Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
9.3. Методи лабораторної криміналістики
Судовий eKcnqiT — це особа, яка має необхідні знання для дачі висновку з досліджуваних питань (ст. 10 Закону України "Про судову експертизу"). Він здійснює свою діяльність на принципах законності, об'єктивності, незалежності та повноти дослідження (ст. 3) Судовий експерт є незалежним у виборі технічних засобів та методів їх застосування, якщо вони входять в поняття "необхідні знання для дачі висновку".

В основному це методи природничих та технічних наук, запозичені з фізики, хімії, біології, судової медицини, статистики, кібернетики. Технічні прилади являють собою складні пристрої, які дозволяють досліджувати об'єкти з певною точністю. Вони, як правило, є стаціонарними і зосереджені в спеціальних лабораторіях — фізичних, хімічних, біологічних і т.п. Таку техніку та

Див.. напр.: Найдис И.Л Судебная кинематография и видеозапись. X., 1986; Сал-тееский М.В.. Лысое H.fl. Криминалистическая фотография, кинематография и видеозапись в правоохранительной деятельности. К.. 1993.

4*

Ро'-іділ 2. Технічні засоби та методи збирання інформації

методи й застосування іноді називають лабораторними, оскільки їх можна використовувати тільки в стаціонарних лабораторних умовах. Розглянемо найбільш поширені методи лабораторної криміналістики.

Фізичні методи є найбільш поширеними, особливо мікроскопічні, обов'язковими для будь-якої лабораторії.

Вони дають змогу збільшувати роздільну здатність зору людини, виявляти і досліджувати маловидимі та невидимі ознаки об'єктів. З цією метою використовуються оптичні, поляризаційні, люмінесцентні, вимірювальні, спектроскопічні та інші інструментальні методи з застосуванням відповідної апаратури, яка нерідко об'єднана із засобами фото-, кіно- та відеофіксації.

Для виявлення ознак травлення, змивання або згаслих (вицвілих) текстів використовується метод люмінесцентного аналізу, сутність якого полягає в тому, що при опромінюванні об'єктів вузьким пучком якоїсь частини електромагнітного спектра опромінювана речовина люмінесціює, тобто випромінює світло з більшою довжиною хвичі, ніж довжина хвилі збуджуючого світла (закон Стокса). Тому розрізнюють люмінесценцію в ультрафіолетовій, видимій, інфрачервоній зонах спектра. Люмінесценцію фіксують фотографічними методами або безпосередньо спостерігають на екрані приладу.

Для візуального спостереження люмінесценції досить освітлити досліджуваний документ ультрафіолетовим світлом (джерела УК-1, "Таран", "ОЛД-41") в темній кімнаті. Детектори визначення підроблених грошових купюр, які нерідко використовують в банках, комерційних структурах, обладнані ультрафіолетовою лампою, екранованою ультрафіолетовим світлофільтром. Досліджувану купюру поміщають в захищену від денного світла камеру і спостерігають люмінесценцію захисних міток, нанесених барвниками, що люмінесціюють.

За допомогою люмінесцентних методів досліджують найрізноманітніші об'єкти, які зустрічаються в слідчій практиці. При цьому люмінесцентні методи застосовують у першу чергу, оскільки вони не пошкоджують об'єкти.

Серед сучасних фізичних методів дослідження в криміналістиці чільне місце займають рентгеноструктурні, радіоактиваційні, нейтронно-активаційні, атомно-абсорбційні, радіовутлеродні, лазерної мас-спектроскоггії, фотоакустичні з лазерним джерелом збудження, акустичного аналізу звукових слідів, аналізу газових слідів та ін.

100

Глава 9. Методи збирання криміналістичної інформації

Радіоактиваційний аналіз використовується для встановлення групової належності таких об'єктів, як текстильні тканини, матеріали письма (папір, барвник), пластмаси, полімерні вироби, метали тощо.

Хімічні методи. Межі між фізичними та хімічними методами усе більш стираються. Тому в експертних установах об'єднують проведення фізико-хімічних досліджень в одній лабораторії. Як класичні хімічні методи використовують полярографічні, хроматографічні, спектральні методи дослідження. Багато які хімічні методи сполучаються з фізичними і називаються фізико-хімічними. Об'єктами хімічних досліджень з метою встановлення складу, походження, однорідності або різнорідності в криміналістиці можуть бути будь-які речовини і предмети матеріального світу. Це природні речовини: грунт, корисні копалини, гірничі породи, вода, напівфабрикати, готові вироби хімічної, фармацевтичної, лакофарбової, харчової, легкої та інших галузей промисловості; вироби кустарної переробки різних матеріалів та речовин, а також нашарування сторонніх речовин на предметах (транспортних засобах, одягу, знаряддях злому); кислоти, луги, солі, лікувальні препарати, отрути, наркотики та їх сировина;

продукти і сліди горіння та пожеж; продукти пострілу (пороховий нагар), сліди мастил, металізації' в слідах пострілу та ін. Іноді об'єктами дослідження можуть бути засоби письма (барвники, чорнила, паста, фарби, олівці та ін.).

Хроматографічні методи, зокрема тонкошарова та газова хроматографія, також є поширеними в практиці хімічних досліджень. Визначення походження наркотиків, барвників пально-мастильних речовин здійснюється методом газорідинної хроматографії на складному устаткуванні.

За допомогою спектрального методу досліджують оптичний спектр речовини з метою визначення її складу.

Розрізняють спектральні методи для визначення атомного і молекулярного складу об'єктів шляхом емісійного та абсорбційного аналізу. Емісійний аналіз здійснюється шляхом дослідження спектрів випромінювання, для чого досліджувану речовину спалюють в спеціальному приладі — спектрографі. При абсорбційному аналізі досліджують спектри поглинання досліджуваної речовини, яку найчастіше за все розчиняють. Одержані спектри інтерпретують за допомогою спектральних таблиць та спектральних елементів. Спектральними методами досліджують також сплави металів (дріб, шматки свинцю), вироби з коштовних металів та ін.

Біологічні методи. Об'єктами біологічних досліджень є предмети, мікрочастки рослинного і тваринного походження. До

1Г>1

Розділ 2. Технічні '-іасоби та методи збирання інформації

об'єктів рослинного походження відносять: частки деревини, деревне вугілля, частини предметів з дерева, різні рослини та к частини (стебла, листя, коріння, насіння, пилок, зерно, зернопро-дукти, плями, утворені рослинами). Об'єктами тваринного походження є: волосся, смух тварин, пір'я та пух птахів, комахи, мікроорганізми, їх виділення та ін. До біологічних об'єктів також відносять вироби з рослинних волокон, вовни (смуху), пера, пуху, шкури тварин та птахів.

Біологічні методи — ботанічні, споровопилкові, ветеринарні, іхтіологічні, орнітологічні, мікробіологічні, вірусологічні, гістологічні, гістохімічні та інші — базуються на досягненнях сучасної високочутливої техніки.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які підстави використовуються для класифікації методів збирання криміналістичної інформації?

2. Дайте характеристику методів "польової криміналістики".

3. Що таке контактні і безконтактні методи вимірів? Коли вони застосовуються на практиці?

4. Назвіть фотографічні методи і дайте їх характеристику.

5. Розкрийте сутнісгь методу збереження.

6. Розкрийте сутність і зміст панорамного методу.

7. Розкрийте сутність і методику вимірювального фотографічного мето-ДУ.

8. Які ви знаєте вимірювальні фотографічні методи?

9. Що таке контрастовий метод і для чого він використовується?

10. Що таке кольороподільний метод і з якою метою він застосовується?

11. Розкрийте сутність фотографічного кольоророзрізнювального методу і коли він використовується.

12. Що таке голографія і чи застосовується вона в криміналістиці?

13. У яких випадках треба користуватися радіографічним методом?

14. Розкрийте зміст термографічного методу і завдання, що вирішуються його застосуванням?

15. Назвіть методи лабораторної криміналістики, експертні методи.

102

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 9.1. Поняття та класифікація техніко-криміналістичних методів - Кримминалистика
 3. 9.3. Методи лабораторної криміналістики - Кримминалистика
 4. 8.5. Технічні засоби суду та криміналістичної профілактики злочинів - Кримминалистика
 5. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 6. § б. ДОПРОС ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО, СВИДЕТЕЛЯ И ПОТЕРПЕВШЕГО. ОЧНАЯ СТАВКА - Уголовный процесс
 7. ПЕРЕДМОВА - Кримминалистика
 8. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 9. 1.2. Завдання криміналістики - Кримминалистика
 10. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 11. 2.1. Поняття і сутність криміналістичної методології - Кримминалистика
 12. 2.2. Криміналістичні методи - Кримминалистика
 13. 2.3. Класифікація методів криміналістики - Кримминалистика
 14. 2.4. Закони розвитку криміналістики - Кримминалистика
 15. 3.2. Криміналістична ідентифікація — окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 16. 3.3. Об´єкти криміналістичної ідентифікації - Кримминалистика
 17. 3.4. Поняття ідентифікаційних ознак і властивостей в криміналістиці та інших науках - Кримминалистика
 18. 3.5. Види криміналістичної ідентифікації - Кримминалистика
 19. 3.6. Групофікація як окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 20. 3.7. Методика ідентифікації та групофікації - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: