Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
5.3. Зв'язок криміналістики з іншими науками
Криміналістика пов'язана з багатьма природничими і суспільними неправовими науками. З природничих наук "поживним" середовищем для криміналістики с перш за все фізика, хімія, біологія, кібернетика та інформатика, пізнання закономірностей яких є підставою для розробок багатьох технічних, фізичних, хімічних і біологічних засобів та методик дослідження речових доказів.

Криміналістика і природничі науки. Дані природничих і технічних наук здавна використовуються для розкриття і попередження злочинів безпосередньо.

Наприклад, фотографічна, мікроскопічна, рентгеноскопічна та інша техніка використовується без будь-яких переробок або з внесенням спеціальних змін в методику їх застосування. Так, за допомогою фізико-хімічних закономірностей кольорових фотоматеріалів розроблено метод колірного зіставлення шляхом фотозйомки досліджуваних об'єктів безпосередньо на кольоровий фотопапір.

Біологічні метода дослідження об'єктів тваринного і рослинного походження удосконалені й трансформовані в криміналістичні методики, наприклад встановлення групової належності споровопилковим аналізом.

Разом з тим і криміналістика впливає на фундаментальні науки. Так, метод криміналістичної ідентифікації використовується в багатьох природничих науках як загальний метод пізнання, а криміналістичні методи встановлення підроблених грошей і цінних паперів слугува-тш основою при створенні технічних детекторів визначення справжності грошей, купюр.

Криміналістика і судова медицина. Криміналістика і судова медицина мають найбільш давні та міцні зв'язки. Судово-медичні знання почали використовуватися при розкритті злочинів значно раніше, ніж виникла криміналістика. Тому деякі медичні прийоми виявлення слідів злочину на тілі людини були запозичені криміналістикою, і, навпаки, багато криміналістичних прийомів і технічних засобів з успіхом застосовуються в судовій медицині.

Криміналістика і судова психіатрія. Судова психіатрія, як і судова медицина, сформувалася окремо від криміналістики і зберігає самостійність внаслідок чіткого розмежування їх предметів дослідження. Судова психіатрія досліджує психіку людини, її поведінку при розладах психічної діяльності. Психічний стан злочинця безпосередньо пов'язаний з притягненням до кримінальної відповідальності, призначенням міри покарання.

47

РшЛіл 1 Іетодологія науки криміналістики

Криміналістика і судова психологія. Дані психології широко застосовуються в криміналістичній тактиці та методиці розслідування окремих видів злочинів, а також для формування окремих методик, теорії та практики узагальнення на попередньому слідстві, для створення слідчих ситуацій, перевірки інсценівок, що висіваються, способів вчинення злочинів тощо.

Криміналістика, логіка і етика.

Криміналістика творчо запозичує положення формальної та діалектичної логіки, особливо такі прийоми мислення, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, гіпотеза і аналогія, узагальнення і абстрагування та ін. Логічні закони і прийоми мислення входять у методологічні основи криміналістики. Крім того, їх застосування дало змогу розробити "логіку слідства", вчення про криміналістичну версію, логіку доказування в кримінальному судочинстві.

Розробка тактичних прийомів неможлива без урахування етичних норм спілкування і поведінки в суспільстві, і цим принципом треба керуватись при дослідженні об'єктів як неорганічного, так і органічного походження, і особливо людини.

Нарешті, криміналістика пов'язана з наукою організації праці, оскільки діяльність слідчого, судді, прокурора підкоряється загальним закономірностям наукової організації праці, її механізації та автоматизації, зокрема, при плануванні навантаження та розслідування конкретних справ. На основі принципів наукової організації праці у слідчу практику запроваджено сітьове планування.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Криміналістика — юридична наука. Обгрунтуйте цю думку.

2. У чому виявляється зв'язок криміналістики з юридичними науками?

3. Розкрийте зв'язок криміналістики з юридичними науками.

48

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 2. 5.3. Зв´язок криміналістики з іншими науками - Кримминалистика
 3. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 4. § 7. Система трудового права України - Трудовое право
 5. 13.6. Особливості методики ототожнення людини - Кримминалистика
 6. 14.5. Основи методики дактилоскопічної експертизи - Кримминалистика
 7. 16.2. Види і характеристика властивостей-навиків людини - Кримминалистика
 8. 25.1. Транспортні засоби та їх сліди - Кримминалистика
 9. § 2. Предмет та принципи правової (юридичної) деонтології. Джерела деонтологічних норм - Правовая деонтология
 10. 1.1. Загальне поняття про красномовство - Риторика
 11. § 6. Зв´язок кримінального права з іншими галузями права - Уголовное право
 12. § 1. Поняття виявлення та розслідування злочинів - Правоохранительные органы
 13. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 14. Кримінальне право України. Загал, частина: Підруч. для студентів юрид. вузів - Уголовное право
 15. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 16. § 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права - Трудовое право
 17. § 1. Поняття суб´єкта трудового права України - Трудовое право
 18. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право
 19. § 3. Власник або уповноважений ним орган як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 20. § 5. Колективні переговори по укладенню колективного договору - Трудовое право

Другие научные источники направления Кримминалистика: