Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки
Криміналістична техніка — досить широке поняття. Тому й класифікують його по-різному. Уперше таку класифікацію запропонував С.М. Потапов (1926 p.), який поділив yd засоби криміналістичної техніки на дві групи: 1) засоби для збирання інформації' в ході слідчих дій і оперативно-розшукових заходів;

2) засоби для експертного дослідження речових джерел, тобто "засоби слідчого і оперативного працівника" та "засоби експерта". Класифікація за суб'єктом застосування криміналістичної техніки має більш дрібний поділ, оскільки розрізнює техніку прокурора-криміналіста, інспектора карного розшуку, співробітника ДАІ та ін. У .літературі пропонуються й інші класифікації технічних засобів, які використовуються в правоохоронній діяльності, наприклад, за цільовім призначенням, видом наукового знання. За належністю до галузі наукового знання технічні засоби поділяють на загальні та спеціальні.

Загальніпці е технічні засоби, які запозичені з інших галузей науки та техніки і застосовуються без будь-яких змін та удоско-і

Ро'-іди 2.

Технічні засоби піа методи •збирання інформації

налень, наприклад, транспортні засоби, різні інстр"менти (слю-сарські, тес-тярські та ін.), засоби дротового та радіозв'язку, фототехніка, звуко- та відео'гехніка, рентгенотехніка, техніка ультрафіолетового та ультрачервоного випромінювання. Це технічні засоби загального призначення, і і'х не слід відносити до криміналістичних засобів, оскільки вони застосовуються у інших видах діяльності як інструменти та знаряддя праці.

Останнє справедливе .тише для розгляду їх окремо, поза зв'язком з іншими предметами, речами. Технічні засоби, запозичені з інших галузей знань, в криміналістиці використовуються, як правило, в техшчних комплектах спеціального призначення (слідчий чемодан, пересувна криміналістична лабораторія та ін.), де звичайні інструменти, знаряддя праці взаємопов'язані та об'єднані єдиною криміналістичною метою. У криміналістичному комплекті олівець, циркуль, пасатижі та фотоапарат виконують криміналістичну функцію збирання, дослідження джерел доказів і в цьому плані (в комплексі) їх можна називати засобами криміналістичної техніки.

До спеціальних засобів криміналістичної техніки відносять такі предмети, які є інструментами криміналістичної діяльності для збирання, дослідження та використання доказової інформації. Для цього розроблені спеціальні прилади та пристрої, призначені для виявлення, фіксації та дослідження слідів злочину, вилучення із них доказової інформації (наприклад, йодна трубка, прилад "Портрет" для композиції суб'єктивних портретів зі слів потерпілого, прилад ПОН, порівняльний криміналістичний мікроскоп МСК-1).

За суб'єктом використання технічні засоби поділяють на техніку слідчого, оперативного працівника та експерта. Слідчий, дізнавач можуть застосовувати мікроскоп, ультрафіолетове джерело для виявлення слідів травлення, при цьому методика дослідження істотно не відрізняється від спеціальних методик. Різниця полягає в процесуальному статусі результатів дослідження. Результати застосування слідчим мікроскопа не породжують процесуальних джерел доказів. Слідчий одержує інформацію за допомогою технічних засобів лише для себе — стосовно побудови окремих версій, вибору напрямку розслідування. Використання ж технічних засобів експертом породжує джерело доказів — висновок експерта.

Суб'єктом застосування технічних засобів може бути суд, який здійснює перевірку та оцінку доказів. Тому суд має право і повинен дослідити джерела інформації, застосовуючи технічні засоби, головнім чином дтя перевірки результатів експертизи, оперативних розробок, слідчих дій. У зв'язку з розробкою Концепції судової реформи в Україні постає питання щодо технічного обладнання суду, в тому числі й криміналістичною технікою.

66

Глава ~. і еорепіичні основи криміналістичної техніки

За спеціальним призначенням криміналістичні засоби поділяють на: 1) засоби фото-, кіно- та відеозаписуючої техніки; 2) засоби запису акустичної інформації (звукозаписуюча техніка):

3) засоби роботи з матеріальними слідами з метою їх виявлення, фіксації' та дослідження; 4) аналітичні засоби; 5) пошукові засоби;

6) засоби збирання інформації' (кібернетична техніка); 7) допоміжні засоби.

Цікаву класифікаціїо криміналістичної техніки запропоновано Р.С.

Бєлкіним: "польова криміналістика" та лабораторна (кабінетна) техніка. Термін "польова криміналістика" об'єднує технічні засоби, які використовує слідчий у ході слідчих дій у полі, наприклад при огляді місця події на відкритій місцевості, допиті особи на місці затримання, в слідчому експерименті та ін., тобто поза кабінетом слідчого.

Криміналістична техніка як розділ науки криміналістики має свою систему, яка містить: 1) судову фотографію; 2) трасологію; 3) судову балістику; 4) криміналістичне дослідження письма; 5) техніко-криміналістичне дослідження документів; 6) кримінальну реєстрацію; 7) кримінальне ототожнення людини за ознаками зовнішності; 8) криміналістичне дослідження матеріалів, речовин та виробів. Така традиційна класифікація не відповідає сучасному поняттю та ролі засобів праці в слідчій і судовій діяльності.

Деякі розділи, котрі розглядають, наприклад, криміналістичне дослідження письма, кримінальну реєстрацію, судову балістику, не відносяться до технічної діяльності щодо збирання та дослідження криміналістичної інформації'. Тому відповідний розділ науки криміїталістики у даному підручнику названо більш широко — "Технічні засоби та методи збирання криміналістичної інформації" і включає: 1) теоретичні основи криміналістичної техніки; 2) технічні засоби збирання та дослідження криміналістичної інформації'; 3) методи збирання криміналістичної інформації технічними засобами; 4) правові основи використання технічних засобів збирання та дослідження кримшалістичної інформації; 5) обробку та застосування криміїїалістичної інформації' в розслідуванні та попередженні злочитв; 6) розробку прийоміїі та технічних засобів оцінки і надання криміналістичної інформації' в правоохоронній діяльності.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке криміналістика з практичного боку?

2. Сформулюйте завдання криміналістичної техніки.

3. Дайте визначення криміналістичної техніки як розділу науки.

4. Розкрийте систему криміналістичної техніки.

5. Що відноситься до спеціальних засобів криміналістичної техніки.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 3. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 4. 9.1. Поняття та класифікація техніко-криміналістичних методів - Кримминалистика
 5. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 6. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 7. Список використаної літератури - Теория государства и права
 8. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 9. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 10. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 11. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 12. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 13. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 14. 1.2. Завдання криміналістики - Кримминалистика
 15. 5.3. Зв´язок криміналістики з іншими науками - Кримминалистика
 16. 7.1. Предмет і завдання криміналістичної техніки - Кримминалистика
 17. 8.1. Технічні засоби слідчого - Кримминалистика
 18. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 19. 8.3. Комплекти криміналістичної та оперативної техніки - Кримминалистика
 20. 8.4. Технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерел криміналістичної інформації (експертна техніка) - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: