Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
6.3. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні
Виникнення, розвиток і запровадження в слідчу практику криміналістичних знань в Україні безпосередньо пов'язані з науковою і практичною діяльністю науково-дослідних інститутів Міністерства юстиції України, кафедр криміналістики Національної юридичної академії, Київського та Одеського університетів, а також експертно-криміналістичних підрозділів МВС України. Вчені, які очолювали кафедри криміналістики (у м. Києві — C.I. Тихенко, у Харкові — М.М. Гродзинський, В.П. Колмаков), підготували плеяду молодих фахівців, котрі нині складають нову школу українських криміналістів — це Л.Ю. Ароцкер, В.Г. Гончаренко, О.Н. Колесниченко, B.C. Коновалова, В.К. Лисиченко, Г.А. Матусовський, М.В. Салтевський, М.Я. Сегайта ін.

На цей час у системі Міністерства юстиції України функціонують п'ять науково-дослідних інститутів судової експертизи (НДІСЕ): Київський з філіями в Тернополі та Житомирі; Харківський з філіями в Криму та Дніпропетровську; Одеський з філіями в Миколаєві та Кіровограді; Львівський; Донецький. Два останні інститути створені в 1995 p., а Одеська науково-дослідна криміналістична лабораторія (НДКЛ) перетворена в НДІСЕ.

55

Po'j^n і. Л Іетодологія науки криміналістики

Інстігп-ги та їх філії здійснюють такі експертизи: 1) vci види криміналістичних (почеркознавчі, авторознавчі, судово-трасо-лопчні, балістичні, ідентифікації особи за ознаками зовнішності, фототехнічні, техніко-криміналістичного дослідження документів, експертиза холодної •горої); 2) планово-економічні; 3) товарознавчі; 4) технічні (пожежно-технічні, автотехнічні, будівельні);

5) технологічні; 6) експертизи матеріалів, речовин і виробів, зокрема наркотичних, металів і сплавів, фарб і лаків, пально-мастильних матеріалів, волокон, скла і кераміки, пластмас і полімерів; 7) фармацевтичні та фармакологічні; 8) харчових продуктів; 9) ґрунтознавчі і судово-біологічні — тільки об'єктів рослинного (листя, стебла, кора, плоди, насіння) і синтетичного походження; тваринного походження (пір'я, вовна, луска); продукти переробки рослинних та тваринних матеріалів (хутро, шкіри, тканини); продукти життєдіяльності (мед, смола, камедь).

Останнім часом у теорії науки криміналістики і слідчій практиці виникли нові види судових експертиз: судово-акустичні (фоноскопічна, фонетична, електроакустична); одорологічна;

експертиза комп'ютерної техніки і програмних засобів, які ще перебувають у стадії' становлення і процесуальної регламентації.

МВС України має мережу експертних криміналістичних підрозділів. У кожному обласному і міському УВС функціонують експертно-криміналістичні підрозділи (відділ, відділення, група), а у МВС України — експертно-криміналістичне управління і криміналістичний центр.

Основними завданнями експертно-криміналістичних підрозділів є: а) техніко-криміналістичне обслуговування органів дізнання і слідства криміналістичною технікою і надання практичної допомоги під час й використання в процесі збирання джерел доказів; б) проведення попереднього дослідження речових джерел інформації для органів дізнання; в) проведення судових експертиз; г) виявлення осіб, причетних до вчинення злочину, за допомогою криміналістичних обліків.

Структура експертно-криміналістичних апаратів УВС і УВДТ (транспортна міліція) складається з таких підрозділів: відділення (відділ) криміналістичних досліджень; відщлення (відділ) спеціальних криміналістичних досліджень або базова криміналістична лабораторія повного профілю; група техніко-криміналістичного забезпечення розкриття злочинів; фотолабораторія;

лабораторія (група) автоматизації вирішення криміналістичних завдань; зонально-методична група.

До відділення криміналістичних досліджень можуть входити такі лабораторії: дактилоскопічна, трасологічна, балістична, техніко-криміналістичного дослідження документів, дослідження рукописних текстів, холодної зброї, рис зовнішності людини.

56

Глава 6. Виникнення, становлення і сучасний ст?іан...

Відділ спеціальних криміналістичних досліджень складається з лабораторій (груп експертів), які здійснюють дослідження матеріалів, речовин і виробів, біологічних об'єктів, пожежно-технічних, харчових.

До складу базової спеціальної лабораторії повного профітю УВС входять: група дослідження матеріалів, речовин і виробів;

лабораторія (група) біологічних досліджень; лабораторія (група) пожежно-технічних досліджень; група автотехнічних досліджень;

лабораторія (група) вибухотехнічних досліджень; лабораторія (група) дослідження харчових продуктів.

Експертно-криміналістичні підрозділи МВС здійснюють майже всі види криміналістичних експертиз, а також й інші класи судових експертиз, характерних для інститутів експертизи Міністерства юстиції України.

У 1994р. у всіх обласних УВС почали створюватися фоноскопічні лабораторії.

Експертні криміналістичні підрозділи є також у Службі безпеки та у військових округах Міністерства оборони. Ці лабораторії виконую Пэ в основному попередні дослідження під час провадження дізнання і попереднього слідства.

Київський науково-дослідний інститут судової експертши (КНДІСЕ). Керівниками і організаторами цієї установи були відомі вчені С.М. Потапов, B.C. Фаворський (до 1917 р.), Ю.С. Са-пожніков, Б.С. Вахліс, В.К. Лисиченко, О.П. Сапун, І.П. Ко-ноненко. Нині НДІСЕ керує В.К. Стринжа, який доклав багато зусиль до створення матеріально-технічної бази інституту, розвитку й удосконалення його структури. На цей час у ньому функціонує дев'ять лабораторій.

Лабораторія судово-почеркознавчих досліджень є однією з провідних в Україні. У ній працюють найстаріші експерти-почер-кознавці С.А. Цепинюк, В.В. Литовський, З.С. Меленевська. Лабораторія відома своїми дослідженнями щодо визначення усталеності ознак почерку у часі та частоти їх зустрічання, вивченням підписів і текстів з обмеженим графічним матеріалом. Крім того, вона розробляє проблеми автоматизації почеркознавчих досліджень, а також основи кількісної оцінки ідентифікаційного комплексу ознак почерку, на підставі якого експерт переходить від Імовірності до вірогідності. Лабораторія займалася також дослідженнями листів, пов'язаних з дуеллю О.С. Пушкіна.

Лабораторія технічних досліджень документів, трасології та балістики розробляє та впроваджує в слідчу практику методи дослідження барвників (Є.Ю. Брайчевська) та друкованих форм (С.Д. Павленко), електронографічний метод для дослідження паперу (Б.Р. Киричинський), метод радіографії з використанням радіоактивних ізотопів (В.К. Лисиченко), метод пофарбовано-

57

І^иділ 1. Методом?!» науки криміналістики __

прозорих реплік зля одержання копт слідів на кулях. Проблемами комплексного дослідження і ситуаційного ана:цзу в судовій експертизі •займаються В.Є. Бергер, Г.В. Прохоров-Л'кін.

Лабораторія фізико-хімічних і біологічних досліджень завжди визначалася розробкою і запровадженням v СЛІДЧУ практику фізико-хімічних методів дослідження матеріалів і речовин, лакофарбових покрить. Фундаментальні досягнення вчених лабораторії узагальнено в монографічних дослідженнях "Спектральньгіі эмиссионный анализ" (Б.Ю. Гордон, 1962р.), "Фотографические и физические методы исследования вещественных доказательств" (М.М. Зюсьюн, Б.Р. Киричинський та ін.). Фармпрепарати, наркотична сировина, рослинні волокна, смух тварин і вироби з них є об'єктами сучасних фізико-хімічних і біологічних методів досліджень.

Лабораторія судово-автотехнічних досліджень застосовує нові аналітичні методи вирішення ситуаційних завдань, що виникають на місцях ДТП. Тут розробляються основи транспортної трасології, програми для автоматизації методів автотехнічної експертизи.

Фоноскоігічна лабораторія (керівник Ю.П. Попов) виникла на базі лазерної лабораторії, де вивчались перспективні напрями використання лазерної техніки в криміналістичній експертизі. Лабораторія займається фоноскопічними експертизами як ідентифікаційними, так і діагностичними, удосконаленням методик і технічних комплексів дослідження звукових сигналів на магнітних носіях.

Лабораторія пожежно-технічних досліджень розробляє методи і технічні засоби дослідження слідів пожеж, речових джерел, яю вилучаються на місці пожежі, а також слідів пально-мастильних матеріалів і вибухонебезпечних предметів.

Лабораторія будівельних і товарознавчих досліджень здійс-іпоє товарознавчі й будівельно-технічні експертизи. Тут також розроблюються нові методики експертних досліджень.

Лабораторія судово-економічнпх досліджень здійснює судово-бухгалтерські та економічні експертизи, розробляє нові методики щодо виявлення ознак злочинів у діяльності банків, комерційних структур, державних і приватних підприємств, а також автоматизовані робочі місця (комплекси) для провадження судово-бухгалтерських експертиз.

Відділ теорії судової експертизи сформований на праіах лабораторії, але не займається проведенням експертиз. Його співробітники проф. М.Я. Сегай і Г.М. Надгорний узагальнюють експертну практику, пропагують нові методики дослідження, пропоііують їх до впровадження у слідчу практику. Відділ заима-

58

Глава 6. Виникнення, становления і сучасний стан...

гіься прогнозуванням потреб практики і надає щодо цього свої рекомендації конкретним лабораторіям дтя наукових розробок, вігвчає окремі та загальні проблеми теорії судової експертизи. Головним напрямком у ііїй діяльності є дослідження проблеми діяльності експерта (В.Ф. Берзіїї) при формуванні nq)eKonaHHa (висновку) на підставі встановленої експертом сукупності ознак, що збігаються.

Харківській ЦЗДСЕ ім. М.С. Бокаріуса. У 1912р. М.С. Бо-каріус організував кабінет науково-судової експертизи. У 1923р. кабінет сктадався із відділів фізичних і хімічних досліджень, судово-медичних та макро- і мікроскопічних досліджень, ідентифікації' осіб. У жовтні 1925р. постановою уряду України кабінет було перетворено в Інститут науково-судової експертизи, його директором призначено проф. М.С. Бокаріуса. Структура закладу передбачала чотири відділи: ідентифікації, фотографічних, фізичних, хімічних та біологічних досліджень.

Після CMqni М.С. Бокаріуса у 1931 p. інститут очолив його син М.М. Бокаріус, який багато в чому продовжив наукові дослідження свого батька. У 1941 - 1943 pp. інститут не функціонував у зв'язку з окупацією Харкова німецькими військами. Тільки 4 листопада 1943р. Раднарком України ухвалив постанову про відновлення роботи інституту. Його директором став молодий вчений В.П. Колмаков. З 1967р. Харківським НДІСЕ керує М.В. Скорик, який змінив структуру і поновив матеріально-технічну базу інституту.

Нині іїкїитут як одна з провідних науково-дослідних експертних установ відома далеко за межами України. В ньому функціонує вісім лабораторій.

Лабораторія судово-почеркознавчих досліджень є однією з провідних в Україні. Тут працювали видатні вчені проф. Л.Є. Ароцкер, О.А. Єлісєєв, 1-М. Можар, В.Г. Грузкова і ін. У лабораторії розроблені фундаментальні методики ідентифікації автора за схожими почерками, виконаними з розривом у часі, уперше в кримшалістииі розроблені програми автоматизованого дослідження рукописних текстів за допомогою ЕОМ. Пріоритетним напрямком наукових досліджень лабораторії є розробка теорії авторознавства (С.М. Вул, Л.Є. Ароцкер). Створена С.М. Ву-лом методика авторознавчої експертизи, впроваджена в слідчу практику і використовується в багатьох експертних установах в Україні та за її межами, а його праці " Теоретические її методические вопросы криминалистического Рісследования письменной речи" (1977) та "Вопросы судебной автороведческой экспертизы)" (1984) заклали наукові основи судового авторознавства.

59

Рилїп 1. Метоііи.іо^ія науки крч.міна.іістикн

Лабораторія судово-технічного дослідження документів (керівник B.I. Кривошеїн), крі-м традиційних об'єктів, ДОСЛІДЖУЄ грошові знаки, цінні папери, розробляє нові методики розпізнавання підробок і визначення справжності, технічного дослідження MaTqiia.'liB документів, наприклад: відновлення залитих текстів люмінесцентними розчинами; встановлення послідовності нанесення штрихів, що перехрещуються; метод кольорової трансформації для диференціації барвників близьких відтінків (М.В. Салтевський); застосування кольорової фотографії в криміналістичній експертизі документів (М.М. Анфілов); використання інфрачервоної та ультрафіолетової люмінесценції в технічній експертизі документів (В.В. Аксьонова), а також методики дослідження фотографічних зображень, ідентифікації фототехніки та ін.

Лабораторія судово-трасологічних і балістичних досліджень займається розробками в галузі судової трасології та балістики. Тут працювали відомі вчені-експерти Є.Ф. Развадовський, З.Л. Ціон, Б.М. Єрмоленко, 1.0. Сапожніков, М.В. Салтевський, В.Ф. Гущін, Ю.Л. Носко та ін., які зробили значний внесок у теорію і практику трасологічної та балістичної експертизи, розробили оригінальні методики досліджень, які стали загальновизнаними серед вчених-криміналістів і практиків. Так, В.Ф. Гущін запропонував методику ідентифікації гладкоствольної зброї по слідах каналу ствола на дробовому снаряді; М.В. Салтевський розробив методику дослідження замків і пломб, запропонував метод відновлення видалених штампованих зображень на металах; Є.Ф. Развадовський підготував методику встановлення цілого за структурою річних кілець на об'єктах рослинного походження; С.Л. Ціон розробив методику механічної прокатки куль по металу для фіксації слідів каналу ствола на площині, сконструював відповідний прилад; Б.М. Єрмоленко обгрунтував стійкість ознак каналу ствола в залежності від кількості зроблених пострілів, сконструював прилад оптичного розгортання куль у площині. У лабораторії вперше були досліджені ідентифікаційні ознаки нових післявоєнних зразків зброї: пістолет Макарова (ПМ), 9-мм автоматичний пістолет Стєчкіна (АПС), автомат Калашнікова (АК), 7,62-мм самозарядний карабін Сімонова. Були виготовлені довідкові альбоми ідентифікаційних ознак, які відображуються на відстріляних гільзах і кулях.

Лабораторія судово-хімічних і фізичних досліджень займається проведенням експертиз матеріалів, речовин і виробів (різних металів, сплавів, скла, полімерів, кераміки, нафтопродуктів, рідин, що містять спирт, фармпрепаратів). Тут здійснюються матеріалознавчі дослідження, які дають змогу по мікро- і макро-

60

Глава 6. Виникнення, становлення і сучасний стан...

часткам, вилученим з місім події, встановлювати загальне походження джерела, наприклад, досліджуючи уламок фарного скла, вирішувати питання щодо фарного розсіювача, а іноді й транспортного засобу.

Співробітники лабораторії підготували низку наукових праць з теорії та практики судово-хімічної експертизи. Так, В.О. Чубенко розробив методики мікрокристалооптичного дослідження доказів, визначення класу, виду і роду фармпрепаратів.

Лабораторія біологічних досліджень (керівник Т.Є. Балінян) досліджує об'єтсти рослинного та тваринного походження і виробів з них. У лабораторії працювали відомі кримшалісти С.Д. Каплан, М.М. Бокаріус, М.Л.Маматюк. Тут розробляється нова методика комплексного дослідження на рівні міїсротрасоло-гії різних нашарувань міїфочасток на тканинах одягу, методики експертного вивчення синтетичних волокон і виробів із них. Лабораторія обладнана сучасними технічними засобами дослідження наркотичних речовин і наркотичної сировини. Співробітники лабораторії запропонували методики дослідження зерна і зернопродуктів, а також грунтів лісостепу України, що дає змогу за невеликим об'ємом кількості грунту, вилученого на місці події, наприклад, із взуття підозрюваного, визначити ділянку території, з якої походить грунт. Нині у лабораторії розробляється методика визначення давності смерті шляхом відновлення реальної шкали часу на підставі ентомологічних змш слідів мікроорганізми? на трупі (А.А. Прокопенко).

Лабораторія судово-автотехнічних досліджень (нею керували М.С. Романов, В.П. Лашманов) відома, крім судово-автотехнічних розробок, своїми оригінальними методиками дослідження дорожньої обстановки, які частково відображені в праці М.С. Романова "Теоретические и доказательственные вопросы судебно-автотехнической экспертизы", а також у монографії В.О. Кірєєва та І.В. Сироджі "Графоаналитические методы исследования до-рожно-транспортного происшествия". У лабораторії впроваджено методику проведення експертиз за програмами дтя ЕОМ. Комп'ютерне моделювання дорожньо-транспортної обстановки місця події' є одним з основних напрямки» наукового іїггересу лабораторії.

Лабораторія судово-бухгалтерської експертизи займається проведенням відповідних експертиз, розробляє нові методики із застосуванням автоматизованих бухгалтерських програм для комп'ютерні.

Лабораторія будівельно-технічних і товарознавчих досліджень перебуває у стадії становлення: розробляє сучасні методики судово-експертного дослідження об'єктів будівництва та різ-

61

Розйи 1. Методологія науки криміналістики

них товарів широкого вжитку для вирішення криміналістичних завдань класифікації та ідентифікації.

Відділ теорії судової експертизі! (керівник [.І. Ясенєв), де функціонує інформаційно-обчислювальний центр, л групою програмістів (за завданням співробітників лабораторій) розробляє автоматизовані банки даних, інформаційно-розшукові системи, спеціалізовані робочі місця для експертів. Відділ розв'язує теоретичні проблеми судової експертизи, надає прої нози і рекомендації науковим лабораторіям і органам попереднього слідства. Значне місце в роботі відлічу відведено профілактичній тематиці, розробці нових видів експертиз, зокрема агрегатів для ЕОМ і програмних продуктів.

Дніпропетровське відділення ХНДДСЕ, яке очолює М.Ф. Во-доп'ян, обслуговує південно-західні області Лівобережної України. У відділенні здійснюються всі види криміналістичних експертиз, а також автотехнічні, будівельно-технічні, товарознавчі та судово-економічні (бухгалтерські) експертизи.

Кримське відділення ХНДІСЕ, яке очолює фахівець у галузі почеркознавства і авторознавства В.М. Шерстюк, обслуговує Автономну Республіку Крим і здійснює всі види експертиз, в тому числі і судово-бухгалтерську, товарознавчу, будівельно-технічну та автотехнічну експертизи.

Методичне, технічне забезпечення і контроль за діяльністю відділень здійснює ХНДІСЕ. Він проводить семінари, наукові конференції, стажування.

Одеська НДЛСЕ утворена в 1914р. як кабінет судової експертизи при прокуратурі Судової палати на зразок Київського та Харківського кабінетів. Його співпрацівники надавали практичну допомогу органам розслідування і здійснювали фізико-хімічні, біологічні, фотографічні та почеркознавчі експертизи.

У радянський період ця установа була перетворена в Кабінет науково-судової експертизи і підпорядкована Наркомюсту України. Одеський губревком призначив його управляючим проф. М.П. Макаренка (1919- 1938рр.). З 1925р. кабінет функціонував вже як Інститут науково-судової eKcnqrrTOH, де створено чотири віддані: ідентифікації, хімічних, біологічних та фотографічних досліджень.

У ньому працювали видатні вчені — судові медики та юристи Д.Д. Хмиров, М.С. Матвеев, В.П. Малицький, О.В. Озецький і ш., які серйозно вплинули на становлення судової експертизи і криміїїалістики, особ.тиво в галузі балістики (М.С. Матвеев), методики розслідування (М.П. Макаренко), дослідження крові в ультрафіолетових променях (Д.Д. Хмиров). Багато років (1938-1941 pp.; 1944 1952рр.) Інститутом керував М.А. Кравцов, а у

62

Глава 6. Виникнення, становления і сучасний стан...

1950р. його бло реорганізовано в науков о -дослідну кримшаліс-птчну лабораторію; в 1964р. — науково-дослідну лабораторію СУДОВИХ експертиз, якою до 1979 p. керувала Т.Ф. Шаркова. Лабораторія виконує ті ж функції, що і Київський та Харківський 1НСГ11ТЛТИ, тільки для південної зони України.

В лабораторії розпочинали свою діяльність професори Є.В. Додщ, І.В. Поетика, доценти Є.М. Бершадський. Зараз нею керус Л.М. Чернобай, який зробив значний внесок у подальший розвиток і впровадження в практику нових видів судових експертиз.

Донецький НДІСЕ, який спочатку був філією ХНДІСЕ, створений у 1995р. для експертного обслуговування південно-східних областей України. Директором ДНДІСЕ є його організатор експерт-практик Г.М. Дружинін. Структура ДНДІСЕ поки що перебуває в стадії становлення і копіює структуру Київського та Харківського НДІСЕ з деякими змінами, обумовленими місцевими потребами практики. Крім загальних завдань розвитку судової експертизи, ДНДІСЕ розробляє, нові методики і засоби дослідження джерел інформації у справах, пов'язаних з порушенням правил безпеки гірничих робіт, встановленням механізму вчинення подібних злочинів і утворення їх слідів.

Львівський НДІСЕ, який очолив фахшець у галузі фізичних методів дослідження речових доказш кандидат юридичних наук Ю.Ю. Ярослав, створений одночасно з Одеською НДЛСЕ і Донецьким НДІСЕ для експертного обслуговування західних областей України. Львівський інститут виник на базі колишньої філії КНДІСЕ і є його структурною копією. Нині ЛНДІСЕ перебуває в стадії організаційного становлення, визначення свого наукового профілю, який відповідав би потребам практики.

Одним із перспективних напрямків науково-дослідницької роботи, здійснюваної в колишній філії КНДІСЕ, було та ймовірно й залишиться використання сучасних досягнень природничих і технічних наук в практиці збирання та дослідження джерел доказової інформації, зокрема, методів вакуумного напилювання металів для виявлення невидимих слідів на матеріальних носіях.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Розкрийте історичний аспект зародження і розвитку криміналістики взагалі.

2. Розкажіть про виникнення криміналістики в Україні.

3. Сучасний стан криміналістики в Україні та шляхи її ро-івигку.

4. Система експертних і наукових установ в Україні: в t ІЮ.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 6.3. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні - Кримминалистика
 2. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 3. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 4. 9.3. Управління культурою - Административное право
 5. § 2. Культурологія деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 6. § 4. Механізми та принципи соціалізації - Правовая деонтология
 7. § 2. Юридична природа екологічної безпеки - Экологическое право
 8. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 9. §4. Забезпечення виконання обов´язків - Гражданское право
 10. І. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВПЛИВУ - Теория государства и права
 11. IV. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ - Теория государства и права
 12. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 13. Тема 11. ЦЕНТРАЛЬНА РАДА, ГЕТЬМАНАТ, ДИРЕКТОРІЯ: НЕЗАВЕРШЕНЕ ДЕРЖАВОБУ-ДІВНИЦТВО - История государства и права
 14. Правовая деонтология Учебники по праву
 15. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 16. § 2. Конституція України як основне джерело трудового права - Трудовое право
 17. Список використаної літератури - Теория государства и права
 18. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 19. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 20. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право

Другие научные источники направления Кримминалистика: