Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
8.5. Технічні засоби суду та криміналістичної профілактики злочинів
Суд є однією з найважливіших стадій кримінального процесу. Віїї вирішує питання щодо віддання обвинуваченого до суду, встановлює підстави для розгляду справи в судовому засіданні, "суд зобов'язаний безпосередньо дослідити докази" (ст. 257 КПК України). Безпосереднім є органолептичне (чуттєве) дослідження, коли суд заслуховує свідчення сторін, оглядає речові докази, сприймає на слух протоколи та документи, які оголошуються. Тому органолептичне дослідження — поки що основна форма судового розгляду. Проте органолептичні методи пізнання є суб'єктивними і вельми обмеженими. Сл-часні матеріальні джерела доказів не завжди піддаються дослідженню їх органолептичними засобами і вимагають застосування технічних засоби?.

Суд має право оглядати докази за допомогою лупи, міїсро-скопа, ультрафіолетового джерела, слухати фонограму, відтворювати відеозапис, демонструвати кінофільм та ін.

Учасники судового розгляду мають рівні права, можуть подавати докази і

86

Глава .У. Технічні засоби збирання та посліі^ження мфор.маї^ї

брати участь в їх дослідженні, використовуючи при цьому технічні засоби.

Однак технічні засоби суду виконують головним чином функцію "пред'явлення суду наочного доказового матеріалу" (С.М. Потапов). Суд досліджує та перевіряє докази, але не здійснює експертиз. Тому техніка, яку він застосовує, дає змогу представити невидиме видимим, а нечутне сприймати на слух. До технічних засобів суду відносяться: 1) найпростіші технічні прилади — лупи різної кратності; 2) стереоскопічний мікроскоп або бінокулярна лупа; 3) магнітофон; 4) відеомагнітофон; 5) джерело ультрафіолетового випроміїповання; 6) вузькоплівковий кінопроектор та екран.

Профілактика злочинів як особливий вид діяльності полягає в усуненні або нейтралізації передумов, які породжують правопорушення, і в попереджувальному впливі на осіб, схильних до їх вчинення.

В.П. Колмаков відносив попередження злочинів криміналістичними засобами до предмета криміналістики і доказував, що кримшалістична профілактика має вагомі підстави складати розділ науки криміїїалістики. Більшість криміїїалістів поділяє цю думку. Судово-слідча практика свідчить, що використання кри-міїїалістичної, оперативної та спеціальної техніки в профілактичній діяльності дає відчутні результати. Тому засоби та методи кримшалістичної профілактики можна класифікувати таким чином.

1. Технічні засоби та методи, які використовуються для виявлення фактів, що сприяли вчиненню або приховуванню злочинів. До них можна віднести: а) техніку фахівця, помічника слідчого, а також технічні комплекти криміналістичної та оперативної техніки; б) засоби та методи експертного дослідження;

в) прийоми та методи непроцесуального застосування криміналістичної та оперативної техніки.

2. Технічні засоби та методи захисту різних об'єктів від злочинних посягань, наприклад засоби охоронної сигналізації, засоби, котрі перешкоджають вчиненню злочинів або утруднюють його (захисні засоби в документах у вигляді захисних сіток, реквізитів, особливого паперу, специфічні правила заповнення документів та засобш письма).

3. Технічні засоби, що сприяють розкриттю злочинів, сутність яких полягає у створенні VNfOB для виникнення на місці вчинення злочинів додаткових слідів, наприклад, рук, звуку, запаху.

87

Розіїи 2.

Технічні засоби під методи збирання інформації

4. Технічні методи та засоби одержання інформації щодо злочинів, які готуються. Це засоби спеціальної техніки, які застосовуються органами дізнання в ході оперативно-розшукової діяльності, наприклад негласного документування злочинної діяльності фотозйомкою, відеозаписом, одержання інформації з ліній зв'язку та ін.

5. Технічні методи та засоби активного психологічного впливу на осіб, схильних до вчинення злочинів, наприклад використання слідкуючих телевізійних систем, встановлених у місщх великого скупчення людей (вокзали, універмаги, метро тощо).

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Розкрийте зміст поняття "Засоби збирання криміналістичної інформації".

2. Що відноситься до оптичних засобів?

3. Перелічте засоби освітлення, що використовуються у криміналістичній техніці? Назвіть цілі застосування кожного приладу.

4. Що входить до засобів вимірювання? Назвіть їх.

5. Які ви знаєте засоби фіксації?

6. Що відноситься до засобів концентрації та обробки криміналістичної інформації?

7. Назвіть технічні засоби органів дізнання.

8. Назвіть комплекти криміналістичної і оперативної техніки.

9. Назвіть відділи технічних засобів у слідчому чемодані.

10. Назвіть склад чемодана прокурора-криміналіста і поясніть, чим він відрізняється від чемодана слідчого.

11.3 якою метою використовується чемодан інспектора ДАІ?

12. Які прилади використовуються дта експрес-аналізу наявності алкоголю у крові водія?

13. Розкрийте зміст поняття "Технічні засоби експертного дослідження".

14. Що відноситься до лабораторної техніки?

15. Назвіть засоби відтворення зображення.

16. Для чого використовують прилади інфрачервоного випромінювання? Назвіть їх.

88

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 8.5. Технічні засоби суду та криміналістичної профілактики злочинів - Кримминалистика
 3. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 4. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 5. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 6. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 7. 10.1. Поняття і сутність правових основ одержання інформації технічними засобами - Кримминалистика
 8. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 9. §1. СИСТЕМА ТА ПРАВОВИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ - Административное право
 10. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 11. Адвокатура України - Адвокатское право
 12. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 13. ПЕРЕДМОВА - Кримминалистика
 14. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 15. 1.2. Завдання криміналістики - Кримминалистика
 16. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 17. 7.1. Предмет і завдання криміналістичної техніки - Кримминалистика
 18. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 19. Глава 8. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗБИРАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ - Кримминалистика
 20. 8.1. Технічні засоби слідчого - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: