Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
10.3. Форми використання технічних засобів та спеціальних знань для одержання криміналістичної інформації
Розслідування злочину є складною кримінально-процесуальною діяльністю різних суб'єктів, які збирають доказову інформацію і використовують її в доказуванні у кримінальній справі. Законодавець поділив суб'єктів процесуальної діяльності на основних суб'єктів та учасників.

Основні суб'єкти (суд, прокурор, слідчий, органи дізнання) здійснюють функцію обвинувачення, спрямовану перш за все на збирання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин. Процедура збирання доказів — це знаряддєва діяльність, що включає застосування органолептичних, технічних засобів та спеціальних знань.

Учасники лише беруть участь у кримінальному процесі. Одні з них мають свої інтереси в розслідуванні та захищають їх самостійно або через законних представників; інші не мають власних інтересів у розслідуванні (свідки, фахівці, експерти, поняті) і епізодично запрошуються для участі у слідчих діях.

Оскільки основні суб'єкти процесу та його учасники займають різне процесуальне становище, остільки вони в різних фор-

107

Розділ 2. Технічні засоби та методи збирання інформації

мах використовують технічні засоби і спеціальні знання для збирання і подання в суд доказів.

Для основних суб'єктів (суд, прокурор, стідчий, орган дізнання) законодавець передбачає дві форми використання технічних засобів та спеціальних знань: а) безпосередню; б) опосередковану.

При безпосередній формі суб'єкти на різних стадіях розслідування самі (безпосередньо) застосовують технічні засоби та спеціальні знання.

Наприклад, слідчий здійснює фотографування, відеозапис місця події; прокурор, досліджуючи документи, використовує чемодан прокурора-криміналіста; суддя вивчає підроблені документи за допомогою лупи, демонструє речові докази за допомогою діапроекційної техніки і т.п. Усі ці процедури мають бути процесуальне зафіксовані. В іншому разі результати втрачають доказове значення. Так, фермер заявив органу дізнання, що працівник комерційного банку вимагає, хабар за надання йому вигідного кредиту. Начальник органу дізнання прийняв усну заяву, записав її на диктофон та склав протокол-заяву, де не позначив, що був здійснений звукозапис, долучений до протоколу. Тому в подальшому фонограму звукозапису було вилучено із джерел доказів.

При опосередкованій формі, коли суб'єкти з будь-яких причин самі не можуть застосувати технічні засоби, вони звертаються до фахівця (ст. 75 КПК України), одержують від нього консультацію, запрошують узяти участь у слідчих діях або доручають йому здійснювати їх, наприклад судову експертизу (ст. 75, 200 КПК України). Таким чином, слідчий застосовує технічні засоби та спеціальні знання для дослідження джерел інформації у формі участі фахівця в слідчих діях або призначення та проведення фахівцем судових експертиз.

Фахівець у слідчій дії. Застосування фахівцем технічних засобів та спеціальних знань у ході слідчої дії має свої особливості, оскільки він наділений законодавцем правами та обов'язками (ст. 77 КПК України). За викликом слідчого він зобов'язаний з'явитися до нього і взяти участь у слідчій дії), своїми знаннями та досвідом сприяти виявленню та фіксації слідів злочину, звертати увагу слідчого на обставини, пов'язані з виявленням і закріпленням слідів, а також з дозволу слідчого ставити запитання і звертатися до інших учасників слідчої дії з приводу слідоутворення (ст. 128'КПК України).

Діяльність фахівця більш детально регламентована в підза-конних відомчих актах (наказах, інструкціях, пам'ятках). Так, участь фахівця в оперативно-розшуковому заході передбачає:

108

Глава 10. Правові основи збирання криміналістичної інформації

—дослідження об'єктів для виявлення ознак розкриття злочину "по гарячих слідах";

—складання розшукових таблиць для розшуку осіб, знарядь злочину;

—складання суб'єктивних портретів;

—участь у розробці розшукових версій; використання криміналістичних обліків;

— фіксування злочинних дій за допомогою фото- та відеоапара-тури, хімічних речовин та інших науково-технічних засобів, безпечних для життя та здоров'я людей.

Якщо фахівець за викликом слідчого бере участь у слідчій дії, то його функції є менш широкими і зводяться до консультацій щодо організації тактики слідчої дії, виду технічних засобів та стосовно фахівців, яких слід додатково запросити. Він також безпосередньо допомагає слідчому у виявленні та фіксації джерел інформації, застосуванні прийомів одержання криміналістичної інформації. В окремих випадках за пропозицією слідчого фахівець може здійснити попереднє дослідження речового джерела на місці його виявлення. Результати таких досліджень виражаються в усній формі і використовуються слідчим для визначення напрямку розслідування, вибору технічних засобів та тактичних прийомів провадження слідчих дій.

Такі висновки фахівця не можна фіксувати в процесуальних документах, оскільки у цьому випадку протокол перетворюється у висновок експерта.

Разом з тим, у літературі дискутується проблема провадження фахівцем експертиз на місці події, для чого слідчий має винести постанову про призначення експертизи і одразу ж віддати її фахівцю. Останній зобов'язаний припинити участь в огляді, здійснити наукове дослідження і скласти висновок експерта.

Помічник слідчого на місці події є новою процесуальною фігурою, котра ще не регламентована законом, хоча в органах попереднього слідства як посада уже введена. Помічник слідчого практично виконує частину функцій самого слідчого, найменш важливих, простих та більш трудомістких і тим самим підвищує ефективність слідчої діяльності, робить її менш одноманітною і стомливою.

Помічник слідчого допомагає йому повсякденно, чим і відрізняється від фахівця, якого запрошують для разового використання спеціальних знань. Втім помічника слідчого не можна вважати фахівцем або технічним помічником, більш кваліфіко-ванішим, ніж слідчий. Він може володіти лише глибшими навиками застосування відомих слідчому професійних знань криміналістичної та спеціальної техніки. Тому слідчий доручає йому застосувати саме їх, а не якісь нові знання, невідомі слідчому.

109

Роздіч 2. Технічні засоби та методи збирання інформації

Помічник слідчого не може самостійно приймати процесуальні рішення та здійснювати слідчі дії.

Експерт — це фахівець, який за дорученням слідчого, суду, органу дізнання здійснює дослідження, тобто судову експертизу, результати якої він подає у вигляді висновку експерта (ст. 200 КПК України), котрий є джерелом доказів.

Учасники кримінального процесу беруть участь у збиранні криміналістичної інформації, використовують технічні засоби та спеціальні знання відповідно до своїх прав, гарантованих їм Конституцією та законами України, безпосередньо самі або через своїх представників (адвоката, громадського захисника) у ході представлення доказів у порядку, встановленому законом (ст. 66 КПК України). Наприклад, обвинувачений може сам застосувати будь-яку техніку відеозапису, фотографування, досліджувати будь-якими методами та засобами речові джерела на свій розсуд, не завдаючи шкоди життю та здоров'ю людей, а також природному середовищу. У цьому разі слідчий лише оглядає та використовує представлені матеріали, одержані із застосуванням технічних засобів, а чи є вони доказами — вирішує суд. Така ж сама процедура уведення в процес доказування й матеріалів, одержаних представниками учасників кримінального процесу.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 10.3. Форми використання технічних засобів та спеціальних знань для одержання криміналістичної інформації - Кримминалистика
 3. 10.4. Межі допустимості застосування технічних засобів та спеціальних знань при одержанні інформації - Кримминалистика
 4. Адвокатура України - Адвокатское право
 5. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 6. 9.2. Управління освітою - Административное право
 7. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 8. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 9. 10.1. Поняття і сутність правових основ одержання інформації технічними засобами - Кримминалистика
 10. 10.2. Загальні положення щодо збирання криміналістичної інформації технічними засобами - Кримминалистика
 11. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 12. IV. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ - Теория государства и права
 13. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право
 14. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 15. § 4. Засоби доказування Пояснення сторін і третіх осіб - Гражданский процесс
 16. § 5. Докази і доказування в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 17. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 18. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 19. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 20. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право

Другие научные источники направления Кримминалистика: