Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
9.1. Поняття та класифікація техніко-криміналістичних методів
За сучасних умов діяльність співробітників правоохоронних органів усе більше пов'язана із застосуванням технічних засобів. Тому методи дослідження, до структури яких входять технічні засоби, котрі розширюють пізнавальні можливості суб'єкта, називаються науково-технічними. Вони належать до окремих криміналістичних методів і широко використовуються в слідчій та експертній практиці.

У 60 % оглядів місць подій беруть участь фахівці, котрі, застосовуючи техніко-криміналістичні засоби та методи, допомагають у розкритті злочинів.

Основу техніко-криміналістичного метода становлять об'єктивні закономірності природничих та технічних наук і засоби їх реалізації.

Оскільки значну частину криміналістичної техніки запозичено з фундаментальних галузей знань, то і методи їх застосування в криміналістичному дослідженні мало чим відрізняються від класичних методик. Разом з тим методи криміналістичних досліджень набувають власної специфіки, сутність якої визначається процедурою звернення, межами зруйнування та зберігання об'єкта при суворому дотриманні процесуального закону. Так, при дослідженні малої кількості речовини (дробинка, крапля крові, шматочок фарби та ін.) застосовують такі методи, які дають змогу зберегти об'єкт для повторного дослідження, в чому нерідко виникає необхідність.

Структура техніко-криміналістичного методу пізнання включає до себе як обов'язковий елемент інструментарій (знаряддя праці): прилади, пристрої, що нерідко служать підставою для класифікації загальних та окремих методів дослідження. Так, за видами технічних засобів — фотоапарат, мікроскоп, комп'ютер —розрізняють групи методів: фотографічні, мікроскопічні, комп'ютерні. Нерідко підставою для класифікації наукових методів (загальних та окремих) є терміни фундаментальних наук:

математики, фізики, хімії, біології та ш. Тому й методи називають математичними, фізичними, хімічними, біологічними тощо. Зрозуміло, кожна qiyna методш має власні класифікації. Напри-

89

Розділ 2. Технічні засоби та методи '.тирания інформації

клад. у qiyni фшічних методів виділяють оптичні, спектральні, люмінесцентні, рентгенографічні, електронографічні, агомноаб-сорбційні та. ін.

Найчастіше для класифікації техніко-кріїміналіспічних методів збирання та дослідження інформації застосовують три підстави: 1) вид інструментарію; 2) закономірність фундаментальної науки; 3) вид діяльності та ц мету. Так, за видом інструментарію розрізняють методи мікроскопічні, спектрографічні, рентгенографічні, люмінесцентні та ін.

Назви методів — фізичні, хімічні, біологічні, металографічні, кібернетичні тощо — запозичені з фундаментальних наук, а назви органолептичні, аналітичні, пошукові, слідчі, розшукові, оперативні відображають вид діяльності та її мету. Поки що не існує єдиної класифікації окремих техніко-криміналістичних методів, названі лише зазначені їх групи.

Оцінюючи всі відомі класифікації методів одержання криміналістичної інформації, слід погоди-іися з поділом їх на два великі класи: 1) методи виявлення, фіксації' та попереднього дослідження джерел криміналістичної шформації, які застосовуються слідчим, його помічником та органом дізнання; 2) методи одержання криміїїалістичної інформації слідчим та експертом. Перший клас методів реалізується в ході слідчих дій та оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину та закріїї-лення їх матеріальних джерел — слідів рук, ніг, знарядь злому, пострілу, а також документування явищ, дій, подій, пов'язаних з підготовкою злочину та його прихованням. Цей клас загальних та окремих методів іїтоді називають методами слідчого і оперативного працівника. Р.С. Бєлкш запропонував називати їх умовно методами польової криміналістики. До другого класу відносять насамперед лабораторні методи — як загальні, так і окремі і за аналогією з польовими їх слід називати методами лабораторної криміналістики.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 9.1. Поняття та класифікація техніко-криміналістичних методів - Кримминалистика
 3. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 4. 1.1. Загальне поняття управління та його види - Административное право
 5. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 6. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 7. 7.1. Предмет і завдання криміналістичної техніки - Кримминалистика
 8. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 9. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 10. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК - Кримминалистика
 11. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 12. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 13. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 14. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 15. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 16. Міжнародне право: підручник - Международное право, европейское право
 17. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 18. § 1. Поняття охорони праці за трудовим правом - Трудовое право
 19. Галузі права: поняття, критерії розмежування галузей права, класифікація - Теория государства и права
 20. Поняття, структура, класифікація правосвідомості - Теория государства и права

Другие научные источники направления Кримминалистика: