолітнього свідка обов'язкова присутність фахівця-педагога, а при огляді трупа — судового медика або лікаря.

У той же час існують деякі загальні положення, які визначають межі застосування технічних засобів та спеціальних знань при розслідуванні злочинів. Зупинимося на них.

1. Загальні межі застосування методів, технічних засобів та спеціальних знань визначаються межами доказування, тобто видами доказів, які потрібно зібрати на попередньому слідстві. Це означає, що суд, прокурор, слідчий, органи дізнання повинні застосовувати всі законні методи і засоби збирання та дослідження джерел криміналістичної інформації, доки не буде визначена сукупність доказів, достатня для встановлення істини у справі.

2.

Межі застосування методів та засобів дослідження визначаються статусом суб'єктів кримінального процесу. Права експерта значно ширші від прав учасників процесу. Разом з тим слідчий і фахівець мають додержуватися основної вимоги — збереження джерела інформації для наступного дослідження. Тому слід застосовувати такі методи й засоби, які не пошкоджують об'єкт, не змінюють його властивостей та ознак. Незаш-коджувальні сучасні засоби й методи контактного та безконтактного досліджень дають змогу вирішувати ці завдання.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке спеціальні знання?

2. Розкрийте загальні положення (принципи) збирання криміналістичної інформації технічними засобами.

3. Що таке допустимість використання технічних засобів?

4. У чому є сутність етичної допустимості технічних засобів?

5. Розкрийте сутність методичного аспекту допустимості технічних засобів збирання криміналістичної інформації.

6. Назвіть форми застосування технічних засобів для одержання криміналістичної інформації.

7. Назвіть межі (умови) використання технічних засобів і розкрийте їх сутність.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 10.4. Межі допустимості застосування технічних засобів та спеціальних знань при одержанні інформації - Кримминалистика
 3. 10.2. Загальні положення щодо збирання криміналістичної інформації технічними засобами - Кримминалистика
 4. § 4. Засоби доказування Пояснення сторін і третіх осіб - Гражданский процесс
 5. § 5. Докази і доказування в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 6. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 7. § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки - Экологическое право
 8. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право
 9. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 10. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 11. § 1. Загальна характеристика адвокатської діяльності - Правоохранительные органы
 12. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 13. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 14. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право
 15. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 16. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 17. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 18. Адвокатура України - Адвокатское право
 19. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 20. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право

Другие научные источники направления Кримминалистика: