Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
7.1. Предмет і завдання криміналістичної техніки
Слідча діяльність є пізнавально-знаряддєвою. У криміналістиці для позначення знарядь праці слідчого та оперативного працівника використовують різні поняття, а саме: "науково-технічні засоби", "технічні засоби", "техніко-криміналістичні засоби", "оперативна техніка" та ін., об'єднані загальною назвою "криміналістична техніка".

Це поняття виникло як означення сукупності технічних пристроїв, пристосувань та матеріалів, які використовуються для виявлення, фіксації та дослідження джерел криміналістичної інформації.

Підставами для появи і впровадження технічних засобів у практику стали досягнення природничих і технічних наук, перш за все фізики, хімії', біології, методи та засоби яких були трансформовані в слідчу практику розслідування злочинів. Дослідження речових доказів із застосуванням технічних засобів стало підставою для виникнення криміналістичної техніки. Тому сукупність технічних засобів, що застосовуються у слідчій практиці, назвали технікою слідчого, а техніку інспектора кримінального розшуку — кримінальною технікою. Нині використовуються назви "криміналістична техніка" та "оперативна техніка".

Разом з тим криміналістична техніка — це не тільки сукупність приладів та пристроїв, пристосувань та матеріалів, а й система теоретичних концепцій, рекомендацій щодо найбільш ефективного застосування засобів дта збирання та дослідження доказів у кримінальному судочинстві, тобто це є самостійний розділ криміналістики.

Отже, термін "криміналістична техніка", з одного боку, можна визначити як сукупність технічних засобів, а з іншого — класифікувати як розділ науки криміналістики. Таке двоєдине поняття зберігається і вважається найбільш обгрунтованим.

Предмет науки "криміналістична техніка", на думку багатьох вчених, — це система наукових положень і розроблені на їх підставі технічні засоби, прийоми та методи, призначені для збирання, дослідження та використання доказів (за Р.С. Бг-лкіним).

64

/ ~лаеа 7. Теоретичні оснош крииіналістично'і техніки

В.Я. Коддін та М.П. Яблоков, визначаючи предмет криміналістики, роблять акцент на інформаційному підході та вважають, що це не тільки збирання доказів, а й накопичення та переробка інформації про подію, що розслідується, технічні засоби та способи попередження злочинів.

Такий підхід є справедливим, оскільки в ході слідчих дій збирають не докази, а лише джерела криміналістичної інформації — предмети із слідами. Останні можуть стати доказами після виконання процесуальної процедури огляду і долучення предмета до матеріалів кримінальної справи.

Таким чином, "криміналістична техніка" — це розділ криміналістики, який Е системою теоретичних положень, принципів і заснованих на них технічних засобів та методів, що застосовуються для збирання, обробки, дослідження та подання криміналістичної інформації при розслідуванні та попередженні злочинів.

До завдань криміналістичної техніки належать:

1) розробка технічних засобів та методів, що забезпечують уведення в процес доказування нових джерел криміналістичної інформації;

2) виявлення та вилучення слідів злочину;

3) встановлення механізму утворення слідів та причин їх взаємодії;

4) встановлення властивостей і станів, групової належності та тотожності об'єктів-джерел інформації;

5) обробка та використання криміналістичної інформації дта розкриття та попередження злочинів;

6) розробка прийомів, технічних засобів оцінки та подання криміналістичної інформації в правоохоронній діяльності.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 3. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 4. 1.2. Завдання криміналістики - Кримминалистика
 5. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 6. 7.1. Предмет і завдання криміналістичної техніки - Кримминалистика
 7. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 8. 8.1. Технічні засоби слідчого - Кримминалистика
 9. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 10. 9.2. Методи польової криміналістики - Кримминалистика
 11. 9.3. Методи лабораторної криміналістики - Кримминалистика
 12. 19.3. Робота зі слідами на місці події - Кримминалистика
 13. 23.1. Поняття, предмет та завдання криміналістичної документалістики - Кримминалистика
 14. 23.9. Дослідження матеріалів документів та засобів письма - Кримминалистика
 15. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 16. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 17. Порівняльне правознавство як напрямок сучасної юридичної науки - Теория государства и права
 18. Список використаної літератури - Теория государства и права
 19. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 20. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Кримминалистика: