Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
8.1. Технічні засоби слідчого
Технічні засоби, котрі застосовуються на стадії попереднього слідства, нерідко називають технікою слідчого, яка дає змогу вирішувати завдання виявлення, фіксації, дослідження, подання і демонстрування доказів.

У сучасній криміналістиці технічні засоби класифікують як загальні та спеціальні. Першими користуються yd суб'єкти, які здійснюють слідчу, дізнавчу, судову та профілактичну діяльність;

другі призначені для окремих напрямків діяльності, наприклад, слідчого, співробітника карного розшуку, інспектора ДАІ, служби безпеки, митниці та ін.

До загальних технічних засобів звичайно відносять: засоби освітлення, оптичні, вимірювальні, засоби фіксації, дослідження та концентрації криміналістичної інформації (мал. 1).

Засоби освітлення, або освітлювальна техніка, застосовуються для штучного освітлення ділянок місцевості, закритих приміщень, предметів та людей у ході судово-слідчої і профілактичної діяльності. Як засоби використовують стаціонарні та пересувні джерела освітлення побутового і спеціального призначення. Нині застосовують головним чином прилади та пристрої електричного і газорозрядного освітлення (лампи розжарювання, газорозрядні люмінесцентні лампи).

68

Глава 8. Технічні засоби лшрання ти дослідження інформації

Мал.

1. Загальний вигляд деяких засобів криміналістичної техніки

Їх можна поділити на три види: 1) прилади розсіяного світла (звичайні лампи без арматури); 2) прилади направленого освітлення, які мають арматуру — відбивачі (плоскі, кутові, сферичні, параболічні). У комплектах технічних засобів є софіти, прожектори, імпульсні лампи спалаху, переносні електричні ліхтарі та ін.; 3) пристрої точкового освітлення, які дають змогу концентрувати світловий пучок (мал. 2).

За характером спектра випромінювання джерела поділяють на звичайні, що випромінюють у видимій частині спектра (лампи розжарювання), та спеціальні, що випромінюють у невидимій частині спектра, головним чином ультрафіолетовій та інфрачервоній.

Джерелами ультрафіолетового випромінювання є пристрої з ртутною газорозрядною лампою (ПРК-7, ПУФ-5, УФО-4А, СВДШ-250, СВДШ-1000), наприклад УК-1, "Таран", "Протон", виготовлені для криміналістичних цілей (мал. 3).

Джерелами інфрачервоних променів є звичайні лампи розжарювання, замкнені в арматуру і обладнані спеціальними фільтрами.

69

Розділ 2. Технічні ^ассіиіі та методи збирання інформації

Мал. 2. Засоби освітлення, що використовуються в криміналістиці:

/ - кишеньковий електричний ліхтарик; 2 - побутовий електричний ліхтар:

З - електронна імпульсна лампа спалаху: 4 - переносний освітлювач "Свет-1000"; 3 - освітлювач ОИ-9; б - освітлювач ОИ-21; 7 - магнієві сірники

"Таран"

СВДШ-1000 ПРК-4

70

Мал. 3. Джерела ультрафіо.іеювого світла:

/ УК-1:2 ОЛД-41: 3- "Таран' . [ оріяки СВДШ та ПРК-4

I^iaea (У. Технічні 'засоби збирання та іїнсліґі.ження інформації

Оптіїчні засоби. Внаслідок певних природних чинників людина нездатна сприймати неозброєним оком багато які джерела криміналістичної інформації. У зв'язку з цим оптичні засоби, котрі використовуються, є технічними засобами, які розширюють пізнавальні здібності людини і не тільки виконують корекцію зору, а й дають змогу бачити невидиме.

Найпростішими оптичними засобами є лупи — різні за кратністю збільшення та за призначенням: дактилоскопічна, з підсвітленням для роботи зі слідами, бінокулярна та ін. (мал. 4). Кратність збільшення луп — до 10. Найбільше збільшення мають мікроскопи: біологічні, металографічні, порівняльні, люмінесцентні, поляризаційні, вимірювальні, стереоскопічні (мал. 5). У криміналістичній практиці застосовують мікроскопи, які дають змогу збільшувати об'єкт до 2000 разів, а також спеціальні, виготовлені для криміналістичних досліджень (МСК-1).

Засоби вимірювання, або вимірювальна техніка, в криміналістичній практиці це: а) міри довжини (масштабні лінійки, скла-дані метри-рулетки, штангенциркулі, мікрометри та ін.); б) пристрої для вимірювання кутів (транспортир, кутомір, кутомірні сітки та ін.); в) пристрої для вимірювання площі (лупи, метричні сітки); г) пристрої для вимірювання об'ємів рідких тіл (мензурки, мірні склянки); д) пристрої для вимірювання маси тіл (різноваги, ваги різних класів); є) пристрої для визначення пружності тіл (твердоміри, манометри), наприклад у чемодані інспектора ДАІ є шинні манометри для визначення тиску в балонах шин.

Засоби фіксації — це прилади, апаратура, технічні комплекти, матеріали, за допомогою яких можна зафіксувати на матеріальному носії джерело інформації, скопіювати, змоделювати або законсервувати його.

Щоб законсервувати джерело, тобто зберегти його від пошкодження і знищення, наприклад слід взуття на місці події, досить накрити його коробкою, закріпити розчином перхлорвінілової смоли, лаком для волосся або розчином силікатного клею v воді. Слід можна сфотографувати, скористатися відеозаписом; з об'ємних слідів можна виготовити зліпок, а площинні забарвлені сліди скопіювати на дактилошгівку, сіліконову, липучу "скотч", та на фотоплівки або фотопапір.

Таким чином, поняття "засоби фіксації" можна тлумачити надто широко, оскільки застосування названих засобів є фіксацією джерела. Процедура фіксації складається із використання засобів освітлення, вимірювання, копіювання, моделювання та ін., навіть опис слід) в протоколі є фіксацією матеріального джерела.

71

Розіїіл 2. Технічні -засти та методи збирання інформації

Мал. 4. Лупи. LUO використовуються в криміналістиці:

1 — переглядова 4-кратна; 2 - штативна дактилоскопічна; 3 — вимірювальна: 4 — текстильна: 5 - зернова; 6 — бінокулярна налобна БЛ-1

Засоби концентрації та обробки криміналістичної інформації.

Проблеми збирання та концентрації' інформації' про вчинені у минулому злочини для розслідування таких, що вчиняються тепер, виникли ще за часів становлення криміналістики, оскільки досвід минулого завжди був прикладом для пізнання сучасного. Засобами концентрації' стали: обліки та картотеки різних слідів злочинів; осіб, які раніше вчиняли злочини; колекції засобів вчинення злочишв та предмети з їх слідами. Усе це, як і багато ітттпо-го, стало основою кримінальної реєстрації та кримінальних обліків.

З початком комп'ютеризації правоохоронної діяльності та всього процесу кримшального судочинства виникли нові засоби збирання, зберії~ання та обробки інформації. Як засоби автоматичного збирання шформації застосовуються датчики — пристрої, котрі сприймають і перетворюють фізичні зміни об'єкта в сигнал. Існують датчики для збирання різної іїіформації, наприклад акустичної, теплової, електромагнітної, біологічної, радіаційної та ш. Одержані сигнали інформації обробляються та вливаються в банки даних, де вони накопичуються і зберігаються. Носієм шформації банку даних є матеріальний об'єкт: рукописи, картки, друковані тексти, образотворча продукція. Такі джерела

72

/ 'лава 8. Технічні засиби збирання та дослідження інформації

інформації називають .-подиноо-рієнтованнми на відміїту' від ма-шиноорієнтова-них, які являють собою магнітні стрічки, диски, феритові сердечники. Інформація обробляється автоматично на підставі обраної суб'єктом програми і базових програмних засо-біїі комп'ютера.

Мал. 5. Стереоскопічний мікроскоп МБС-10:

/ - фотокамера: 2 - об'єктив; 3 - предметний стіл;

4 - світловод; 5 - джерело світла; 6 - мережа

Отже, зараз засобами обробки, концентрації та зберігання інформації є технічні комплекси електронно-обчислювальної техніки, які називають технічною станцією. Остання включає комп'ютер індивідуального користування, наділений технічними програмними засобами, що дають змогу вводити вихідну іїіформаціїо, оброблювати та зберії-ати її до затребування.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 2. Адвокатура України - Адвокатское право
 3. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 4. ПЕРЕДМОВА - Кримминалистика
 5. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 6. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 7. 7.1. Предмет і завдання криміналістичної техніки - Кримминалистика
 8. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 9. Глава 8. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗБИРАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ - Кримминалистика
 10. 8.1. Технічні засоби слідчого - Кримминалистика
 11. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 12. 8.3. Комплекти криміналістичної та оперативної техніки - Кримминалистика
 13. 8.4. Технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерел криміналістичної інформації (експертна техніка) - Кримминалистика
 14. 8.5. Технічні засоби суду та криміналістичної профілактики злочинів - Кримминалистика
 15. 9.1. Поняття та класифікація техніко-криміналістичних методів - Кримминалистика
 16. 9.2. Методи польової криміналістики - Кримминалистика
 17. 10.1. Поняття і сутність правових основ одержання інформації технічними засобами - Кримминалистика
 18. 10.2. Загальні положення щодо збирання криміналістичної інформації технічними засобами - Кримминалистика
 19. 10.3. Форми використання технічних засобів та спеціальних знань для одержання криміналістичної інформації - Кримминалистика
 20. 17.3. Методика криміналістичного дослідження - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: